วสััสั ดกุกุกอ่อ่่อสรา้้า้างสู้้ศู้ศกึึกึก สินค้าจีนทะลัก

Post Today - - ธุรกิจตลาด - อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร

ตลาดกระเบื้องปูพ้ืนและบุผนังใน ประเทศ เริ่มเห็นกำรเติบโตหลังจำกที่ ภำคอสังหำริมทรัพย์มีกำรขยับตัวโดย มูลค่ำตลำดรวมอยู่รำว 3.3 หม่นื บำท ขณะที่กำรแข่งขันยังมีควำมรุนแรงทั้ง จำกผู้ประกอบกำรในไทยเองท่ีมีกำร

นํำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ อีกทั้ง บริษัทต่ำงชำติโดยเฉพำะจีน มีกำรบุก ตลำดในไทยมำกขึ้น

สมบูรณ์ อุรานุกูล กรรมกำร ผจู้ ดั กำร บรษิ ทั สหโมเสคอตุ สำหกรรม เปิดเผยว่ำ ผลิตภัณฑ์จำกประเทศจีน มีกำรนํำเข้ำในสัดส่วน 70% ของ สดั สว่ นนำํ เขำ้ สนิ คำ้ ทงั้ หมด ซงึ่ มสี ดั สว่ น 25% ของมูลค่ำตลำดรวมที่อยู่ที่ 3.3 หมื่นบำท หรอื 17.5% ของมลู คำ่ ตลำด รวม คำดวำ่ ในอกี 10 ปี (ปี 2571) สนิ คำ้ จำกจีนจะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 50% ของ ตลำดรวม สํำหรับปี 2560 สินคำ้ ผลิต ในประเทศหดตัว 3% ส่วนสินคำ้ นํำเข้ำ โตขึ้น 2%

ทงั้ นี้ จำกกำรทมี่ กี ำรยกเลกิ มำตรกำร ตอบโตก้ ำรทมุ่ ตลำดจำกกำรนำํ เขำ้ สนิ คำ้ กระเบื้องปูพื้นและทำงเดิน กระเบื้อง ปูพื้นเตำหรือติดผนัง ที่มีแหล่งกํำเนิด จำกประเทศจีน จะส่งผลให้สินค้ำจีน ทะลักเขำ้ มำไทยมำกขึ้น

ขณะที่ปัจจุบันสินค้ำจำกจีนมีกำร ยกระดับจำกกลุ่มแมสมำเจำะตลำด พรเี มยี มมำกขนึ้ อกี ทงั้ ไดม้ กี ำรสง่ ตวั แทน จำํ หนำ่ ยมำหำลกู คำ้ ตำมรำ้ นคำ้ โดยตรง

ดังนั้น เมื่อไม่สำมำรถแข่งขันดำ้ น รำคำได้ ทำงบริษัทจะมีกำรปรับตัวโดย จะสง่ ทมี ดไี ซนเ์ ขำ้ ไปคยุ กบั โมเดริ น์ เทรด เพื่อรับผลิตสินค้ำเองโดยบริษัทจะหำ โรงงำนจำกจีนผลิตสินค้ำตำมแบบที่ ดีไซน์ (โออีเอ็ม) ติดแบรนด์ของบริษัท เพื่อตอบโจทย์ผูู้บริโภคคนไทย

นอกจำกนี้ ยงั มสี นิ คำ้ จำกประเทศ อนิ เดยี เรม่ิ เขำ้ มำทำํ ตลำดในประเทศไทย มำกขึ้นโดยจะเน้นเรื่องของดีไซน์และ นวัตกรรมเจำะตลำดระดับกลำงถึง บน สํำหรับเทรนด์ตลำดในปีนี้จะเริ่ม กระเบื้องขนำดโอเวอร์ไซส์ทํำตลำด มำกขึ้นซึ่งคำดว่ำจะมำแทนที่กระเบื้อง ไซส์เล็กในอนำคต อย่ำงไรก็ดี ในปีน้ี บริษัทตั้งเป้ำยอดขำยโตขึ้น 5% หรือ 2,700 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้วที่ ขำดทุน 25 ล้ำนบำท หรือมียอดขำย 2,500 ลำ้ นบำท

ด้ำน บัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา ประธำนเจำ้ หนำ้ ทบ่ี รหิ ำร บรษิ ทั เวสเทริ น์ เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่ำวว่ำ บริษัท เป็นผู้นํำเข้ำกระเบื้องจำก 7 ประเทศ ได้แก่ อติ ำลี สเปน เยอรมนี มำเลเซีย เวียดนำม จีน และอินเดีย เข้ำมำทํำ ตลำดในไทยรองรับตลำดทุกเซ็กเมนต์ ตั้งแต่รำคำ 100 ถึงกว่ำหมื่นบำท/ ตำรำงเมตร

สํำหรับกำรแข่งขันในไทยยังมีสูง โดยสินค้ำจำกจีนเข้ำมำทํำตลำดกลำง และบนมำกขึ้นจำกเดิมจะเน้นตลำด แมส โดยเทรนดก์ ระเบอื้ งขนำดโอเวอร์ ไซสก์ ำํ ลงั เปน็ ทจี่ บั ตำของตลำดเนื่องจำก ผู้บริโภคมกี ำรตอบรับค่อนขำ้ งดี

ในสว่ นของบรษิ ทั เตรยี มขยำยตลำด โดยกำรเปิดโชว์รูมเพ่มิ อีก 3 แห่ง คือ ทำํ เลนมิ ติ ใหม่ พทั ยำ และเชยี งใหม่ อกี ทั้งจะเน้นกำรนํำเข้ำสินค้ำคุณภำพ ในรำคำที่จับต้องได้เพื่อชิงส่วนแบ่ง กำรตลำด โดยตงั้ เปำ้ กำรเตบิ โตปนี เี้ พมิ่ ขึ้น 10%

ขณะที่ ศุภแมน มรรคา รอง กรรมกำรผจู้ ดั กำร บรษิ ทั ทที เี อฟ อนิ เตอร์ เนชนั่ แนล ผจู้ ดั งำนสถำปนกิ ’61 กลำ่ ววำ่ ปีนี้มีผู้ร่วมออกบูธกว่ำ 850 บริษัท จำก 40 ประเทศ โดยบูธจำกจีนมำกสุดจำก สัดส่วนบูธต่ำงประเทศ 35% ขณะท่มี ผเู้ ขำ้ รว่ มชมงำนเพมิ่ 30% เมื่อเทยี บกบั ปที แี่ ลว้ คำดวำ่ จะมผี เู้ ขำ้ ชมงำนมำกกวำ่ 4 แสนคน ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.