คลงั ลนุุ้ ขายกลางปนี ไทยแลนดฟ์ วิ เจอรฯ์

Post Today - - การเงิน -

โพสต์ทููเดย์ - คลังลุุ้นขายหน่วยลงทุุน ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์กลางปีนี้ หลัง อัยการตรวจร่างสญั ญาเรียบร้อย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ อาํ นวยการสาํ นกั งานคณะกรรมการนโยบาย รฐั วสิ าหกจิ (สคร.) เปดิ เผยถงึ ความคบื หนา้ การขายหนว่ ยลงทนุ กองทนุุ รวมโครงสรา้ ง พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทย แลนด์ฟิวเจอร์ฟันด)์ ว่า ขณะน้อี ัยการได้ ตรวจร่างสัญญาการโอนและรับสิทธิโอน รายได้ (RTA) โครงการทางพเิ ศษฉลองรชั (รามอินทรา-อาจณรงค์) และทางพิเศษ บูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) เพ่อื โอนรายได้ ในอนาคตที่ 45% ใหก้ บั กองทนุ ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ฟันด์ เป็นเวลา 30 ปี สําหรับจ่าย เปน็ ผลตอบแทนใหก้ บั นกั ลงทนุ เสรจ็ เปน็ ที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สคร.จะดูในรายละเอียดร่าง สัญญาฯ ที่อัยการส่งมา หากมีส่วนที่ต้อง ปรบั ปรงุ แก้ไขกจ็ ะเรง่ ดาํ เนนิ การ กอ่ นสง่ รา่ งดงั กลา่ วใหค้ ณะกรรมการการทางพเิ ศษ แหง่ ประเทศไทย (กทพ.) พจิ ารณาอกี ครงั้ หากไมม่ ขี อ้ สงั เกตใดๆ เพมิ่ เตมิ ทาง สคร. จะดาํ เนนิ การยื่นเรื่องจดทะเบยี นเพื่อขาย หน่วยลงทุน (ไฟลิ่ง) กับทางสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป

นายชาญวิทย์ นาคบุรุ รองผู้อู าํ นวย การ สคร.กล่าวว่า เบื้องต้นยังยืนยันตาม แผนเดิมในการขายหน่วยลงทุุนในช่วง เดือน มิ.ย.-ก.ค.นี้ โดยจากการหารือร่วม กันกับ กทพ.ก่อนหน้านี้ โครงการทาง พิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วงเงนิ 3.04 หมื่นลา้ นบาท ซงึ่ ตอ้ งใชเ้ วลา ในการประกวดราคานานาชาติ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.