ยื้อบริษัทลูกทีโอที-แคท

‘พเิ ชฐ’สงั่ ทบทวนแผนโอนทรพั ยส นิ เรง หาทางออกทเี่ หมาะสม

Post Today - - นโยบายเศรษฐกิจ -

โพสต์ทูเดย์ - ดีอีระงับตั้งบริษัทลูก ทีโอที-แคท หลังหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย พร้อมกําชับฝ่ายบริหารชี้แจงพนักงาน ให้เข้าใจ

นายพเิ ชฐ ดรุ งคเวโรจน์ รมว.ดจิ ทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผย วา่ กรณกี ารจดั ตงั้ บรษิ ทั ลกู ระหวา่ งบรษิ ทั ทโี อที และบรษิ ทั กสท โทรคมนาคม หรอื แคท ในขณะนี้ กระทรวงดจิ ทิ ลั ฯ ไดส้ งั่ ให้ ชะลอการโอนทรพั ยส์ นิ อปุ กรณข์ องทโี อที และแคท ไปยงั โครงขา่ ยบรอดแบนดแ์ หง่ ชาติ (NBN) และบรษิ ทั โครงขา่ ยระหวา่ ง ประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC) ออกไปก่อน

ทงั้ นี้ เปน็ ไปตามมตขิ องคณะทาํ งาน พิจารณาแผนรองรับการเปลี่ยนผ่าน ของบริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ไปสกู่ ารตงั้ บรษิ ทั โครงขา่ ย บรอดแบนดแ์ หง่ ชาติ (NBN) และบรษิ ทั โครงขา่ ยระหวา่ งประเทศและศนู ยข์ อ้ มลู อินเทอร์เน็ต (NGDC)

ทั้งนี้ คณะทํางานขอพิจารณาและ วางมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อ สรุปในการจัดตั้งบริษัทลูกทั้งสองบริษัท โดยกระทรวงดอี เี ชื่อวา่ จะไดข้ อ้ สรปุ ชดั เจน โดยเร็วที่สุด เพื่อเดินหน้าดําเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในปีนี้

นอกจากนี้ กระทรวงดีอีได้กําชับ ให้กรรมการบริหารของทีโอทีและแคท เร่งดําเนินการชี้แจงและทําความเข้าใจ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านกับพนักงานเพิ่ม เตมิ โดยเฉพาะในประเดน็ เกยี่ วกบั ความ กงั วลในอนาคตของพนกั งานและอนาคต ขององค์กร โดยขอให้เกิดความเข้าใจที่ ตรงกันและไม่ให้เกิดปัญหาค้างคาใจใน ประเด็นใดอีก

สําหรับคณะทํางานชุดดังกล่าว มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัด กระทรวงดจิ ทิ ลั เพื่อเศรษฐกจิ และสงั คม เป็นประธาน และประกอบด้วยผู้ทรง คณุ วฒุ ดิ า้ นกฎหมาย ดา้ นเทคนคิ ดา้ นการ บรหิ ารจดั การ และดา้ นการบรหิ ารบคุ คล ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รฐั วสิ าหกจิ ผแู้ ทนจากคณะกรรมการของ ทั้ง 4 บริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ทั้ง 4 บริษัท ผู้แทนสหภาพทีโอที และ แคท ผแู้ ทนพนกั งาน รว่ มเปน็ คณะทาํ งาน

ทั้งนี้ คณะทํางานชุดดังกล่าวมี บทบาทหน้าที่ ศึกษาและพิจารณาแผน รวมถึงรายละเอียดที่ชัดเจนการดําเนิน การในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยน ผา่ นใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งราบรื่น และไมก่ ระทบ ต่อแผนการให้บริการ รวมถึงแผนธุรกิจ ของทั้ง 4 บริษัทหลังการถ่ายโอนธุรกิจ ในระยะยาว

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัด กระทรวงดจิ ทิ ลั เพื่อเศรษฐกจิ และสงั คม กลา่ วถงึ การเดนิ สายประเมนิ ผลโครงการ เน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. 2561 ที่ จ.ปราจีนบุรี ว่า จะจัดการ ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อประเมินผล โครงการ และนาํ ขอ้ มลู ไปวางแผนพฒั นา ต่อยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสอดคล้อง นโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายภชุ พงค์ โนดไธสง ผอู้ าํ นวยการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สํานัก งานสถติ ฯิ จะดาํ เนนิ การจดั เกบ็ ขอ้ มลู การ ใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตของประชาชน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการต่อย อดประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะจัดเก็บชุดข้อมูลตัวอย่าง 2 ล้าน ชุด ในพื้นที่ทั้งหมด 2.47 หมื่นหมู่บ้านที่ ติดตั้งเน็ตประชารัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูล นาํ ไปวางแผนการพฒั นาดา้ นดจิ ทิ ลั ของ ประเทศต่อไป ■

ตรวจท่าเรือ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวย ลักษณ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทํางานแกศูนย ควบคมุ การแจง เรอื เขา -ออก ประจวบครี ขี นั ธ ตามแผนปฏบิ ตั กิ ารเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการทาํ งาน...

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.