อนิ เลฟิ

Post Today - - ธุรกิจตลาด -

ไม่รู้ว่าผู้บริหารข้าวบรรจุถุงตราฉัตร สุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะ ผู้บริหำร กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะตก อยู่ภำวะอินเลิฟหรือเปล่ำ เพรำะแคมเปญโฆษณำข้ำวตรำฉัตรภำยใต้ช่อื “นิรันดร” ถึงได้หวำนหยดย้อยขนำดนั้น จนคิดวำ่ ขำยนํ้ำตำลมำกกวำ่ ข้ำว ซะอีก สํำหรับเนื้อหำโฆษณำได้นํำชีวิต ของตำยำยคู่หน่ึงมำสะท้อนผ่ำนหนัง ได้ดีเยี่ยมภำยใต้แนวคิด Rice is Love

งำนนี้ สุเมธ เล่ำว่ำได้ไอเดียมำ จำก “ข้ำว” เป็นสัญลักษณ์ของควำม รัก เพื่อส่งเสริมสัมพันธภำพและเสริม สรำ้ งควำมเขม้ แขง็ ใหส้ ถำบนั ครอบครวั เชิญชวนทุกุ คนมำอุ่นหัวใจตัวเอง และ หัวใจคนที่คุณรักให้อบอุ่นขึ้นอีกครั้ง ใส่ใจ ดูแลควำมรักกันและกัน ทํำให้ รกั กลบั มำสดใหมเ่ สมอ กำรดแู ลควำมรกั กเ็ หมอื นกบั กำรดแู ลขำ้ ว ถำ้ ดแู ล รกั ษำถกู วธิ ควำมรกั กจ็ ะสดใหมเ่ สมอ เสมอื นขำ้ วหอมมะลใิ หมต่ รำฉตั ร ไม่ วำ่ เวลำผำ่ นไปนำนแค่ไหน ก็ยังสดใหม่เสมอ

ขณะนี้กำรบริโภคข้ำวไทยภำยในประเทศยังอยู่ในภำวะทรงตัว และ ยิ่งภำวะข้ำวบรรจุถุงปรับสูงขึ้น 20% หรือจำก 210 บำท/5 กก. เป็น 250 บำท/5 กก. แต่เมื่อเห็นแคมเปญโฆษณำดีๆ ผู้บริหำรอินเลิฟแบบนี้แล้ว คนไทยก็ต้องหันมำกินขำ้ วเพ่มิ กันแน่ ถึงจะอ้วนก็ยอม กำรปรับใช้กลยุทธ์ สร้ำงแบรนด์อินเลิฟ จำกเดิมท่เี น้นขำยฟังก์ชันนัลหรือประโยชน์ที่ได้จำก ข้ำว ไอเดียดีแบบนี้ไม่ต้องลุ้นยอดขำยปลำยปีก็กระฉูด ■

สุเมธ เหล่าโมราพร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.