เอเอ็มดีลุยตลาดไทยชิงแชร์อินเทล

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

โพสตท์ เู ดย์ - เอเอม็ ดรี กุ ไทยครงึ่ ปหี ลงั จอ่ สง่ กวา่ 10 รายการ เรง่ พฒั นาเทคโนโลยี เหนอื อนิ เทล เปดิ เดสกท์ อ็ ปโปรเซสเซอร์ 4 รุ่น เจาะเกมเมอร์

นายจิม แอนเดอร์สัน รองประธาน อาวโุ สและผจู้ ดั การทวั่ ไป ฝา่ ยคอมพวิ ตงิ้ และ กราฟฟกิ บรษิ ทั เอเอม็ ดี ประเทศไทย เปดิ เผยวา่ บรษิ ทั วางแผนทาํ ตลาดเชงิ รกุ ครงึ่ ปี หลงั ซงึ่ มสี นิ คา้ ไมต่ าํ่ กวา่ 10 รายการทพี่ รอ้ ม ทาํ ตลาด ลา่ สดุ เปดิ ตวั เดสกท์ อ็ ปโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 2 Generation เปน็ การพฒั นา จากเซน็ (Zen) เปน็ เซน็ พลสั (Zen+) มดี ว้ ย กนั 4 รนุ่ อาทิ Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700 และ Ryzen 5 2600X

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดตัวที่ไทยเป็นแหง่ แรกในอาเซยี น เนื่องจากพฤตกิ รรมคนไทย เปดิ รบั สนิ คา้ ใหมไ่ ดเ้ รว็ สาํ หรบั เดสกท์ อ็ ป โปรเซสเซอร์รุ่น 2 ใช้เทคโนโลยีการผลิต 12 นาโนเมตรตวั แรกของโลก เมื่อเทยี บกบั อินเทลใช้เทคโนโลยี 14 นาโนเมตร ด้วย นวตั กรรมโปรเซสเซอร์ เซน็ พลสั ซง่ึ บรษิ ทั วางแผนจะพฒั นาใหน้ อ้ ยกวา่ 7 นาโนเมตร ในปี 2563 ในกลุ่มสินค้าเซ็น 3

“การประมวลผลเซ็น พลัส ที่เพิ่ม ระบบไอพีซี และลดการใช้หน่วยความจาํ โปรเซสเซอร์ สามารถวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมในการทํางาน การประมวล ผลได้อย่างฉลาด ส่งผลให้ความเร็วสููง ถงึ 15% และชว่ ยใหง้ านสรา้ งสรรคเ์ นอื้ หา ทํางานเร็วขึ้น 20% เหมาะกับกลุ่มที่ ทํางานบนแอพพลิเคช่ัน เช่น เกมเมอร์ ครีเอเตอร์ และผู้ที่ชื่นชอบฮาร์ดแวร์” นายแอนเดอร์สัน กล่าว

ขณะทแี่ นวโนม้ หรอื เทรนดต์ ลาดโลก อัลตร้า ทิน หรือโน้ตบุ๊กุ ขนาดบาง เติบโต 20-22% และขนาด 13 นิ้ว เริ่มกลับมา เตบิ โต แมว้ า่ ขณะนี้โตเปน็ ตวั เลขหลกั เดยี ว จากปกติขนาด 13 นิ้ว จะไม่นิยมในตลาด ส่วนขนาดหน้าจอขณะนนี้ ิยมใช้ 15 นิ้ว มี สดั สว่ นในตลาด 50% แตใ่ นอนาคตจะเรมิ่ ขยายไปสู่ขนาด 17 นิ้ว ขณะเดียวกันยัง เร่งพัฒนาเทคโนโลยีแมชีนเลิร์นน่งิ เพ่อื เข้าไปอยู่ในธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอุปกรณ์ วิเคราะห์การแพทย์

นายแอนเดอร์สัน กล่าวว่า กลยุทธ์ การทําตลาดในไทยจะให้ความสําคัญกับ ดจิ ทิ ลั มารเ์ กต็ ตงิ้ หรอื การสื่อสารผา่ นทาง โซเชียลมีเดีย ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนา คอนเทนต์ สําหรับรายได้ท่วั โลกปี 2560 ทําได้ราว 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่ม ขึ้นจากปี 2559 ราว 4,300 ล้านดอลลาร์ โดยช่องทางออนไลน์มียอดขายเติบโต 40% จากการผา่ นเว็บไซตข์ องบริษทั และ ตวั แทนจาํ หนา่ ย ขณะทสี่ ว่ นแบง่ ตลาดเพม่ิ เป็น 10.5% ของตลาดโลก ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.