ระดมสมอง‘บังคับคดีโลก’

เรงงงศึกึกึกึกษารูปูปูปแบบกฎหมายใหม เตรียียียีียมรองรบับับับับั การยึดึึดึึดอายดัดััดัดัดทรัพััพัพั ยเเเเงินินิินินครปิปิปิปโตเคอเรนซีีี

Post Today - - การเงิน -

โพสตท์ เู ดย์ - เจา้ พนกั งานบงั คบั คดที วั่ โลกใชเ้ วทไี ทย ระดมสมองออกกฎหมาย บงั คบั คดที รพั ยด์ จิ ทิ ลั เปน็ ครง้ั แรกของ โลก ยอมรับเป็นเรื่องยาก

น.ส.รืน่ วดี สุวรรณมงคล อธิบดี กรมบังคับคดี เปิดเผยในการประชุม คองเกรสนานาชาติของเจ้าพนักงาน บังคับคดีระหว่างประเทศ (UTIJ) คร้ัง ที่ 23 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพคร้ังแรกใน รอบ 66 ปี และเป็นเจ้าภาพประเทศ แรกในภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นโอกาส สําคัญของประเทศไทยท่ีจะได้นําเสนอ ความก้าวหน้าในเรื่องนโยบายต่างๆ ของประเทศ นโยบายด้านการอํานวย ความยุติธรรม ที่สําคัญจะเป็นจุด เริ่มต้นของนานาชาติ ในการร่วมวาง แนวทางและสร้างกฎหมายการบังคับ คดีทรัพย์ดิจิทัล เงินคริปโตเคอเรนซี เช่น บิตคอยน์

ทั้งนี้ ไทยได้เสนอตัวเป็นผู้นําใน การอภิปรายและร่วมระดมสมอง กับ เจ้าพนักงานบังคับคดีที่เข้าร่วมประชุม กว่า 400 คน จาก 50 ประเทศท่วั โลก เนื่องจากทรัพย์ดิจิทัลเป็นความท้าทาย รูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ชัดเจน และจะต้องมีหลักในการพิสูจู น์ เมื่อสบื วา่ ลกู หนม้ี สี นิ ทรพั ยด์ จิ ทิ ลั จะอายดั ได้หรือไม่อย่างไร

นางฟรองซัว อองดิเยอร์ ประธาน สภาเจา้ พนกั งานบงั คบั คดรี ะหวา่ งประเทศ กลา่ ววา่ การประชมุ ครงั้ นี้ใหค้ วามสาํ คญั กบั การวางแนวทางการบงั คบั คดที รพั ยส์ นิ ที่เป็นดิจิทัล เพราะทุกวันนี้ทรัพย์สิน ดิจิทัลมีความก้าวหน้าไปมาก มีการใช้ กันท่วั โลก

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบถึง ขณะนยี้ งั ไมม่ ปี ระเทศใดในโลกมกี ฎหมาย บังคับคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ชัดเจน แม้ สว่ นใหญจ่ ะไมไ่ ดน้ งิ่ เฉยและกาํ ลงั ยงั อยู่ ในขนั้ ตอนของการวางรปู แบบกฎหมาย การบังคับคดี แต่เพราะความยากของ เรื่องนคี้ อื การอายดั หรอื ยดึ จะทาํ อยา่ งไร และยากในการพสิ จูู นค์ วามเปน็ เจา้ ของ

สาํ หรับวันที่ 4 พ.ค.นี้ จะมีการเปิด โอกาสใหผ้ เู้ ขา้ รว่ มประชมุ ไดแ้ ลกเปลยี่ น ประสบการณ์ และวิธีดําเนินการของ แตล่ ะประเทศ และอภปิ รายอยา่ งอสิ ระ ซงึ่ คาดวา่ นา่ จะไดแ้ นวทางหรอื กรอบของ กฎหมายบงั คบั คดดี จิ ทิ ลั ทห่ี ลายประเทศ สามารถนาํ กลบั ไปกาํ หนดเปน็ รปู แบบใช้ กับประเทศตัวเองได้

อยา่ งไรกต็ าม การรว่ มแลกเปลยี่ น ประสบการณ์ของแต่ละประเทศในเวที ประชุมุ ที่ประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นการ ประชมุ ระดบั นานาชาตคิ รง้ั แรกของโลก ส่วนเหตุุผลที่เลือกประเทศไทยเป็น เจา้ ภาพในการประชมุ ครงั้ นี้ เนื่องจากเหน็ วา่ ไทยมศี กั ยภาพในการทจี่ ะเปน็ สะพาน เชื่อมไปยงั ประเทศในกลมุ่ อาเซยี นอื่นๆ ได้ในอนาคต ■

ลงทุนรูปแบบใหม่ : ภูดินันท เศรษฐนันท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ท่ี 2 จากซาย) และธีรวุฒิ กานตนิภากุล ผูอํานวยการ Equity Derivative บริษัท หลักทรัพย ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) (ซาย) รวมเปดตัว “SMILE Basket ELN”...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.