ฟิตเปรี๊ยะ

Post Today - - การเงิน - ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

แม้จะเกษียณอายุจากตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริม สํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ไปแล้วตั้งแต่ ปลายปีที่ผ่านมา

แต่ “จรญั สอนสวสั ด”์ิ กย็ งั ไม่ยอมหยุดุ อยู่บู ้านเฉยๆ หรือไป เล้ยี งหลานแต่อย่างใด

เมื่อยังมีไฟอยู่ ด้วยประสบ การณท์ าํ งานดา้ นแวดวงประกนั ภยั มานานไมต่ าํ่ กวา่ 30 ปี ตงั้ แตส่ มยั ยงั ทาํ งานอยทู่ กี่ รมการประกนั ภยั จนมาถงึ คปภ. ถา้ จะใหท้ งิ้ ความรู้ ไปเปล่าๆ ก็เสียดายแย่

ตอนน้ียังมีแรงอยู่ก็ต้องหา งานใหม่ทําต่อไป และล่าสุด พี่จรัญของน้องๆ วงการประกัน ภัย ก็เข้ามารับตําแหน่งเป็น “ผูู้จัดการกองทุุนประกันชีวิต” คนใหม่ เปน็ ทเี่ รยี บรอ้ ยแลว้ ตงั้ แต่ วันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา

รบั รองงานนี้ กองทนุ ประกนั ชวี ติ จะมสี สี นั ขนึ้ มาอกี มากโขทเี ดยี ว ไม่ยอมให้เสียชื่อพี่จรัญเป็นแน่

เชื่อหรอื ไมเ่ ชื่อ กต็ อ้ งตดิ ตาม กันดูว่า...จะฟิตเปรี๊ยะแค่ไหน ■

จรัญ สอนสวัสดิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.