ดันสตาร์ทอัพแจ้งเกิด

ไรซน าํํ 15ทมีี ทว่ั่ั โลกพฒัั น ศกัั ยภาพหวงัั ผดุุ ธรุุ กจิิิ ใหมเ ครอืืื ปตท.

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

โพสตท์ เู ดย์ - สถาบนั เรง่ สปดี นวตั กรรม องคก์ รและสตารท์ อพั ดงึ 15 ทมี รว่ มบธู แคมปศ์ กึ ษาตลาด ดนั ตอ่ ยอดธรุุ กจิ ในไทย ตั้งเป้าช่วยเพิ่มจีดีพี 1% ให้กับประเทศ

นพ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อต้ัง และผู้บริหารไรซ์ (RISE) สถาบันเร่งสปีด นวตั กรรมองคก์ รและสตารท์ อพั เปดิ เผย วา่ บรษิ ทั พที ที ดจิ ติ อล โซลชู นั่ หรอื พที ที ดิจิตอล ร่วมกับไรซ์ ได้คัดเลือกสตาร์ท อัพจํานวน 15 ทีม จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรฐั อเมริกา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลี และฟิลิปปินส์ เข้าร่วม การฝึกอบรมแบบบูธแคมป์ ระยะเวลา 3 เดือนในประเทศไทย ภายใต้โครงการ D-NEXT by PTT Digital x RISE

ทงั้ นี้ กลมุ่ สตารท์ อพั ทเี่ ขา้ รว่ มโครงการ มาจากหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยดี า้ นอนิ เทอรเ์ นต็ ออฟ ธงิ ส์ หรอื ไอโอที ระบบโซลชู นั่ รกั ษาความปลอดภยั ในระบบคอมพวิ เตอร์ ไลฟส์ ไตล์ คลนี เทค ฟินเทคและบล็อกเชน การวิเคราะห์ ข้อมูล เป็นต้น แบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 ระยะ ไดแ้ ก่ ระยะแรก ศกึ ษาภาพรวมการ ทําธุรกิจในไทย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สําหรับระยะที่ 2 จะนาํ กลุ่มสตาร์ท อัพพบปะกับกลุ่มลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในแต่ละผลงาน เพ่อื ปรับแต่ง แผนการทําธุรกิจให้ตอบโจทย์กลุ่มบริษัท ในไทย ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาและทดลอง ใชร้ ะบบในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 จะเขา้ สู่การเจรจากับพันธมิตร

โดยหลงั จากจบโปรแกรมจะมี Demo Day ในเดอื น ก.ค. เปน็ การเปดิ ตวั สตารท์ อัพทั้ง 15 ทีมสู่สาธารณะ ซึ่งกลุ่มสตาร์ท อพั จะมโี อกาสนาํ เสนอผลงานแผนธรุ กจิ ให้ กบั นกั ลงทนุ เพื่อใหเ้ กดิ การรว่ มทนุ ในธรุ กจิ

ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวถือ เปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ ในการสรา้ งเครอื ขา่ ยสตารท์ อพั ของภมู ภิ าคอาเซยี น โดยเปดิ โอกาสให้ กบั สตารท์ อพั ทมี่ ศี กั ยภาพเขา้ รว่ มเปน็ สว่ น หนึ่งในการสร้างนวัตกรรมของโครงการ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของกลุ่ม ปตท. รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ของพีทีที ดิจิตอล

ทั้งนี้ การสนับสนุนกลุ่มสตาร์ท อัพจะมีความร่วมมือจากองค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงาน สง่ เสรมิ เศรษฐกจิ ดจิ ทิ ลั สาํ นกั งานพฒั นา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือ การใชแ้ พลตฟอรม์ จากกเู กลิ และอเมซอน รวมถึงบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย)

“กลุ่มสตาร์ทอัพได้รับโอกาสในการ ดําเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือ บริษัทอื่นๆ จะได้รับการสนับสนุนเรื่อง สมารท์ วซี า่ จากหนว่ ยงานภาครฐั ใหส้ ามารถ อยู่ในไทยได้อีก 1 ปี” นพ.ศุภชัย กล่าว

ด้านภาพรวมกลุ่มสตาร์ทอัพใน ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในทกุ มติ ทงั้ จาํ นวน และสดั สว่ นการลงทนุ เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยพบ ว่า เม็ดเงินลงทุนของสตาร์ทอัพ 1 ราย จะลงทุนุ สูงู เฉลี่ย 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ 2 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น มากกว่า 10 เท่าตัว

นอกจากน้ี ยังได้รับอานิสงส์จาก องคก์ รและบรษิ ทั ขนาดใหญท่ จี่ ดั ตงั้ กองทนุ เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจจํานวนมาก และ นโยบายภาครัฐที่จัดกิจกรรมสนับสนุน กลุ่มสตาร์ทอัพให้เติบโต

นพ.ศภุุ ชยั กลา่ วเพมิ่ เตมิ วา่ โครงการ บธูู แคมปน์ จี้ ะชว่ ยขบั เคลื่อนและยกระดบั ประเทศไทยสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัลช้ันนํา ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยกลุ่ม สตารท์ อพั มโี อกาสขยายธรุ กจิ ในไทย และ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ ขบั เคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทงั้ ตรงกบั เปา้ หมายของสถาบนั ไรซ์ ทตี่ อ้ งการ ขบั เคลื่อนกลมุ่ สตารท์ อพั เขา้ มามบี ทบาท เกดิ การรว่ มทนุ กบั กลมุ่ บรษิ ทั ชว่ ยผลกั ดนั ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ 1% ของจีดีพีรวมของประเทศ หรือประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ ■

ฉลองครบ 6 ปี : สุวดี รัตนสวัสดิ์ ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ บริษัท บูทส รีเทล จัดงานฉลองครบรอบ 6 ป บัตรบูทส แอดแวนเทจ การด สมาชิกทะลุ 4 ลานราย พรอมจัดเต็มโปรโมช่นั สุดพิเศษแลกคะแนนสะสมในบัตร 300 คะแนน เปนสวนลดมูลคา 120 บาท ตั้งแต วันนี้-23 พ.ค. ที่รานบูทส ทุกสาขาทั่วประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.