ทุนจีนกำาลงั ซื้อหลัก ฟน้ื้นื อสังั หาเชียียี งใหม่่

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด - โชคชัย สีนิลแท้

ปัจจุบันคนจีนกลายเป็นกลุ่มลูกค้า หลักของตลาดคอนโดมิเนียมใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งมากกว่าลูกค้าชาวไทย ดว้ ยซาํ้ โดยหากพจิ ารณาจาํ นวนลกู คา้ ชาวต่างชาติที่ซื้อคอนโดมิเนียมใน เชียงใหม่ พบว่า 60% เป็นกลุ่มลูกคา้ จากจนี แผน่ ดนิ ใหญ่ 20% คอื กลมุ่ ลกู คา้ ในย่านเอเชียประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ ฮ่องกงและเกาหลี อีก 20% เป็นชาติ ยโุ รปและอเมรกิ าในสดั สว่ นโควตาชาว ต่างชาติที่ถือครองกรรมสิทธ์ิได้ 49%

ภัทรชัย ทวีวงศ์ ผู้อํานวยการ ฝา่ ยวจิ ยั บรษิ ทั คอลลเิ ออรส์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย ระบุวุ ่า ลููกู ค้า คนจนี เขา้ มามบี ทบาทสาํ คญั มากขนึ้ ใน การซื้อคอนโดมิเนียมใน จ.เชียงใหม่ มีสัดส่วนสููงถึง 60% และคาดว่าปีนี้ สดั สว่ นจะขยบั มากขนึ้ ถงึ 70% เนื่องจาก คนจนี มองเหน็ โอกาสในการลงทนุ รวม ไปถึงมีการส่งบุุตรหลานเข้ามาเรียน ต่อในไทยที่ จ.เชียงใหม่ มากขึ้นด้วย รูปแบบการซื้อจึงซ้ือไว้เพื่อการลงทุน รวมไปถึงเป็นที่อยู่อู าศัยในวัยเกษียณ

ทั้งนี้ กลุ่มจีนสามารถบินตรงจาก ประเทศจีนถึงเชียงใหม่โดยใช้เวลา ประมาณ 2.30 ชม. เนื่องจากมีสาย การบนิ ประจาํ ทที่ าํ การบนิ ตรงไปยงั จนี แผน่ ดนิ ใหญแ่ ละเขตปกครองพเิ ศษของ จีนอีก 15 สายการบินใน 14 เส้นทาง มากถึง 36 เที่ยวบิน/วัน หรือเฉล่ยี วนั ละ 6,000 คน ซึ่งเมื่อปี 2560 ที่ผ่าน มา มนี กั ทอ่ งเทยี่ วและนกั ลงทนุ จากจนี เดินทางมายังเชียงใหม่ประมาณ 1.4 ล้านคน คาดว่าปี 2561 จะมีนักท่อง เที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังเชียงใหม่ กว่า 2 ล้านคน

นอกจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนแล้ว ตลาดคอนโดมเิ นยี ม จ.เชยี งใหม่ ยงั มี กลุ่มลูกค้าประเทศอื่นๆ ในย่านเอเชีย อีกประมาณ 20% คือฮ่องกงและ เกาหลี และ อีก 20% คือกลุ่มยุโรป และสหรัฐอเมริกา

