ค้านรัฐคุมเงิน กบช. เร่ง่ง่ แจ้ง้ง้ เกิดิิดรบัับสงัังคมสงููงูงวัยัยัย

Post Today - - การเงิน -

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบนั การเงนิ และตลาด ทนุ สภานติ บิ ญั ญตั แิ หง่ ชาติ คา้ นรฐั บาล บรหิ ารเงนิ กองทนุ บาํ เหนจ็ บาํ นาญแหง่ ชาติ เร่งผลักดันให้เกิดโดยเร็วรองรับ สังคมผู้สูงอายุ

ปจั จบุ นั รา่ ง พ.ร.บ.กองทนุ บาํ เหนจ็ บํานาญแห่งชาติ พ.ศ . ... (กบช.) ยังอยู่ ในกระบวนการพจิ ารณาของสาํ นกั งาน คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยจะบังคับ ใช้กับนายจ้างและลููกจ้างเอกชนที่ยัง ไมม่ กี องทนุ สาํ รองเลย้ี งชพี โดยกาํ หนด ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้าง จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเริ่มจาก 3% ในปีแรกและค่อยๆ เพ่ิมเป็นลําดับขึ้น ไปในปตี อ่ ๆ ไป เปา้ หมายเพื่อใหล้ กู จา้ ง มีรายได้หลังเกษียณอยู่ที่ 50% ของ เงนิ เดอื นเดอื นสดุ ทา้ ยกอ่ นการเกษยี ณ อายุ

ทั้งนี้ จะจัดตั้งสาํ นักงาน กบช.ให้ รัฐเป็นผู้บริหารจัดการ โดยจะบริหาร เอง และ/หรือคัดเลือกเอกชนท่ีเป็น บรษิ ทั หลกั ทรพั ยจ์ ดั การกองทนุ (บลจ.) บางรายให้เข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุน

วรวรรณ ธาราภมู ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และประธาน กิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุุน กล่าวว่า เงินกองทุนน้ีมาจากเงินของ ลูกจ้างและนายจ้าง ไม่มีเงินจากภาค รัฐมาสนับสนุน และรัฐก็ไม่ควรใส่เงิน เข้ามาสนับสนุน เพราะจะเป็นภาระงบ ประมาณมหาศาลในอนาคต จงึ ตา่ งกบั กบข.และกองทนุ ประกนั สงั คมทรี่ ฐั เขา้ มาบรหิ ารจดั การแบบรวมศนู ย์ โดยผา่ น การจดั ตงั้ สาํ นกั งาน กบข. และสาํ นกั งาน ประกนั สงั คม เพราะรฐั ใสเ่ งนิ งบประมาณ แผ่นดินสนับสนุนลงไปด้วย

“ในเม่อื กองทุนบําเหน็จบํานาญ แห่งชาตินี้เป็นเงินของภาคเอกชน ทงั้ หมด (ลกู จา้ งจา่ ยและนายจา้ งสมทบ) ไมม่ เี งนิ จากรฐั เกยี่ วขอ้ ง จงึ ไมเ่ หน็ ความ สมเหตุสมผลท่ีจะให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยว ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม” วรวรรณ กล่าว

วรวรรณ กลา่ ววา่ การบรหิ ารจดั การ เงินจํานวนมากของประชาชน โดย ภาครัฐจะมีความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะ เกิดความไม่โปร่งใสอันเกิดจากการ แทรกแซงทางการเมอื งหรอื เปดิ โอกาส ให้ใช้อํานาจโดยมิชอบได้โดยง่าย ประชาชนผเู้ ปน็ เจา้ ของเงนิ จงึ ควรมสี ทิ ธิ เสรภี าพเตม็ ทท่ี จ่ี ะเลอื กลงทนุ ในกองทนุ กบช.ของ บลจ.ใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าเล็กหรอื ใหญ่ เหมอื นทมี่ สี ทิ ธใิ นการเลอื กลงทนุุ ในกองทนุ รวมเพื่อการเลยี้ งชพี (RMF) โดยเสรีการเปิดเสรีจะทําให้เกิดการ แข่งขัน เมื่อมีการแข่งขันประชาชนก็ ย่อมได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของทาง เลือก ราคา บริการ การเข้าถึงข้อมูล กับการได้รับคําแนะนําในการวางแผน การเงินและลงทุนุ

