เวิลด อนิ ตอ

Post Today - - ตา่ งประเทศ กีฬา -

จนี เรง่ เมอื งใหญส่ รา้ งหา้ ง

เซยี่ งไฮ้ - กระทรวงพาณชิ ย์ จนี ออกไกด์ไลนร์ ะบวุ า่ รฐั บาลจะ กระตนุ้ ใหเ้ มอื งตา่ งๆ สรา้ งศนูู ยก์ ารคา้ ภายในประเทศมากขนึ้ ในปนี เพื่อ รองรบั ดมี านดข์ องผบูู้ รโิ ภคในทอ้ งถนิ่ ที่เพิ่มขึ้น โดยเมืองที่มีประชากร มากกว่า 10 ล้านคน ต้องสร้าง ศนู ยก์ ารคา้ อยา่ งนอ้ ย 10 แหง่ สว่ น เมอื งทมี่ ปี ระชากร 5-10 ลา้ นคน ตอ้ งสรา้ งอยา่ งนอ้ ย 5 แหง่

องั กฤษหวงั ปราบเลยี่ งภาษี

ลอนดอน - รัฐบาลสหราช อาณาจกั รแก้ไขกฎหมายการฟอก เงินในต่างแดน ระบุให้ดินแดนที่ เป็นแหล่งเล่ียงภาษีของคนรวย เชน่ หมเู่ กาะเคยแ์ มน และหมเู่ กาะ บรติ ชิ เวอรจ์ นิ ตอ้ งเปดิ เผยรายชื่อ เจา้ ของทรพั ยส์ นิ ออกสสู่ าธารณะ ภายหลังพบว่ามีช่องโหว่ที่ทําให้ สหราชอาณาจกั รเปน็ สว่ นหนงึ่ ของ การฟอกเงนิ ออกจากรสั เซยี สงู ถงึ 8 หมื่นลา้ นดอลลารส์ หรฐั (ราว 2.5 ลา้ นลา้ นบาท)

ทตู มงั กรถกเกาหลเี หนอื

เปยี งยาง - หวงั อี้ รฐั มนตรี กระทรวงตา่ งประเทศจนี เดนิ ทาง เยอื นกรงุ เปยี งยาง เพื่อคยุ กบั รยี อง โฮ รฐั มนตรกี ระทรวงตา่ งประเทศ เกาหลเี หนอื เรื่องการประชมุ สดุ ยอด ระหวา่ งเกาหลเี หนอื และเกาหลใี ต้ สปั ดาหท์ ผี่ า่ นมา และอาจคยุ เรื่อง ซัมมิทเกาหลีเหนือกับสหรัฐด้วย ดา้ นญปี่ นุ่ เกาหลใี ต้ และจนี เตรยี ม จดั ประชมุ สดุ ยอด 3 ฝา่ ยเพื่อถก ประเดน็ เรื่องเกาหลเี หนอื โดยเฉพาะ ในวนั ที่ 9 พ.ค.นี้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.