มลพิษคร่าชาวโลก7ล.

Post Today - - ตา่ งประเทศ กีฬา -

โพสตท์ เู ดย์ - ดบั เบลิ้ ยเู อชโอชมี้ ลพษิ ทางอากาศทําให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลก ราว 7 ล้านคน/ปี เอเชียตะวันออก เฉยี งใตต้ ดิ กลมุุ่ ภมูู ภิ าคอากาศแยส่ ดุุ

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิ้ลยู เอชโอ) เปิดเผยรายงานว่า ปัญหา มลพิษทางอากาศทําให้มีผู้เสียชีวิต กอ่ นวยั อนั ควรราว 7 ลา้ นคน/ปี ขณะ ที่ 9 ใน 10 คนทวั่ โลก กาํ ลงั สดูู อากาศ ที่มีมลพิษระดับสูง นอกจากนี้ ดับเบิ้ลยู เอชโอ พบว่าผู้คนประมาณ 3,000 ล้านคนทั่วโลกได้รับอากาศเสียจาก เตาทําอาหารและการเผาไฟภายใน ครัวเรือน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจาก มลพษิ ทางอากาศภายในครวั เรอื นอยู่ ที่ประมาณ 3.8 ล้านคน ในปี 2016

สําหรับภูมิภาคท่ีมีระดับอากาศ เสียมากท่ีสุด คือ เมดิเตอร์เรเนียน ตะวนั ออก และเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี ง ใต้ ซึ่งมีบางพื้นที่มีระดับอากาศเสีย สูงกว่าเกณฑ์ของดับเบิ้ลยูเอชโอถึง 5 เทา่ โดยการเสยี ชวี ติ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั มลพิษทางอากาศมากกว่า 90% เกิด ขนึ้ ในประเทศรายไดต้ าํ่ และรายไดป้ าน กลาง โดยเฉพาะเอเชยี และแอฟรกิ า

“มลพษิ ทางอากาศเปน็ ภยั คกุ คาม เราทุกคน แต่กลุ่มคนที่ยากจนและ คนชายขอบเจอกบั มลพษิ ทรี่ นุ แรงมาก ทสี่ ดุ ถา้ เราไมม่ คี วามเคลื่อนไหวอยา่ ง เรง่ ดว่ นเกยี่ วกบั มลพษิ ทางอากาศ เรา จะไม่มีวันเข้าใกล้ความสําเร็จในการ พฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื ” เตดรอส อดั ฮานอม เกเบรเยซสุ ผอู้ าํ นวยการดบั เบลิ้ ยเู อชโอ กล่าว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.