นอกจากนี้ การจัดตั้งองค์กรภาค รฐั ขนึ้ มาใหมใ่ นลกั ษณะสาํ นกั งาน กบช. เพื่อเข้ามาบริหารจัดการกองทุุนตาม ร่าง พ.ร.บ.ฯ นี้ก็เป็นการสิ้นเปลืองงบ ประมาณที่มาจากภาษีประชาชนโดย ใช่เหตุ จึงเห็นว่ารัฐควรช่วยทําหน้าที่ ผลักดนั ให้เกดิ กฎหมายโดยเรว็ โดยรัฐ ไมค่ วรจะเขา้ มาเปน็ ผเู้ ลน่ เสยี เองไมว่ า่ จะทางตรงหรือทางอ้อม

วรพล โสคตยิ านรุ กั ษ์ ประธานคณะ อนกุ รรมาธกิ ารดา้ นการเงนิ การธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดทุน สภา นติ บิ ญั ญตั แิ หง่ ชาติ กลา่ ววา่ การจดั ตงั้ กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติเพ่อื ชว่ ยใหล้ กู จา้ งในระบบอกี หลายสบิ ลา้ น คนได้มีหลักประกันในยามเกษียณ ซึ่ง เปน็ เรื่องดที รี่ ฐั บาลสนบั สนนุุ แตเ่ นื่องจาก เงินกองทุนนี้เป็นเงินของภาคเอกชน โดยลูกจ้างจ่ายและนายจ้างร่วมจ่าย สมทบ รัฐไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในการ จ่ายเงนิ

“เจ้าของเงินจึงควรมีอิสระในการ เลือกนโยบายการลงทุนและผู้จัดการ กองทนุ ตลอดจนเรยี นรกู้ ารจดั การเงนิ ออมของตนเอง อนั เปน็ การสรา้ งรากฐาน การจดั การเงนิ สว่ นบคุ คลของประชาชน” วรพล กล่าว

วรพล กลา่ ววา่ ยงั ชว่ ยสง่ เสรมิ การ พัฒนาอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน ใหเ้ ตบิ โตตอ่ ไป ซงึ่ มคี วามสาํ คญั ตอ่ การ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ อตุ สาหกรรมนี้ไดม้ กี ารพฒั นาจนเชยี่ วชาญ มาแล้วเป็นเวลากว่า 30 ปี ทั้งยังมีการ กํากับดูแลที่ดี รัฐควรระมัดระวังไม่ไป บริหารเงินกองทุนของเอกชนโดยท่ีรัฐ ก็ไม่มีความชํานาญ ในขณะที่มีภาค เอกชนที่ได้รับการพัฒนาจนเชี่ยวชาญ เป็นผู้จู ัดการอยู่แู ล้ว

ยิ่งกว่านั้น การจัดตั้งหน่วยงาน กบช.ข้ึนมา เพื่อเป็นหน่วยงานใหม่ อีกหนึ่งหน่วยงานต้องตั้งงบประมาณ จํานวนมากขึ้นมา เพื่อทาํ หน้าที่บริหาร และมาดําเนินการคัดเลือกผูู้บริหาร กองทนุ ซงึ่ เปน็ การสนิ้ เปลอื งงบประมาณ แผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน และประเทศมีฐานะงบประมาณที่ ขาดดุลติดต่อกันมามากกว่า 10 ปีแล้ว และยังอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยได้ง่าย ในเรื่องความโปร่งใสในการจัดการ ซ่งึ ไม่สอดคล้องกับความพยายามในการ ขจัดปัญหาความไม่โปร่งใสในภาครัฐที่ รัฐบาลกาํ ลังดําเนินการอยู่ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.