คอ ท

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

●● ไทคอน เนื้อหอมไม่ หยดุ โปรเจกตร์ ว่ มทนุ ในโครงการ สรุ ยาซปิ ตาร์ เทคโนปารค์ ประเทศ อนิ โดนเี ซยี ซงึ่ ไทคอนไปรว่ มลงทนุ ไว้ ประสบความสาํ เรจ็ แบบฉดุุ ไมอ่ ยู่ ทงั้ สองเฟส งานนบ้ี อสใหญ่ โสภณ ราชรกั ษา ผอู้ าํ นวยการใหญ่ สงั่ ลยุ เฟส 3 เดินหน้าขยายคลังสินค้า เพิ่มในโครงการนี้อีกกว่า 5,000 ตร.ม. รวมเป็น 6.7 หมื่น ตร.ม.

●● ถอื เปน็ ผหู้ ญงิ ไทยคนเกง่ เมื่อสภาสตรีเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย เชญิ สกุ านดา ปภสั ร์ พงษ์ ผู้อํานวยการกองสื่อสาร องค์กร บริษัท สื่อสากล ผู้จัดงาน มหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดเทคนิคการทาํ งาน ชีวิต ส่วนตัวจนประสบความสําเร็จใน งานสายยานยนต์ เพื่อเป็นการ สรา้ งแรงบนั ดาลใจใหแ้ กพ่ นกั งาน หญิงของ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย

●● ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซน็ เตอร์ เอาใจคอเกม จดั แคมเปญ สดุ มนั ส์ MBK Interactive Game ชวนผูู้ใช้บริการร่วมท้าประลอง เล่นเกมล่าของรางวัลได้ตั้งแต่ วันนี้-31 พ.ค.นี้ ณ ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชนั้ G ตดิ ตามรายละเอยี ด ได้ที่ www.facebook.com/ mbkcenterth ■

โสภณ ราชรักษา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.