‘ปืนืนโต’พกความหวังังัง บุกถ/้าหมี

Post Today - - ตา่ งประเทศ กีฬา -

อาร์เซนอล ท้ิงความได้เปรียบในเกม แรกทาํ ใหน้ ดั นตี้ อ้ งตกอยใู่ นสถานการณ์ ลาํ บาก และมโี อกาสสงู ทจี่ ะตอ้ งยตุ เิ สน้ ทางเพยี งรอบตดั เชอื ก ในการบกุ เยอื น แอตเลตโิ ก มาดรดิ ศกึ ยฟู า่ ยโู รปา้ ลกี คนื นี้ (3 พ.ค.)

แอต.มาดรดิ - อารเ์ ซนอล สนาม : เอสตาดโิ อ เมโทรโปลติ าโน เวลา : 02.00 น.

อารเ์ ซนอลโยนความไดเ้ ปรยี บของ ตวั เองทงิ้ ในเกมแรกทเี่ อมเิ รตส์ สเตเดยี้ ม หลงั นาํ กอ่ นแตส่ ดุ ทา้ ยโดนคแู่ ขง่ ทเี่ หลอื 10 คน ไลเ่ จา๊ 1-1 เสยี อเวย์โกล จงึ ตอ้ ง มาลนุ้ หนกั ในเกมนดั นี้ ซงึ่ อเลก็ ซ์ อโิ วบี ปีกตัวจ๊ีด ออกโรงกระตุ้นเพื่อนร่วมทีม เพื่อผา่ นเขา้ สรูู่ อบชงิ ชนะเลศิ และควา้ แชมป์ทิ้งทวนการจากลาของ อาร์แซน เวนเกอร์ กนุ ซอื ใหญท่ เี่ ตรยี มปดิ ฉาก 22 ปี

“เรามแี รงกระตนุ้ โดยเฉพาะสงิ่ ที่ เขา (เวนเกอร)์ ทาํ เพื่อสโมสร เรากาํ ลงั พยายามทาํ ใหเ้ ขาจบฤดกู าลในระดบั ทสี่ งู และไมเ่ พยี งแคเ่ ขาแตน่ นั่ สาํ หรบั พวกเรา ดว้ ย ดงั นน้ั เราจะพยายามทาํ ใหด้ ที สี่ ดุ เพอื่ ไดผ้ ลการแขง่ ขนั ทตี่ อ้ งการ เรามนั่ ใจมาก เราโชครา้ ยที่ไมไ่ ดผ้ ลลพั ธต์ ามตอ้ งการใน เลกแรก แตเ่ รายงั มคี วามมนั่ ใจมากและ เชื่อวา่ เราสามารถไปถงึ รอบชงิ ชนะเลศิ ได”้ อโิ วบี กลา่ ว

เกมนี้ “ปืนใหญ่” ได้ข่าวดีเมื่อ เฮนรกิ มคติ ารย์ าน ปกี ตวั เกง่ ทบี่ าดเจบ็ หวั เขา่ ในเกมลา่ สดุ ทบี่ กุ แพแ้ มนเชสเตอร์ ยไู นเตด็ 1-2 กลบั มาซอ้ มกบั ทมี ไดแ้ ลว้ และคาดวา่ จะฟติ ทนั ลงสนาม เชน่ เดยี ว กบั อโิ วบี (เอน็ รอ้ ยหวาย) และ ดาวดิ ออสปนิ า (ซ่ีโครง)

นอกจากนี้ ในเกมดงั กลา่ ว เวนเกอร์ ยังพักตัวหลักหลายรายทําให้สมบูรณ์ พรอ้ มสาํ หรบั นดั นี้ นาํ ทพั โดย อเลก็ ซอง เดร ลากาแซตต์ ศนู ยห์ นา้ ฝรง่ั เศส ทม่ี สถติ มิ สี ว่ นรว่ มกบั 13 ประตูู ในการลง เล่นรายการนี้ 13 นัดหลังสุด (ยิง 11 แอสซสิ ต์ 2) รวมถงึ เมซตุ โอซลิ และ แดนนี เวลเบค็

ขณะทเี่ จา้ บา้ น “ตราหม”ี ขอเพยี ง ยนั เสมอ 0-0 ไดก้ จ็ ะเขา้ รอบ ทวา่ เกมนี้ มปี ญั หาพอสมควรเพราะจะไมม่ ดเิ อโก ซเิ มโอเน กนุ ซอื ใหญท่ ตี่ ดิ โทษแบนหา้ ม คมุ ทมี ขา้ งสนาม ขณะทแี่ บก็ ขวาชวดใช้ งาน ซิเม เวอร์ซัลโก (โดนใบแดงนัดที่ แลว้ ) และ ฮวนฟราน ทบี่ าดเจบ็ ทาํ ให้ ตอ้ งดนั โธมสั ปารต์ กองกลางกานา มา เลน่ แทน

แนวรกุ ดเิ อโก คอสตา ฟติ พรอ้ ม ลงสนามหลังหายเจ็บได้ออกสตาร์ทตัว จริงในเกมล่าสุุดที่ทีมบุุกชนะอลาเบส 1-0 โดยนดั นจ้ี ะเบยี ด เควนิ กาเมโร ลง จบั คใู่ นแดนหนา้ กบั อองตวน กรซี มนั น์ ดาวยงิ ตวั ความหวงั

ทง้ั นี้ แอต.มาดรดิ พกสถติ สิ วยหรู เกมเหย้า 17 นัดหลังสุดรายการนี้แพ้ เพยี งนดั เดยี ว (ชนะ 13 เสมอ 3) แต่ “ปืนโต” แอบได้ลุ้นเพราะนัดที่ปราชัย พา่ ยตอ่ ทมี จากองั กฤษคอื เชลซี

สาํ หรบั อกี คู่ ซลั ซบ์ วรก์ (ออสเตรยี ) พบ โอลมิ ปกิ มารก์ เซย (ฝรงั่ เศส) โดย เลกแรกทมี ดงั ลกี เองิ ชนะมากอ่ น 2-0

ความนา่ จะเปน็ : อารเ์ ซนอลเจองาน หนกั แนน่ อน แตร่ ปูู เกมจากนดั แรกสสูู กี นั มาก ดงั นนั้ จงึ สามารถออกไดท้ กุ หนา้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.