มะกันลุยุ ถกการค้าจีน

คาดเรง เครอื งเนน คยุุุ ลดขาดดลุุุ -แกบ บี เอกชนถาายโอนเทคโนโลยี

Post Today - - ตา่ งประเทศ กีฬา -

โพสตท์ เู ดย์ - สหรฐั เยอื นจนี สปั ดาหน์ ี้ มงุ่ หารอื ลดดลุ การคา้ -ภาคเทคโนโลยี ดา้ นจนี ลดคาดการณห์ ยวนตาํ่ สดุ รอบเกอื บ 4 เดอื น

คณะผแู้ ทนสหรฐั นาํ โดย สตเี วน มนชู นิ รฐั มนตรคี ลงั โรเบริ ต์ ไลท์ไฮเซอร์ ผแู้ ทน การค้า วิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีพาณิชย์ สหรฐั และปเี ตอร์ นาวาร์โร ประธานสภา การค้าแห่งชาติ มีกําหนดเดินทางเยือน กรุงปักกิ่ง เพ่อื เจรจาประเด็นการค้ากับ รฐั บาลจนี ระหวา่ งวนั ที่ 3-4 พ.ค.นี้ โดยจะ เขา้ พบกบั ตวั แทนจากฝง่ั รฐั บาลจนี ทนี่ าํ โดย หลวิ เฮอ่ รองนายกรฐั มนตรจี นี ทา่ มกลาง ความพยายามลดความตึงเครียดทางการ ค้าระหว่างทั้งสองชาติ จากการท่ีจีนและ สหรัฐประกาศตั้งกําแพงภาษีสินค้านําเข้า ตอบโตก้ นั ชว่ งกอ่ นหนา้ นี้

แมข้ ณะนยี้ งั ไมม่ กี ารเปดิ เผยรายละเอยี ด ชดั เจนวา่ ทงั้ สองฝา่ ยจะหารอื กนั ในประเดน็ ใดบา้ ง แตร่ อยเตอรส์ รายงานวา่ สหรฐั คาดวา่ จะเนน้ เจรจาเรื่องดลุ การคา้ กบั จนี เปน็ หลกั รวมถงึ การปกปอ้ งทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา กรณี จนี บบี ใหบ้ รษิ ทั สหรฐั ถา่ ยโอนเทคโนโลยใี ห้ รฐั บาล ขณะทนี่ กิ เกอิ เอเชยี น รวี วิ รายงาน อา้ งแหลง่ ขา่ วเกยี่ วขอ้ งวา่ สหรฐั ยงั แสดง ความกงั วลตอ่ ยทุ ธศาสตร์ “เมด อนิ ไชนา่ 2025” ของจนี ทมี่ งุ่ ยกระดบั ภาคการผลติ ในประเทศผา่ นนวตั กรรม

ดา้ น โรเบริ ต์ ไลท์ไฮเซอร์ ผแู้ ทนการ คา้ สหรฐั เปดิ เผยวา่ สหรฐั จะพยายามหา ทางลดผลกระทบทางการค้าต่อเศรษฐกิจ สหรฐั และผลกั ดนั ใหจ้ นี เปดิ กวา้ งตลาดเพื่อ ใหบ้ รษิ ทั สหรฐั เขา้ ไปแขง่ ขนั หรอื ทาํ ธรุุ กจิ ใน ประเทศได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่ รอยเตอรส์ รายงานวา่ ภาคธรุ กจิ สหรฐั ตอ้ งการ ใหร้ ฐั บาลสหรฐั กระตนุุ้ ใหจ้ นี เปดิ ตลาดมาก ขนึ้ นอกจากเนน้ เจรจาลดการขาดดลุ การคา้ กบั จนี เพยี งอยา่ งเดยี ว

อยา่ งไรกด็ ไลท์ไฮเซอรแ์ ละวลิ เบอร์ รอสส์ รฐั มนตรพี าณชิ ยส์ หรฐั ระบวุ า่ ขณะน้ี ยงั ไมแ่ นช่ ดั วา่ การเจรจากบั จนี ซงึ่ ใกลจ้ ะเกดิ ขน้ึ นี้ จะนาํ ไปสคู่ วามกา้ วหนา้ ใหมๆ่ หรอื ไม่ เนื่องจากจนี มรี ะบบเศรษฐกจิ ทแี่ ตกตา่ งจาก สหรัฐ พร้อมเสริมว่าสหรัฐและจีนควรใช้ เวลาในปหี นา้ ในการหาทางจดั การประเดน็ การคา้ รว่ มกนั

ดา้ น รอสส์ เปดิ เผยวา่ ยงั ไมส่ ามารถ ประเมนิ ผลลพั ธข์ องการเจรจากบั จนี ได้ โดย ประธานาธบิ ดี โดนลั ด์ ทรมั ป์ จะเปน็ ผตู้ ดั สนิ ใจ ในขอ้ ตกลงระหวา่ งสองประเทศ จงึ คาดวา่ จะไมม่ กี ารประกาศผลลพั ธก์ ารเจรจาทนั ที หลงั เดนิ ทางกลบั ชว่ งสดุ สปั ดาห์

ขณะเดยี วกนั ธนาคารกลางจนี (พบี โี อซ)ี ประกาศลดคาดการณ์เงินหยวนลงมาอยู่ ที่ 6.3670 หยวน/ดอลลารส์ หรฐั เมื่อวานนี้ หรืออ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. โดย เคน ชวง นกั วเิ คราะหค์ า่ เงนิ จากธนาคาร มซิ โู ฮในฮอ่ งกง ระบวุุ า่ ความเคลื่อนไหวดงั กลา่ วมขี นึ้ เพื่อใหจ้ นี ยงั สามารถขนึ้ คาดการณ์ หยวนในอนาคตได้ หลงั การเจรจาระหวา่ ง สหรฐั และจนี ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.