ชา้ งศกึ ดวล‘ปนิ ส’์ ราเยวัชพร้อมชน

Post Today - - ตา่ งประเทศ กีฬา -

โพสต์ทูเดย์ - กุนซือทีมชาติไทยหวัง เอาชนะฟลิ ปิ ปนิ ส์ ศกึ ซซู กู คิ พั เพอื่ ทวง บัลลังก์เจ้าอาเซียน

มโิ ลวาน ราเยวชั กนุุ ซอื ทมี ชาตไิ ทย ตงั้ เปา้ เอาชนะ “ตากาลอ็ ก” ให้ได้ เพื่อ หวงั ขยบั อนั ดบั เปน็ เจา้ อาเซยี น หลงั อยู่ ร่วมกลุ่มบี กับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และผู้ชนะระหว่างบรูไน หรอื ตมิ อร์ เลสเต ในศกึ ฟตุ บอลเอเอฟเอฟ ซซู ูกิ คัพ 2018

“เราพรอ้ มทจี่ ะลงแขง่ ขนั กบั ทกุ ทมี ดว้ ยความไมป่ ระมาท เราเจอฟลิ ปิ ปนิ ส์ ทมี ทมี่ อี นั ดบั ฟฟี า่ แรงกงิ้ สงู กวา่ ในการ แขง่ ขนั เอเอฟเอฟ ซซู กู คพั เปน็ เกมระดบั เอ แมตช์ มกี ารนบั คะแนนดว้ ย หากเราทาํ ผลงานไดด้ จี ะทาํ ใหอ้ นั ดบั ในฟฟี า่ แรงกงิ้ สูงขึ้น” กุนซือชาวเซอร์เบีย กล่าว

ดา้ น พาทศิ ศภุ ะพงษ์ รองเลขาธกิ าร ฝา่ ยตา่ งประเทศและโฆษกสมาคม มนั่ ใจ แฟนบอลชาวไทยจะไดส้ นกุ กบั รปู แบบใหม่ ของฟุตบอลรายการนี้

“การแขง่ ขนั รปู แบบใหม่ จะทาํ ให้ เกมมีความสนุกมากขึ้น สายบี เรามี โอกาสไดเ้ ปดิ บา้ นสกู้ บั ทมี ทมี่ แี ฟนบอล เยอะอย่างอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ทาํ ใหแ้ ฟนบอลชว่ ยสรา้ งความไดเ้ ปรยี บ ส่วนการเยือนบรูไู น หรือติมอร์ เลสเต เปน็ โปรแกรมทถี่ กู จดั ใหท้ มี ทแี่ รงกงิ้ สงูู กวา่ ออกไปเยอื นทมี ทมี่ แี รงกงิ้ นอ้ ยกวา่ เพื่อกระตนุ้ กระแสนยิ มของฟตุ บอลใน อาเซียน”

สาํ หรบั การแขง่ ขนั ครงั้ นี้ ไมม่ เี จา้ ภาพ ในรอบแบง่ กลมุ่ โดยแตล่ ะทมี ไดเ้ ลน่ เกม เหยา้ 2 นดั และเกมเยอื น 2 นดั เพื่อหา แชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้า รอบรองฯ นดั แรกแขง่ วนั ที่ 1-2 ธ.ค. สว่ น นัดท่สี อง วันที่ 5-6 ธ.ค. และรอบชิงฯ วันที่ 11 และ 15 ธ.ค. ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.