“เชยี งใหม่เปน็ จังหวดั ที่มอี ากาศที่ ค่อนข้างคล้ายกับประเทศจีน บวกกับมี สถานทที่ อ่ งเทยี่ วตา่ งๆ ทเี่ ปน็ ทนี่ ยิ มของ กลุ่มคนจีน จึงสนใจซื้อคอนมิเนียมใน จ.เชียงใหม่ เป็นจํานวนมาก และอีก ประการสาํ คญั การซอื้ คอนโดมเิ นยี มใน จ.เชียงใหม่ และจังหวัดอื่นๆ ในไทย พวกเขาจะไดส้ ทิ ธคิ รอบครองไดถ้ งึ 49% ซงึ่ แตกตา่ งจากการซอื้ อสงั หาฯ ในประเทศ จนี ทเี่ ปน็ สทิ ธกิ ารเชา่ ระยะยาว สงิ่ นเี้ ปน็ อีกปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มคนจีนสนใจซื้อ คอนโดมเิ นยี มและอสงั หาฯ ในเชยี งใหม่ และในไทยเป็นจํานวนมากในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา” ภัทรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนมีนโย บายปราบปรามการทจุ รติ และคอรร์ ปั ชนั่ เป็นอย่างมาก ซึ่งการนําเงินออกนอก ประเทศเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างทําได้ยาก และมคี วามยงุ่ ยากเปน็ อยา่ งมาก กลมุุ่ ลกู คา้ ทซี่ อื้ คอนโดมเิ นยี มใน จ.เชยี งใหม่ บางรายถึงกับใช้วิธีการรููดบัตรเครดิต ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่าน้ีจะถือบัตรเครดิต หลายใบ และจะใช้การรูดชําระค่า คอนโดมิเนียมทั้งหมดแทนการโอน เงินกลับมาจากประเทศที่แสนจะยุ่ง ยาก ซงึ่ ทาํ เลทกี่ ลมุ่ ลกู คา้ ชาวจนี สนใจ คือ ในเขตพื้นที่เมืองชั้นใน นิมมาน เหมินทร์ รอบๆ สนามบิน และรอบๆ หา้ งสรรพสนิ คา้ ใหญต่ า่ งๆ เปน็ ตน้ การ ซอื้ จะเปน็ การซอื้ ตามโควตา 49% ทตี่ า่ ง ชาติสามารถจะซื้อได้ และนอกจากนี้ ยังมีการซื้อผ่านบริษัทหรือผ่านนอมินี ในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็น ว่า มีบริษัทต่างๆ โรงแรม ธุรกิจร้าน อาหารหรือธุรกิจในด้านการท่องเที่ยว ตา่ งๆ ทเี่ ปดิ ใหบ้ รกิ ารใน จ.เชยี งใหม่ ที่ เป็นของชาวจีนเป็นจาํ นวนมาก มีการ ลงทุนของกลุ่มนักลงทุนชาวจีนสนใจ ในการเปดิ บรษิ ัทเพื่อไว้รองรบั นกั ทอ่ ง เทยี่ วจากจนี มกี ารเทกโอเวอร์โรงแรม เปน็ จาํ นวนมาก และยงั มธี รุ กจิ การทอ่ ง เทยี่ วอื่นๆ อกี เปน็ จาํ นวนมาก โดยผา่ น ทางการจัดตั้งบริษัท และหานอมินีคน ไทยมาถอื หนุุ้ รว่ มแตอ่ าํ นาจตดั สนิ ใจจะ อยู่ที่คนจีนทั้งหมด ซึ่งประเด็นรัฐบาล ไทยจะต้องมีการจัดการดูแล และ ควบคุุม ให้ถููกต้องและรัดกุุม เพราะ มิฉะนั้นแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยว ของกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาแทบจะไม่ตก ไปถึงคนในท้องถิ่น เนื่องจากเงินราย ได้เหล่านั้นจะตกไปอยู่แค่ในกลุ่มนัก ลงทุนชาวจีนในเข้ามาทําธุรกิจเท่านั้น ประเทศไทยแทบไมไ่ ดร้ บั ผลดจี ากการ ท่องเที่ยวเลย

สําหรับแนวโน้มปี 2561 ตลาด คอนโดมเิ นยี ม จ.เชยี งใหม่ คาดการณ์ วา่ ตลาดยงั คงชะลอตวั ไปอยแู่ ตก่ ็ไมม่ าก เทา่ กบั ปี 2559-2560 มปี จั จยั สนบั สนนุ ทมี่ าจากโครงการเมกะโปรเจกตท์ กี่ าํ ลงั จะเกดิ ในอนาคต ซงึ่ คาดวา่ จะเปน็ ปจั จยั สาํ คญั ในการขบั เคลื่อนการลงทนุ ของ ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ดีขึ้น แต่ก็ต้อง จับตาว่าการเข้ามามากขึ้นของทุุนจีน ว่าจะเป็นผลดีในระยะสั้น หรือสร้าง ปัญหาระยะยาวให้กับประเทศไทย ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.