เจาะลึกตลาดเมียนมา (3)

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

ธรุ กจิ ทอี่ ยอู่ าศยั สาํ หรบั ผมู้ รี ายไดน้ อ้ ย เมยี นมาอยรู่ ะหวา่ งพฒั นาประเทศ ในทุกด้าน ทําให้เกิดการอพยพของแรงงานจากต่างเมืองเข้ามาอยู่อาศัย ในเขตเมืองใหญ่เพ่อื หางานทํา อาทิ ย่างกุ้งุ มัณฑะเลย์ เมาะลาํ ไย ตองจี ทําให้เมืองใหญ่เหล่านี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความต้องการที่อยูู่อาศัย สําหรับผู้มีรายได้น้อยจํานวนมาก นอกจากนี้ภาครัฐยังประกาศนโยบาย ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างบ้านสาํ หรับผูู้มีรายได้น้อย จึงเป็นโอกาสที่สดใส สาํ หรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้ามาลงทุนและหาพันธมิตรในธุรกิจนี้

ธรุุ กจิ คา้ ปลกี ผบูู้ รโิ ภคเมยี นมาเรมิ่ เปลย่ี นแปลงพฤตกิ รรมการจบั จา่ ย จากการเดนิ ตลาดสด ตลาดดงั้ เดมิ หรอื รา้ นโชหว่ ย (Traditional Trade) ไป สู่ความนิยมบริโภคสินค้าจากค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่ทันสมัย สะอาด มีแอร์เย็นฉาํ่ โดยรูปแบบค้าปลีกในเมียนมาได้รับการพัฒนาอย่าง หลากหลายรปูู แบบ อาทิ ศนูู ยก์ ารคา้ หา้ งสรรพสนิ คา้ ไฮเปอรม์ ารเ์ กต็ รา้ น สะดวกซอ้ื รา้ นทเี่ นน้ ขายสนิ คา้ เฉพาะกลมุ่ โดยปจั จบุุ นั รา้ นคา้ ปลกี ประเภท รา้ นสะดวกซอื้ มกี ารเตบิ โตอยา่ งรวดเรว็ ดงั นนั้ ธรุ กจิ ไทยทมี่ คี วามพรอ้ มควร เริ่มเข้ามาลงทุนุ และหาพันธมิตร

ธุรกิจท่องเที่ยว เมียนมามีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมาย ทั้งสถานที่ ทอ่ งเทยี่ วเชงิ วฒั นธรรม เชงิ ประวตั ศิ าสตร์ สถานทที่ อ่ งเทยี่ วทางธรรมชาติ สถานทที่ อ่ งเทยี่ วเชงิ นเิ วศ ดว้ ยสงั คมพหวุ ฒั นธรรมของเมยี นมาทป่ี ระกอบ ไปดว้ ยหลากหลายชนชาตทิ งั้ เมยี นมาเอง ชนเผา่ พนื้ เมอื งอกี กวา่ 8 ชนเผา่ หลัก ชาวจีน ชาวอินเดีย ชาวอังกฤษ ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต์ ทาํ ใหป้ ระเทศเมยี นมาเปน็ หนงึ่ ในปลายทางการทอ่ งเทยี่ วของนกั ทอ่ งเทยี่ ว ปัจจุบันเมียนมาเริ่มพัฒนาสิ่งอาํ นวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ทพี่ กั รา้ นอาหาร รา้ นคา้ รา้ นขายของฝาก อยา่ งไรกต็ ามยงั ตอ้ งการ การบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์จากนักธุรุ กิจไทย เขา้ มาลงทนุ และชว่ ยพฒั นาตลาดทอ่ งเทยี่ วของเมยี นมาใหเ้ ตบิ โตมากยงิ่ ขนึ้

ธุรกิจโรงพยาบาล คนเมียนมาที่มีฐานะดีจะเดินทางมารักษาสุขภาพ ยังประเทศสิงคโปร์ รองลงมาคือประเทศจีนและประเทศไทย โดยการ เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีการเติบโตสูงมากขึ้น เนื่องจากคน เมยี นมายอมรบั ความกา้ วหนา้ ทางการแพทย์ เชื่อมนั่ ในเทคโนโลยี ประทบั ใจการบริการ ความทันสมัย และความสะดวกสบายของโรงพยาบาลของ ไทยอยา่ งมาก ซงึ่ ปจั จบุ นั ธรุ กจิ โรงพยาบาลแถวหนา้ ของไทยหลายรายเรมิ่ เข้าไปขยายสาขาโรงพยาบาล คลินิก หรือศูนู ย์การแพทย์ รวมถึงการจัด ตั้งสาขาเพื่อส่งต่อผูู้ป่วยเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะ ในย่างกุุ้งเท่านั้น แต่กระจายไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจุุบันยังมี ความต้องการบริการด้านสุขภาพจากประเทศไทยอีกมาก ทั้งในรูปแบบ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดกลาง โรงพยาบาลเฉพาะทาง รวมถึงคลินิก ศูนย์การแพทย์

ธุุรกิจอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ จากการเปิดประเทศของเมียนมาทําให้ มีการลงทุน การขยายตลาดของประเทศต่างๆ ดังนั้นจึงตามมาด้วยความ ต้องการจัดงานแสดงสินค้าตามไปด้วย ทําให้ปัจจุบันมีการจัดงานแสดง สนิ คา้ แทบทกุ สปั ดาห์ อยา่ งไรกต็ ามดว้ ยขอ้ จาํ กดั ของการมศี นู ยแ์ สดงสนิ คา้ ขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ง จึงมีความต้องการพัฒนาศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ขนาดใหญ่ รวมไปถึงต้องการผู้ให้บริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าที่มี ศักยภาพ มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี มีนวัตกรรม

ธุรกิจวิจัยตลาด ด้วยความน่าสนใจของประเทศเมียนมา ทําให้เกิด การหลั่งไหลของสินค้าและบริการจากต่างประเทศเข้ามาเมียนมาจํานวน มาก จงึ ทาํ ใหเ้ กดิ ความตอ้ งการดา้ นการวจิ ยั ตลาด วจิ ยั ผบู้ รโิ ภค วจิ ยั สนิ คา้ วจิ ยั ชอ่ งทางจดั จาํ หนา่ ย วจิ ยั การสรา้ งแบรนดส์ นิ คา้ ฯลฯ ตามมา เนื่องจาก ผปู้ ระกอบการตอ้ งการขอ้ มลู ทจี่ ะชว่ ยยนื ยนั ถงึ ความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภค เชงิ ลกึ หรอื ความตอ้ งการของผบู้ รโิ ภคทยี่ งั ไมไ่ ดร้ บั การตอบสนอง เพราะจะ ชว่ ยสรา้ งความเขา้ ใจความตอ้ งการของลกู คา้ ทาํ ใหก้ ารลงทนุ มคี วามคมุ้ คา่ ของเม็ดเงิน ช่วยลดความเสี่ยงของการใช้เงินเพื่อกิจกรรมการตลาด ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.