เลือกต้งั มาเลเซยี

Post Today - - บทความ -

มาเลเซียจะจัดให้มีการเลือกตั้งทวั่ ไป กลางสัปดาห์หน้าคือ ในวันพุธุ ที่ 9 พ.ค. เป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 หลังจากนายกรฐั มนตรี นาจิบ ราซัค ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561 และมีผลในวันต่อมา ก่อนที่สภาจะมี วาระครบ 5 ปี ในวันที่ 24 มิ.ย. 2561

ตามกฎหมาย กกต.จะต้องจัดใหม้ การเลือกตั้งภายใน 60 วัน ปรากฏว่า ครั้งนี้เร็วกว่าปกติ คือ เพียง 32 วัน โดยเปิดรับสมัครวันที่ 28 เม.ย. ทา2 ให้ ผ้สู มัครมีเวลาหาเสียงเพียง 11 วัน

ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจคือ การเลือกต้งั ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างนายก รัฐมนตรีคนปัจจุบันกับอดีตนายก รัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด ซ่งึ นอกจากจะเคยอยู่พรรคเดียวกัน คือ พรรคอัมโน และนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันเคยเป็นลูกน้องแล้ว มหาเธร์ ยังอยู่ในฐานะรัฐบุรุษ เป็นนายก รัฐมนตรีที่อยู่ในตา2 แหน่งนานที่สุดใน ประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย คือ ระหว่างปี 1981-2003 แต่ได้ลาออก จากพรรคอัมโนมาก่อตั้งพรรคของ ตัวเอง ซึ่งอยู่ในกลุ่มฝ่ายค้านได้รับ เลือกเป็นประธานกลุ่มเมื่อต้นปี ที่ผ่านมา และเป็นคนนา2 ทัพฝ่ายค้าน ลงสู้ศึกคร้งั นี้

มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ เลือกต้งั ในมาเลเซียครั้งนี้ ดังน้ี

1.การเมืองมาเลเซียประกอบดว้ ย พรรคเล็กพรรคน้อยมากมาย แต่ใชว้ ิธี รวมกลุ่ม และลงเลือกต้งั ทั่วไปในนาม ของกลุ่มกล่าวคือ ภายในกลุ่มจะให้ ตัวแทนของพรรคที่มีโอกาสชนะมาก ที่สุดเป็นผู้สมัครแต่เพียงผู้เดียวช่วยให้ เสียงไม่แตก เพราะอยู่ภายใต้ระบบ ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ

ระบบของมาเลเซียคล้ายกับในอกี หลายประเทศ แต่ต่างจากไทยอย่าง สิ้นเชิง

สา2 หรับระบบท่ตี ่างพรรคต่างส่งคน ลงสมัคร การรวมกลุ่มุ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล จะเกิดขึ้นในภายหลัง ระบบนี้ทา2 ให้ เสียงแตก การมีการเลือกต้งั รอบที่ 2 ระหว่างผู้ที่มีคะแนนนา2 2 คนแรก จึงมีความเหมาะสมมากกวา่

ระบบของไทยเราครึ่งๆ กลางๆ ผู้ที่รับผิดชอบในการกา2 หนดกติกานา่ จะ น2าประเด็นข้างต้นมาประกอบการ พิจารณานะครับ

2.ในการเลือกต้งั แต่ละครั้ง กลุ่ม หลักจะมีเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรัฐบาล กับกลุ่มฝ่ายค้านและอาจมีกลุ่ม เฉพาะกิจอีกเพียงไม่กี่กลุุ่มที่ได้ สส. แต่จะน้อยมากนอกนั้นเป็นพรรคเล็ก พรรคน้อยที่ไม่มี สส.

แน่นอนว่าบางครั้งก็เกิดปญั หา เช่น ผู้สมัครถูกตัดสิทธิเพราะขาด คุณสมบัติ ทา2 ให้ผู้สมัครจากอีก กลุ่มหน่งึ ชนะโดยอัตโนมัติ แต่โดย ทั่วไปผู้สมัครสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติของตัวเองล่วงหน้าว่ามีข้อ ขัดข้องทางกฎหมายหรือไม่

การทา2 โพลสา2 รวจคะแนนนิยมของ แต่ละกลุ่มทา2 ได้โดยง่าย เช่นครั้งที่แล้ว ฝ่ายค้านมีคะแนนนิยมมากกว่าฝ่าย รัฐบาลเล็กน้อย ส่วนคร้งั นี้ฝ่ายค้านน่า จะมีคะแนนนิยมมากกว่าฝ่ายรัฐบาล ไม่ตา2่ กว่า 10%

อย่างไรก็ตาม การได้คะแนนนิยม สูงกับการชนะเลือกต้งั เป็นคนละเรื่อง กัน ครั้งที่แล้ว ฝ่ายรัฐบาลได้ สส.มากกว่าฝ่ายค้านมาก คือ 134 ต่อ 74 จากจา2 นวน สส. ท้งั สภา 222 คน

ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้คะแนนนิยม ของฝ่ายค้านจะสูงกว่าเดิม แต่ก็ยังคาด กันว่าฝ่ายรัฐบาลจะชนะเลือกต้งั

3.กล่าวกันว่าระบบเลือกต้งั ของ มาเลเซียมีความไม่โปร่งใสสูงมาก ใน การจัดอันดับล่าสุดโดยสถาบันในสหรัฐ กับออสเตรเลีย มาเลเซียอยู่ในล2าดับที่ 142 จากท้งั หมด 158 ประเทศ

