หมอรีวิวอาหารเสริม ผิดจรรยาบรรณหรือไม่ ทนายคลายทุกข

Post Today - - การเงิน -

เมื่อ 2-3 วนั ทผี่ า่ นมา สาํ นกั งานตาํ รวจ แหง่ ชาติ ไดท้ าํ การจบั กมุ อาหารเสรมิ ยหี่ อ้ เมจกิ สกนิ และยหี่ อ้ ลนี เปน็ ขา่ ว ใหญโ่ ตมผี เู้ สยี หายจาํ นวนมาก จาํ นวน เงินที่เสียหายเป็นจํานวนมาก โดย พฤตกิ ารณ์ในการหลอกลวงของอาหาร เสรมิ ดงั กลา่ ว มพี ฤตกิ ารณด์ งั ตอ่ ไปน้ี

1.มกี ารทาํ เปน็ ขบวนการโดยแบง่ หนา้ ทกี่ นั ทาํ

2.สว่ นหนงึ่ มกี ารผลติ สนิ คา้ ที่ไมไ่ ด้ มาตรฐานไมม่ คี ณุ ภาพ และใช้ อย.ปลอม หรอื สวม อย.ของสนิ คา้ อื่น

3.มีการจัดฝึกอบรม สอนวิธีการ ขายสินค้าหรือท่ีเรียกว่าโรงเรียนสอน ความรวย โดยพยายามใชค้ าํ พดู ชนี้ าํ ให้ แม่ทีมหรือตัวแทนจําหน่าย โพสต์ข้อ ความทางเฟซบกุ๊ บอ่ ยๆ รวมทงั้ ใหย้ นื ยนั วา่ เปน็ สนิ คา้ ดี ทงั้ ๆ ทรี่ อู้ ยแู่ ลว้ วา่ เปน็ สนิ คา้ ที่ไมม่ คี ณุ ภาพและอาจเปน็ อนั ตราย ตอ่ ผบู้ รโิ ภค อนั มลี กั ษณะเปน็ การหลอก ลวงผบู้ รโิ ภค

4.มีการจ้างบุคคลท่ีมีอิทธิพล ตอ่ ความเช่อื ของผบู้ รโิ ภค เชน่ ดารา นกั รอ้ ง ดเี จ เนต็ ไอดอลทมี่ คี นตดิ ตาม จาํ นวนมาก บคุ คลเหลา่ นกี้ จ็ ะอา่ นสครปิ ต์ ตามที่ผู้จัดการส่วนตัวหรือเจ้าของ ผลิตภัณฑ์เขียนมาให้โดยรูู้อยูู่แล้วว่า เปน็ ความเทจ็ บคุ คลเหลา่ นก้ี ห็ วงั เพยี ง เงนิ คา่ จา้ ง โดยไมค่ าํ นงึ ถงึ ความเสยี หาย ของผบู้ รโิ ภค หรอื ทสี่ ื่อมวลชนใชค้ าํ วา่ “เปน็ พวกดาราหวิ เงนิ ” หรอื “รบั ทรพั ย์ แตไ่ มร่ บั ผดิ ชอบ” บคุ คลเหลา่ นคี้ อื เปน็ บคุุ คลทที่ รยศตอ่ ความไวว้ างใจทแี่ ฟน คลบั มตี อ่ ดาราเหลา่ นนั้ การทปี่ ระชาชน ถกู หลอกลวงจาํ นวนมากไมไ่ ดเ้ ชื่อคณุ ภาพ ของผลติ ภณั ฑ์ แตเ่ ชื่อตามคาํ รวี วิ ของ ดาราหรอื คนดงั ทหี่ ลอกลวงวา่ ใชส้ นิ คา้ วา่ ดที ั้งที่ไม่เคยใช้เลย ไม่ควรให้ดารา หรอื คนดงั เหลา่ นม้ี ที ยี่ นื ในสงั คม

5.หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น องคก์ ารอาหารและยา ซงึ่ มหี นา้ ทกี่ าํ กบั ดูแล แต่กลับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ปลอ่ ยใหอ้ าหารเสรมิ ท่ีใช้ อย.ปลอม หรอื ไมม่ คี ณุ ภาพ โฆษณาหลอกลวงตาม สื่อสงั คมออนไลนม์ าเปน็ เวลานาน ควร จะตอ้ งรว่ มรบั ผดิ กบั ความเสยี หายทเี่ กดิ กบั ประชาชน การทาํ งานของหนว่ ยงาน นกี้ เ็ ปน็ การทาํ งานแบบตงั้ รบั ไมใ่ ชเ่ ชกิ รกุ

