ขอ้ มลู กำ' หนด อนำคต (1)

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

ชว่ งไมก่ เี่ ดอื นทผี่ า่ นมา หลายทา่ นคง ไดย้ นิ ขา่ วเกยี่ วกบั การรวั่ ไหลของขอ้ มลูู ของผู้ใชร้ ะบบตา่ งๆ ทงั้ ทตี่ งั้ ใจและไม่ ตงั้ ใจ ในความเปน็ จรงิ แลว้ หากพดู ถงึ การรวั่ ไหลของขอ้ มลู ออนไลนน์ นั้ ผม แทบไมแ่ ปลกใจ เนื่องจากสามารถเกดิ ขนึ้ ไดเ้ ปน็ ปกติ แตเ่ ปน็ ความปกตทิ ี่ไม่ น่ายินดี แม้ผู้ดูแลระบบเหล่านั้นจะ พยายามทกุ วถิ ที างทจี่ ะปกปอ้ งและเกบ็ รกั ษาขอ้ มลู ดงั กลา่ วใหด้ แี ละปลอดภยั เพยี งใดกต็ าม แตเ่ มื่อกาํ แพงหนามชี อ่ ง โหว่หรือรอยรั่ว ข้อมูลมหาศาลหลัง กําแพงก็สามารถเล็ดลอดออกมาได้ ในเวลาอันรวดเร็ว และแพร่กระจาย ไปทั่วโลกแค่อึดใจเดียว

นั่นเพราะคุณสมบัติหนึ่งของ เอกสารดิจิทลั คือ สามารถทําซํ้าและ ส่งต่อปริมาณมหาศาลในเวลาเพียง เส้ียววินาที เพราะเรามีเครือข่ายที่ เชื่อมโยงคนทั้งโลกหลายพันล้านคน เขา้ ดว้ ยกนั ผา่ นเครอื ขา่ ยอนิ เทอรเ์ นต็ และสังคมออนไลน์ เมื่อการกระจาย ข้อมูลง่ายและรวดเร็วได้ถึงเพียงน้ี เราจึงต้องมีความตระหนักอยู่เสมอ ว่า ข้อมูลใดก็ตามเมื่อเข้าไปอยู่ใน อินเทอร์เน็ตแล้ว ย่อมมีโอกาสจะถููก แพร่กระจายได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทางที่ดีที่สุดคือต้องหลีกเล่ียงการนํา ข้อมูลหรือเอกสารที่สําคัญไปวางไว้ บนอินเทอร์เน็ต

แต่บางกรณีที่เกิดขึ้นก็ยํ้าเตือน ให้เราระลึกได้ว่า แม้ตัวเราจะไม่ใช่ ผทู้ นี่ าํ เอกสารเหลา่ นนั้ ขนึ้ ไปวางไวบ้ น อนิ เทอรเ์ นต็ เอง กอ็ าจมรี ะบบใดระบบ หนึ่งที่เกี่ยวข้องนําไปเก็บไว้และเกิด การรั่วไหลได้เช่นกัน

หลายท่านอาจสงสัยว่าข้อมูล เล็กน้อยของเราจะมีประโยชน์อะไร มากมายนกั อนั ทจี่ รงิ สงิ่ ทบ่ี รษิ ทั ตอ้ งการ ไมใ่ ชข่ อ้ มลู ดบิ (Raw Data) หรอื แมก้ ระทงั่ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล แตเ่ ปน็ นยั บางอยา่ ง ที่แฝงเร้นอยูู่ใต้ข้อมูลมหาศาลเหล่า นั้น ซึ่งเราเรียกว่า “ข้อมูลเชิงลึก” หรือ “Insight”

แน่นอนว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรม ของผู้ใช้ธรรมดาเพียงไม่กี่คนดูไม่มี ความหมายมากนกั แตห่ ากเปน็ ขอ้ มลู ของคนธรรมดาหลกั แสนหลกั ลา้ นคน ยอ่ มมนี ยั สาํ คญั บางอยา่ งซอ่ นเรน้ อยู่ เชน่ ความชอบ พฤตกิ รรม จดุุ รว่ มของ สิ่งเหล่านี้ย่อมมีพลังขับเคลื่อน ไม่ ว่าจะด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และธุรกิจ นั่นหมายความว่าหากใคร สามารถคน้ หาและเขา้ ถงึ ขอ้ มลูู เชงิ ลกึ เหลา่ นี้ไดก้ อ่ น ก็ไมต่ า่ งอะไรกบั การลว่ ง รู้อนาคต ย่อมได้เปรียบหรือมีอาํ นาจ ตอ่ รองเหนอื ผอู้ ่นื และสามารถกาํ หนด ทิศทางของอนาคต รวมถึงบิดเบือน สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.