มอเตอร์ไซค3์ เดือนซึม

เหตรุุ าคาสนิิ คา เกษตรตกตาํ่ํ่่ํ ชที้ี้้ี งั้ั้ั้ ปภ าพรวมไดไมถ งึึ 1.87ลา นคนัั

Post Today - - ธุรกิจตลาด -

โพสต์ทูเดย์ - เอ.พี.ฮอนด้า เผยตลาด รถจักรยานยนต์ไตรมาสแรกไม่เติบโต มองแนวโนม้ ทงั้ ปตี าํ่ กวา่ ทเี่ คยคาด 1.87 ล้านคนั

นำยสชุ ำติ อรณุ แสงโรจน์ รองประธำน กรรมกำรบริหำร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้ำ ผ้จู ัดจํำหนำ่ ยรถจักรยำนยนต์ ฮอนด้ำ ใน ประเทศไทย เปิดเผยว่ำ ภำพรวมตลำด รถจักรยำนยนต์ในประเทศไทยไตรมำส แรกของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) มีตัวเลข อยู่ท่ี 464,368 คัน ไม่เติบโตเมื่อเทียบกับ ชว่ งเดยี วกนั ของปกี อ่ น เชน่ เดยี วกบั ยอด จํำหน่ำยรถไตรมำสแรกของบริษัทอยู่ที่ 361,036 คัน ไม่เติบโตเมื่อ่ เทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน

ทงั้ นี้ ปจั จยั มำจำกรำคำพชื ผลกำรเกษตร ตกตํ่ำ รวมถึงกระแสข่ำวกรณีมีกำรปรับ เปลี่ยนเงื่อนไขของไฟแนนซ์ ผู้บริโภค จึงชะลอกำรตัดสินใจซ้อื จำกผลดังกลำ่ ว บริษัทคำดภำพรวมตลำดทั้งปีนี้ ซึ่งต้น ปีมองว่ำจะอยู่ท่ี 1.87 ล้ำนคัน เติบโต ขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน อำจจะขำย เหลอื อยแู่ ค่ 1.85 ลำ้ นคนั เพรำะแนวโนม้ ไตรมำสแรกแย่กวำ่ คำด

อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำรัฐบำลจะมี มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลดีต่อ รำคำพชื ผลเกษตร รวมถงึ กำรปรบั ขนึ้ อตั รำ คำ่ แรงในบำงพนื้ ที่ อกี ทงั้ หำกกำรเลอื กตงั้ ชดั ขนึ้ จะเปน็ ปจั จยั บวกตอ่ ตลำดทอี่ ำจสง่ ผลให้ทั้งปีกลับไปโตตำมที่คำดชว่ งต้นปี

“ตลำดท่ีได้รับผลกระทบคือตลำด รถจักรยำนยนต์กลุ่มสปอร์ตที่ปัจจุบันมี สว่ นแบง่ ตลำดลดลงเหลอื 15% จำกปกติ อยู่ทู 17% ซึ่งเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ เศรษฐกิจไม่เอื้ออํำนวย ผู้บริโภคจึง ตดั สนิ ใจซอื้ รถจกั รยำนยนตก์ ลมุ่ ครอบครวั ซึ่งมีรำคำตํ่ำกวำ่ แทน” นำยสุชำติ กล่ำว

สำํ หรบั เปำ้ หมำยยอดขำยของบรษิ ทั ทงั้ ปี คำดจะอยทู่ 1.48 ลำ้ นคนั ซงึ่ ยงั ไมม่ กำรปรบั ประมำณกำรเปำ้ หมำย และลำ่ สดุ บริษัทได้เปิดตัวรถจักรยำนยนต์ ฮอนด้ำ คลกิ 150ไอ พรอ้ มเปดิ ตวั รถจกั รยำนยนต์ ฮอนด้ำ คลิก 125ไอ รุ่นปรับโฉม เป็น เจเนอเรชั่นที่ 5 ของรถจักรยำนยนต์รุ่น ดังกล่ำว ซึ่งถููกจัดอยูู่ในรถจักรยำนยนต์ กลุ่มออโตเมติกส์ โดยตั้งเป้ำหมำยยอด ขำยในรุ่น 150ไอ อยู่ที่ปีละ 4.5 หมื่นคัน และรนุุ่ 125ไอ อยทูู่ ปี่ ลี ะ 1 แสนคนั พรอ้ ม กนั นมี้ แี ผนนำํ เทคโนโลยใี หม่ อำทิ กญุ แจ อจั ฉรยิ ะ มำตรวดั ดจิ ทิ ลั และไฟแอลอดี ใส่ เป็นอุปกรณ์มำตรฐำนในรถจักรยำนยนต์ ระดับท็อปของทุกรุ่นหลังจำกนี้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.