ชอ้ ปปเ้ี พมิ่ สะดวก สง่ ผา่ นดเี อชแอล

Post Today - - ธุรกิจตลาด -

โพสต์ทูเดย์ - ช้อปปี้ผนึกกาํ ลังดีเอช แอล อีคอมเมิร์ซ ใช้บริการส่งสินค้า ผ่านดีเอชแอล เซอร์วิสพอยต์ กว่า 500 แห่ง พร้อมส่งถึงบ้าน

นำยเกยี รตชิ ยั พติ รปรชี ำ กรรมกำร ผ้จู ัดกำร บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิด เผยวำ่ ดเี อชแอลฯ ไดร้ ว่ มเปน็ พนั ธมติ ร กับช้อปปี้ เพื่อให้ผู้ขำยบนแพลตฟอร์ม ของช้อปปี้สำมำรถเลือกใช้บริกำรส่ง สินค้ำที่จุดบริกำรดีเอชแอล เซอร์วิส พอยต์ที่มีกว่ำ 500 แห่ง ในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัดเพื่อจัดส่งสินค้ำให้กับ ผู้ซื้อทั่วประเทศ

นอกจำกนี้ ผู้ขำยยังสำมำรถเลือก ให้ดีเอชแอลฯ ไปรับสินค้ำจำกสถำน ประกอบกำรและจดั สง่ ถงึ มอื ผซู้ อื้ โดยตรง ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทำงเลือกใหม่ ในกำรบริกำรจัดส่งสินค้ำให้ผู้ซื้อได้ รับบริกำร และประสบกำรณ์ที่ดีเยี่ยม ตั้งแต่กระบวนกำรสั่งซื้อถึงกำรจัดส่ง สินคำ้

ทั้งนี้ จำกผลกำรสํำรวจพฤติกรรม ผบู้ รโิ ภคพบวำ่ 60% ของนกั ชอ็ ปออนไลน์ จะซอื้ สนิ คำ้ จำกรำ้ นคำ้ ออนไลนร์ ำ้ นเดมิ โดยไมเ่ ปลยี่ นเปน็ รำ้ นอื่น เพรำะรำ้ นนนั้ ๆ มีทำงเลือกในกำรจัดส่งที่หลำกหลำย และสะดวกสบำยมำกกว่ำ ดังน้ัน จะ เห็นได้ว่ำกำรจัดส่งสินค้ำนับเป็นปัจจัย ท่ีส่งเสริมประสบกำรณ์กำรซื้อสินค้ำ ออนไลน์ท่สี ํำคญั

ด้ำน นำยเทอเรนซ์ แพง ประธำน ฝ่ำยปฏิบัติกำรช้อปปี้ กล่ำวว่ำ ควำม ร่วมมือคร้ังนี้จะส่งผลให้ผู้ ใช้งำนได้รับ ประโยชน์จำกกำรบริกำร และฟีเจอร์ ที่ครอบคลุมจำกดีเอชแอลฯ และจะ รว่ มมอื กบั ดเี อชแอลฯ อยำ่ งใกลช้ ดิ เพ่ือให้ ผู้ขำยและผู้ซื้อบนช้อปปี้ได้รับควำม คล่องตัวและสะดวกสบำย

สํำหรับเครือข่ำยกำรจัดส่งสินค้ำ ภำยในประเทศไทยของดีเอชแอลฯ มี คณุ ภำพสงูู ในกำรใหบ้ รกิ ำรจดั สง่ สนิ คำ้ นอกจำกนี้ดีเอชแอลฯ ยังเดินหนำ้ ที่จะ ขยำยจํำนวนดีเอชแอล เซอร์วิสพอยต์ เปน็ กวำ่ 1,000 แหง่ เพื่อตอบสนองควำม ตอ้ งกำรผู้ใชบ้ รกิ ำรในอนำคตอนั ใกล้ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.