นอกจากนี้ เปน็ เรื่องทนี่ า่ ตกใจมาก ทมี่ แี พทย์ พยาบาล เภสชั กร รว่ มรวี วิ หรอื ยนื ยนั โฆษณาชวนเชื่อใหร้ บั ประทาน ผลติ ภณั ฑ์ในเครอื เมจกิ สกนิ วา่ มคี วาม ปลอดภยั และเปน็ สารสกดั จากธรรมชาติ รอ้ ยเปอรเ์ ซน็ ตซ์ งึ่ เปน็ สารทบี่ าํ รงุ สมอง ใหส้ ดชื่นและมกี ารนดั แนะเปดิ ตวั สนิ คา้ ในหลายสถานที่เพื่อยืนยันผลิตภัณฑ์ ใชแ้ ลว้ ไดผ้ ลจรงิ ขอ้ ความดงั กลา่ วเปน็ การ กระทาํ ทผี่ ดิ ขอ้ บงั คบั แพทยสภาวา่ ดว้ ย การรกั ษาจรยิ ธรรมแหง่ วชิ าชพี เวชกรรม พ.ศ. 2549 ขอ้ 8 ขอ้ 36(1) ขอ้ 44 และ พระราชบญั ญตั อิ าหาร พ.ศ. 2522 มี บทบญั ญตั กิ าํ หนดความผดิ และกาํ หนด โทษตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 70 และมาตรา 71

ตัวบทกฎหมายอ้างอิงข้อบังคับ แพทยสภาวา่ ดว้ ยการรกั ษาจรยิ ธรรม แหง่ วชิ าชพี เวชกรรม พ.ศ. 2549

ขอ้ 8 ผปู้ ระกอบวชิ าชพี เวชกรรม ตอ้ งไมโ่ ฆษณา ใชจ้ า้ ง หรอื ยนิ ยอมให้ ผอู้ ื่นโฆษณาการประกอบวชิ าชพี เวชกรรม ความรู้ความชํานาญในการประกอบ วชิ าชพี เวชกรรมของตนขอ้ 36 ผปู้ ระกอบ วชิ าชพี เวชกรรมทเี่ ปน็ ผดู้ าํ เนนิ การสถาน พยาบาลตอ้ งไมโ่ ฆษณาสถานพยาบาล หรอื ยนิ ยอมใหผ้ อู้ ื่นโฆษณาสถานพยาบาล ที่ตนเป็นผู้ดําเนินการในลักษณะดัง ตอ่ ไปน้ี

(1) โฆษณาสถานพยาบาลใน ทํานองโอ้อวดการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม หรือกิจกรรมอน่ื ของสถาน พยาบาลเกนิ กวา่ ทเี่ ปน็ จรงิ

ขอ้ 44 ผปู้ ระกอบวชิ าชพี เวชกรรม ผู้ใด ถา้ ตอ้ งการแสดงตนเพื่อโฆษณา ผลติ ภณั ฑส์ ขุ ภาพใดๆ ตอ่ สาธารณชน จะต้องไม่ใช้คําว่า นายแพทย์ แพทย์ หญงิ คาํ อื่นใด หรอื กระทาํ การไมว่ า่ โดย วิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ ขอ้ ความ ภาพ เครื่องหมาย หรอื กระทาํ อยา่ งใดๆ ใหบ้ คุ คลทวั่ ไปเขา้ ใจวา่ เปน็ แพทยห์ รอื ผปู้ ระกอบวชิ าชพี เวชกรรม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

มาตรา 40 หา้ มมใิ หผ้ ู้ใดโฆษณา คณุ ประโยชน์ คณุ ภาพ หรอื สรรพคณุ ของอาหารอนั เปน็ เทจ็ หรอื เปน็ การหลอก ลวงใหเ้ กดิ ความหลงเชื่อโดยไมส่ มควร

มาตรา 41 ผู้ใดประสงคจ์ ะโฆษณา คณุ ประโยชน์ คณุ ภาพหรอื สรรพคณุ ของอาหารทางวทิ ยกุ ระจายเสยี ง วทิ ยุ โทรทศั น์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรอื ทางหนงั สอื พมิ พ์ หรอื สงิ่ พมิ พอ์ ื่น หรอื ดว้ ยวธิ อี ่นื ใด เพ่อื ประโยชน์ในทางการ คา้ ตอ้ งนาํ เสยี ง ภาพ ภาพยนตร์ หรอื ข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้ อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่ได้รับ อนญุ าตแลว้ จงึ จะโฆษณาได้

มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดย ฝา่ ฝนื มาตรา 40 ตอ้ งระวางโทษจาํ คกุ ไมเ่ กนิ สามปี หรอื ปรบั ไมเ่ กนิ สามหมื่น บาท หรอื ทงั้ จาํ ทงั้ ปรบั

มาตรา 71 ผู้ใดฝา่ ฝนื มาตรา 41 ตอ้ งระวางโทษปรบั ไมเ่ กนิ หา้ พนั บาท ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ในกรณคี วามผดิ ใดเกดิ ขนึ้ โดยการ กระทําของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ท่ีได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้น เปน็ ตวั การ ตอ้ งระวางโทษตามทกี่ ฎหมาย กาํ หนดไวส้ าํ หรบั ความผดิ นนั้ ■

เดชา กิตติวทยานันท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.