รางวัลโนเบลสันติภาพปีนี้

Post Today - - วิเคราะหก์ ารเมือง -

ชว่ งสองสัปดาห์ท่ผี ่านมา ความ ร้อนระอุของโลกได้เปลี่ยนจาก คาบสมุทรเกาหลีซ่งึ มีแสงสว่างของ สันติภาพไปอยู่ท่ตี ะวันออกกลางแทน จากที่ตั้งต้นปี 2561 ประธานาธิบดี

คมิ จองอนึ แห่งเกาหลีเหนือได้ทดลอง ระเบิดนิวเคลียร์หลายลูกติดต่อกัน ท้งั ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ทดลองยิงจรวด ข้ามทวีปพร้อมกับข่มขู่ว่าสามารถยิง ถล่มอเมริกาได้ ทา2 ให้ประธานาธิบดี ทรัมป์นั่งไม่ติด เพราะเด็กน้อยคนหนงึ่ ก2าลังอาละวาดลบเหลี่ยมอเมริกา อภิมหาอา2 นาจของโลกท่มี ีนักเลงใหญ่ แบบทรัมป์เป็นประธานาธิบดี สภา ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อ ปลายปี 2560 ยังระบุชัดเจนว่า เกาหลีเหนือเป็นภัยคุกุ คามเร่งด่วนต่อ สหรัฐ แต่พอขึ้นศักราชใหม่ สถานการณ์ บนคาบสมุทรเกาหลีกลับเปลี่ยนไปจน แทบจะคาดไม่ถึง คิมจองอึนที่โลกมอง ว่าเป็นเด็กเกเร กลับเปลี่ยนบุคลิกเปน็ อีกคนที่เดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสู่ การสร้างสันตภิ าพเพื่อรวมสองเกาหลี เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของคน เกาหลีมาหลายศตวรรษแล้ว คิมจองอึน ทา2 ในสิ่งที่โลกแปลกใจโดยไม่คิดว่า สันติภาพบนคาบสมุทุ รเกาหลีจะมี แนวโน้มดีข้นึ แบบฉับพลันเช่นนี้

ยุทุ ธศาสตร์ของเกาหลีเหนือที่วาง ไว้ตั้งแต่คิมอิลซุง ผู้นา2 คนแรกของ เกาหลีเหนือและเป็นปู่ของคิมจองอึน คือ ต้องมีกองก2าลังทหารเข้มแข็งเพื่อ ป้องกันการรุกรานของศัตรูคือ อเมริกา และพันธมิตร เกาหลีเหนือต้องเป็น ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้เพื่อ เป็นการป้องปราม งบประมาณของ ประเทศใช้ ในการพัฒนากองทัพ คิมจองอิล บุตรชายที่สืบทอดอ2านาจได้ ดา2 เนินโครงการนิวเคลียร์อย่างจริงจัง ท่มุ งบประมาณที่มีอยู่พัฒนาและ ทดลองระเบิดนิวเคลียร์และจรวดระยะ กลางและไกลที่อ้างว่าสามารถโจมตี อเมริกาได้ แม้ประเทศมหาอา2 นาจต่างๆ โวยวายและกดดันผ่านสหประชาชาติให้ ลงโทษเกาหลีเหนือยุติโครงการ นิวเคลียร์ โดยต่อรองกับความช่วย เหลือด้านอาหารจากสหประชาชาติแทน เมื่อมาถึงคิมจองอึน (ลูกชายคิมจองอิล และหลานปู่คิมอิลซุง) ซึ่งไม่เคยคิดว่า จะได้เป็นทายาทมาก่อน เกาหลีเหนือ ประสบความสา2 เร็จตามยุทุ ธศาสตร์ที่ วางไว้ สามารถยกตนขึ้นเป็นประเทศ สมาชิกกลุ่มอาวุธนิวเคลียร์ได้สมบูรณ์ แบบ หากจะน่งั โต๊ะเจรจากับอเมริกาก็ ต้องนั่งเสมอกัน

เม่อื เสร็จภารกิจในยุทธศาสตร์ที่ 1 แล้ว ยังเหลือยุทธศาสตร์ที่สองที่มี ความสา2 คัญต่อสองเกาหลี นั่นคือ การ รวมสองเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่มี เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ มีแต่ “เกาหลี” และเขียนแผนที่กันใหม่เป็นเกาหลีหนงึ่ เดียว คิมจองอึนเปลี่ยนบทบาทเล่นจาก คนที่ดุดัน โผงผาง เหมือนเด็กเกเร มา เป็นเด็กเรียบร้อย พูดจามีเหตุผล ประกาศเดินหน้าสู่การรวมเกาหลีแบบ ไม่มเี งื่อนไข โดยไม่ต้งั เงื่อนไขว่า เกาหลีใต้จะต้องเลิกการเป็นพันธมิตร ทางทหารกับสหรัฐ หรือไล่ทหารสหรัฐ ออกไป เพราะรู้ว่าเกาหลีใต้ยังกลัว ศักยภาพทางทหารของเกาหลีเหนืออยู่ ขณะเดียวกันไม่ได้ต้งั เงื่อนไขอะไรกับ สหรัฐที่จะเจรจากัน ซา2้ ยังบอกว่ายินดี จะทา2 ให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอด อาวุธนิวเคลียร์ ตามที่สหรัฐต้องการ เสียอีก และยินดีที่จะให้สหประชาชาติ เข้าไปตรวจสอบเช่นแต่ก่อน ส่วนจะ พบปะเจรจากันที่ไหนก็ให้สหรฐั เลือก เอา ตัวเองไม่ขัดข้อง ทา2 ให้ได้ใจชาว โลกมาก ถึงกับขนาดทรัมปย์ ังชม คิมจองอึนว่า เป็นคนเปิดกว้างมากๆ น่า นับถือมาก แต่ก็ยังอดคุยุ ไม่ได้ว่าที่เป็น เช่นนี้เพราะตัวเขาและพันธมิตรกดดัน ให้ผู้นา2 เกาหลีเหนือต้องมานั่งโต๊ะเจรจา

