หวั่น GDPR ใกล้บังคบั บีบเอกชนเจองานยาก

Post Today - - บทนำา/วิเคราะห์ต่างประเทศ -

ค2าปรึกษาหากเกิดกรณีเข้าข่ายละเมิด กฎขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทรายเล็กกว่า โดยเฉพาะบริษัทโฆษณาและบริษัทสื่อ ยังคาดว่าจะเผชิญแรงกดดันมากขนึ้ จากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น กูเกิล หรือเฟซบุุ๊ก ที่ปรับเงื่อนไขการทา2 รายได้จากโฆษณาให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยล่าสุดน้นั รอยเตอร์สรายงานว่า องค์กร 4 แห่งท่มี ีสมาชิกเป็นบริษัทสื่อ กว่า 4,000 รายทั่วโลก ซึ่งรวมถึง ทอมป์สัน รอยเตอร์ส นวิ ยอร์กไทมส์ บลูมเบิร์ก เอพี และเดอะ การ์เด้ยี น ยื่นจดหมายร้องเรียนต่อกูเกิล เพราะ ไม่เห็นด้วยกับการตีความ GDPR ของ บริษัท โดยจดหมายของท้งั 4 องค์กร ระบุว่า กูเกิลพยายามออกข้อกา2 หนด ใหม่ๆ เพื่อเปล่ยี นสถานะจาก “ผู้ ประมวลข้อมูล” ให้กลายเป็น “ผู้ ควบคุมข้อมูล” แทน เนื่องจากกูเกิลบบี ให้บริษัทต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ใช้ เม่อื ต้องการเข้าถึงข้อมูลในนามของ กูเกิล แต่ทางกูเกิลไม่ได้ชี้แจงอย่าง ชดั เจนวา่ จะนา2 ขอ้ มลู ไปใชอ้ ยา่ งไรตอ่ ไป

กฎหมาย GDPR ของยุุโรปที่ใกล้ จะมีผลบังคับภายในเดือนนี้ จึงเป็นอีก หนึ่งความท้าทายใหญ่ของภาคธุรกิจที่ ต้องพยายามก้าวข้ามไป ท่ามกลาง ความเอาจริงเอาจังยิ่งขึ้นในการปกป้อง คุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ผู้บริโภค ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.