สาเหตสุุสา2 คัญน่าจะเกิดจากการที่ กกต.ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งทา2 ให้ ในทางกฎหมายก็ต้องเลือกข้างอยู่แล้ว ในทางปฏิบัติย่งิ ไปกันใหญ่ และอาจ เป็นต้นเหตุให้พรรคอัมโน ซึ่งเป็นพรรค แกนน2าของฝ่ายรัฐบาลสามารถครอง อ2านาจติดต่อกันยาวนานถึง 61 ปี

กกต.มาเลเซียมักจะถูกฝ่ายค้าน กล่าวหาว่า พยายามทา2 ทุุกอย่างเพื่อให้ ฝ่ายรัฐบาลชนะเลือกตั้ง เช่นในครั้งนี้ ข้อหาที่รุนุ แรงที่สุดุ น่าจะเป็นการแบ่ง เขตเลือกต้งั โดยการรวมเขตที่เป็น ฐานเสียงของฝ่ายค้าน และซอยย่อย เขตที่เป็นฐานเสียงของฝ่ายรัฐบาล ท2าให้ในบางกรณี กว่าจะได้ สส. 1 คน ฝ่ายค้านจะต้องมีผู้ลงคะแนนเสียงให้ มากกว่าฝ่ายรัฐบาลถึง 10 เท่า แต่โดย ทั่วไปค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40% ซึ่งท2าให้ฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบมาก

อีกเรื่องคือ กกต.กา2 หนดวัน เลือกต้งั เป็นวันพุธ แทนที่จะเป็นวนั สุดสัปดาห์เหมือนในอดีต ทา2 ให้ถกู กล่าวหาว่าเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลจนเกนิ ขอบเขต เพราะฐานเสียงของฝ่าย รัฐบาลอยู่ในชนบท ซึ่งไม่ว่าวันไหนก็ไม่ ต่างกันมากนัก แต่ฐานเสียงของฝ่าย ค้านอยู่ในเมือง เลือกต้งั กลางสัปดาห์ จะเป็นอุุปสรรคต่อการไปใช้สิทธิ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องตัวแทนฝ่าย ค้าน 6 คน ถูกตัดสิทธิไม่ให้ลงสมัคร โดยไม่ชอบธรรม คนหน่งึ ศาลฎีกาเคย ตัดสินว่าเป็น สส.ต่อไปได้ แต่ครั้งนี้ กลับสมัครไม่ได้ อีกคนเข้าไปสมัคร ไม่ได้เพราะไม่มีบัตรผ่าน ที่เหลือ ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคุ คลล้มละลาย ทั้งๆ ที่ตรวจสอบก่อนแล้วว่าสมัครได้

สา2 หรับบ้านเรา แม้ กกต.จะเปน็ องค์กรอิสระ แต่ก็เคยมีประวัติว่าทา2 ตามใบส่งั ทางการเมือง ผมอยากเห็น ระบบการสรรหาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น โดยการให้ผู้น2าฝ่ายรัฐบาลกับผู้น2า ฝ่ายค้านเสนอชื่อร่วมกัน เป็นต้น

4.มีอิทธิพลทางการเงินท่มี าจาก นอกกลุ่ม โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ เท่าที่ควร ในกรณีของมาเลเซียชื่อที่ถูก กล่าวถึงมากที่สุุดคือ ปิโตรนาส ซึ่งเป็น เจ้าของทรัพยากรนา2้ มันกับก๊าซ ธรรมชาติทั้งหมดของประเทศ มีเงิน หมุนเวียนจา2 นวนมหาศาล ท้งั หมดอยู่ ภายใต้การควบคุมของฝ่ายรัฐบาล โดยแทบจะไร้การตรวจสอบใดๆ

กล่าวกันว่า อา2 นาจเงินจาก ปิโตรนาสเป็นอีกปัจจัยหน่งึ ที่ช่วยให้ กลุ่มที่ครองอ2านาจรัฐอยู่ในอ2านาจได้ ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ในบ้านเรามีแนวคิดในการจัดต้งั บรรษัทน2้ามันแห่งชาติ โดยมีปโิ ตรนาส เป็นต้นแบบ ผมอยากให้เราพิจารณา ผลกระทบทางการเมืองที่อาจเกิดจาก ผลประโยชน์ประเภทน้ีให้ดี

5.นาจิบ ราซัค อยู่รอดมาได้อย่าง น่าเหลือเชื่อ หลังจากถูกต่างประเทศ เปิดโปงเรื่องเงินโอน 700 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนความมั่งคงั่ แห่งชาติมาเข้าบัญชีส่วนตัว เขาจ2านน ต่อหลักฐานเรื่องเงินโอน แต่ปฏิเสธว่า ไม่ได้มาจากการยักยอก เป็นเงินบริจาค จากตะวันออกกลาง

หากเป็นประเทศอ่นื นาจิบ ราซัค ไม่น่าจะอยู่ได้ บางประเทศนอกจากเขา จะถูกถอดถอนแล้ว ยังอาจจะติดคกุ ด้วย แต่ในมาเลเซียเขากลับอยู่ได้ เพราะกลุ่มคนในเมืองที่ออกมาชุมนมุ ขับไล่มีจ2านวนไม่มากพอ

มหาเธร์เองก็เรียกร้องให้ นาจิบ ราซัค ลาออก เขาเคยออกมาร่วม ชุมนุมกับกลุ่มม็อบ และเมื่อไม่สา2 เร็จก็ ลาออกจากพรรคอัมโน กลายมาเป็น แกนนา2 ของฝ่ายค้าน เดิมพันของเขา คือการล้มล้าง นาจิบ ราซัค ให้ได้ในศึก เลือกตั้งครั้งนี้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.