กฎบัญชีใหม่ บีบ‘ธนาคาร’ เรง่ ขายหนเี้ นา่

Post Today - - การเงิน -

โพสต์ทููเดย์ - บสส.ประเมินปีนี้แบงก์ ขายหน้ีมากกว่า 1.2 แสนล้าน คาด ปรับเกณฑ์ใหม่คลินิกแก้หนี้ช่วยลูกหนี้ ได้มากขึ้น

นางฐติ มิ า รงุ่ ขวญั ศริ โิ รจน์ กรรมการ ผูู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุุขุุมวิท (บสส.) เปิดเผยว่า ปีนี้แนวโน้มการขาย หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในระบบน่าจะมีมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมา ท่มี ียอดขายประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) ประกาศให้ธนาคาร พาณิชย์ใช้มาตรฐานบัญชี IFRS 9 ต้นปี 2562 ซงึ่ จะสง่ ผลตอ่ การตงั้ สาํ รองหนเี้ สยี ของแต่ละธนาคาร

สาํ หรบั ผลการดาํ เนนิ งานของ บสส. ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาสามารถปรับ โครงสร้างหนี้ที่ดีเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนยอดซ้ือเอ็นพีแอลช่วงปี 2560 เป้า หมายอยูู่ที่ 5,000 ล้านบาท แต่ซื้อได้ จริง 4,800 ล้านบาท โดยปีนี้มั่นใจว่าจะ ส่งรายได้ ให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินได้ 8,000 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้วท่สี ่งเงิน 7,000 ล้านบาท หรือเติบโต 12%

นางฐิติมา กล่าวว่า จากการผ่อน เกณฑ์คลินิกแก้หนี้ใหม่ที่มีผลต้ังแตวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีกลุ่มุ ลููกหน้ที ไม่ผ่านคุณสมบัติก่อนหน้านี้ประมาณ 3 หมื่นราย สามารถเขา้ มาในโครงการไดม้ าก ขนึ้ ซงึ่ หากลูกหนสี้ ามารถเขา้ โครงการได้ เพียงแค่ 500-1,000 ราย ก็ถือว่าประสบ ความสาํ เร็จแล้ว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.