สอน.รับมือฝนมาเร็ว เลอื่ นเวลาปดิ หบี ออ้ ย

Post Today - - นโยบายเศรษฐกิจ -

โพสต์ทูเดย์ - สอน.หารือโรงงาน นํ้าตาลเลื่อนปิดหีบอ้อยถึง 15 พ.ค.นี้ หลังฝนตกกระทบชาวไร่ตัดอ้อยเข้า โรงงานช้า

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและ นํ้าตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ประสานกับโรงงานนํ้าตาล ทรายท่ัวประเทศอย่างใกล้ชิด หลัง ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่ง มีผลกระทบกับการตัดอ้อยในหลาย พื้นที่ โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่ สัญญาโรงงานจะต้องรับซื้ออ้อยให้ หมด เพื่อให้อ้อยเหลือค้างไร่น้อยที่สุด ซึ่งเบื้องต้นยังเหลืออ้อยค้างหีบกว่า 2 ล้านตัน ขณะที่โรงงานนํ้าตาลจะ ปิดหีบโรงงานสุดท้ายวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยคาดจะมีอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิต ปี 2560/2561 ประมาณ 134 ล้านตัน

“บางโรงงานกําหนดจะปิดหีบ แล้วก็เลื่อนออกไปบ้างหลังฝนตก ทําให้ตัดอ้อยไม่ได้ ซึ่งขณะนี้มีโรงงาน ปดิ หบี แลว้ 29 แหง่ ทเี่ หลอื ประมาณ 25 แห่งยังเปิดอยู่ และโรงสุดท้ายจะ ปิด 15 พ.ค.นี้ โดย สอน.ได้มอบหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่ช่วยดูแล อย่างใกล้ชิดในการประสานกับโรงงาน นํ้าตาลทรายที่จะช่วยเหลือชาวไร่” นาง วรวรรณ กล่าว

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้า สํานักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 8 พ.ค.นี้ 4 องคก์ รชาวไรอ่ อ้ ยจะหารอื ถงึ สถานการณ์ การหบี ออ้ ยฤดกู าลผลติ ปี 2560/2561 ที่ ผลผลติ มากกวา่ ทปี่ ระเมนิ ไวค้ อ่ นขา้ งสงู และสง่ ผลไปถงึ ความกงั วลวา่ ในฤดกู าล ผลิตปี 2561/2562 ราคานํ้าตาลทราย ตลาดโลกทยี่ งั ทรงตวั ระดบั ตาํ่ จะกระทบ ต่อราคาอ้อยขั้นต้น และหากพิจารณา ถึงฐานะกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย (กท.) อาจจะลําบากในการบริหาร ซึ่ง ต้องประเมินเพื่อหาแนวทางรับมือ

“ปีนี้เราพบปัญหาจากที่ไม่เคยเจอ เพราะอ้อยเยอะมาก ฝนมาช่วงยังไม่ ปิดหีบ การขนส่งอ้อยเราก็ถูกควบคุม นํ้าหนัก เป็นประสบการณ์ที่ต้องเตรียม ไวว้ า่ ฤดหู นา้ ควรทาํ อยา่ งไร และถา้ ราคา นาํ้ ตาลตลาดโลกเฉลยี่ 11 เซนต/์ ปอนด์ ราคาขั้นต้นคงไม่ถึง 700 บาท/ตัน กอง ทนุ ฯ ทเี่ คยกมู้ าเพมิ่ ไดก้ จ็ ะทาํ ไมไ่ ด”้ นาย นราธิป กล่าว

สําหรับราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาล ผลติ ปี 2560/2561 ทรี่ ฐั บาลประกาศอยู่ เฉลยี่ ที่ 880 บาท/ตนั แตค่ ณะกรรมการ ออ้ ยและนา้ํ ตาลทราย (กอน.) เหน็ ชอบให้ ชว่ ยเหลอื เพมิ่ จากกองทนุ ออ้ ยฯเฉลยี่ ชาวไร่ อ้อยจะได้รับค่าอ้อยเพิ่มตามระบบแบ่ง ปนั ผลประโยชน์ ชาวไรแ่ ละโรงงาน 70:30 คาดว่าชาวไร่จะได้รับเพิ่มเฉลี่ยตันละ 31-32 บาท/ตัน ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.