จนถึงขณะนี้ นับว่าคิมจองอึนได้ ใจ ชาวโลกมาก ต้งั แต่การส่งน้องสาว คนสวยไปร่วมงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ เกาหลีใต้พร้อมกับทีมเชียร์สาวสวยที่ คัดเลือกแล้ว ทา2 ให้บรรยากาศที่ แข็งกร้าวอ่อนฮวบลงทันที สื่อทั่วโลก รายงานข่าวและภาพของน้องสาวและ ทีมเชียร์บ่อยครั้ง จนคนแทบไม่สนใจ ข่าวและภาพของเจสสิกา บุตรสาว ประธานาธิบดีทรัมป์ท่ถี ูกส่งไปเยือน เกาหลีใต้ในภายหลัง ภาพสองผู้น2า เกาหลีจับมือกัน พบปะกันฉันพี่น้องที่ เส้นขนาน 38 และการประชุมร่วมกัน อย่างเป็นกันเองเป็นประวัติศาสตร์ที่ โลกต้องบันทึกไว้ท่ยี ากจะเช่อื ว่า สถานการณ์เกาหลีจะเปล่ยี นได้เร็วถึง ขนาดน้ี แม้คนชื่นชมแต่ก็ยังระแวงอยู่ ว่าวันดีคืนดี คิมจองอึนจะเล่นบทร้าย อะไรอีก ข้นั ตอนต่อไป ก็จะเป็นการ ประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์กับ คิมจองอึน ที่มีเดิมพันสูงมาก

คาบสมุทรเกาหลีต้องเป็นของ คนเกาหลี คนเกาหลีควรมีสิทธิตัดสิน ชะตาของพวกเขาเองโดยปราศจาก การแทรกแซงของมหาอา/ นาจ คน เกาหลีที่มเี ลือดเนื้อ เช้อื สายเดียวกัน พ่อแม่พี่น้องตอ้ งถูกเส้นขนานท่ี 38 ที่ มหาอ2านาจขีดลงบนแผนทแี่ บ่งพวกเขา ออกมาเป็นสองข้าง พบปะกันไม่ได้จน ตายจากกันไป เป็นเรื่องเศร้าของ มนุุษยชาติขนาดไหน ชาติที่เคยถูกแบ่ง เป็นสองส่วนหลังสงครามโลกครั้งที่ สองเช่น เยอรมนี เวียดนาม ก็รวมกัน เรียบร้อยแล้ว และอยู่กันอย่างสงบ มี การพัฒนาอย่างรุ่งเรืองในปัจจุบัน เรา หวังที่จะเห็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมเป็นเกาหลีหนึ่งเดียวภายใตส้ อง ระบบการปกครองและเศรษฐกิจ ที่ อยู่ด้วยกันได้และค่อยๆ ช่วยเหลือกนั ไปทางเศรษฐกจิ หากเกาหลีเหนือไม่ ถูกมองว่าเป็นภัยคุกุ คามต่อโลกและ ภูมิภาคแล้ว โลกก็น่าจะสงบขึ้น ขอให้ เรามองในทางที่ดีไว้ก่อน

เกาหลีเหนือก็มีรัสเซียและจีนเป็น ลูกพี่ ส่วนเกาหลีใต้มีอเมริกาเป็นลูกพ่ี เมื่อลูกพี่ตกลงกันได้ ลูกน้องตกลงกัน ได้ โลกสงบมากขึ้น โดยเฉพาะไฟระอุ บนคาบสมุุทรเกาหลีก็เย็นลง คนเกาหลี ท้งั ประเทศจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็น เป็นสุขเสียที มีคนมองไปข้างหน้าว่า คนทสี่ มควรได้รางวัลโนเบลสาขา สันติภาพในปีนี้ หากสถานการณ์ไม่ พลิกผันแปรเปลี่ยนไปอกี เป็นคิมจอง อึน ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ และ มุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ นา่ จะอยู่ในลา2 ดับต้นๆ ของผู้ถูกเสนอชื่อ เข้าแข่งขัน ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.