โรจนะลงทุนนอก

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

หนงั สอื พมิ พ์โพสตท์ เูู ดย์ 1 ทศวรรษทยี่ งั่ ยนื ฉบบั วนั พฤหสั บดที 3 พ.ค. 2561

หุุ้นไทยผันผวน แต่สุุดท้ายพุุ่งแรงท้ายตลาด จากแรงซื้อบิ๊กแคปทั้ง กลุ่มุ ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ และพลังงาน SET ปิด 1,791.13 จุด เพิ่มขึ้น 11.02 จุด มูลู ค่าการซื้อขาย 56,453.10 ล้านบาท

สถาบนั ในประเทศซอื้ 1,505.68 ลา้ นบาท บญั ชบี รษิ ทั หลกั ทรพั ย์ (บล.) ซื้อ 344.52 ล้านบาท

หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก นําโดย ปตท. (PTT) บ้านปู (BANPU) ท่าอากาศยานไทย (AOT) ซีพี ออลล์ (CPALL) และอินโด รามา เวนเจอร์ส (IVL)

นักวิเคราะห์ฟันธงผลการประชุมุ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) น่าจะยัง ไมข่ นึ้ อตั ราดอกเบยี้ สง่ ผลใหน้ กั ลงทนุ คลายความกงั วลในการขยบั ขนึ้ ของอตั รา ผลตอบแทนพันธบัตร (บอนด์ยิลด์) สหรัฐ

อาภาภรณ์ แสวงพรรค ผูู้อาํ นวยการอาวุโุ สฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) มองหุ้นไทยในช่วงนี้น่าจะยังคงผันผวนอยู่ แต่นักลงทุนยังกังวลตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เฟด ขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างชัดเจน ให้แนวรับ SET ที่ 1,760-1,770 จุด ส่วนแนวต้าน 1,800 จุด

สวนอตุ สาหกรรมโรจนะ (ROJNA) บรหิ ารสภาพคลอ่ งทลี่ น้ บรษิ ทั หลงั กอดเงินสด 8,568.72 ล้านบาท จากการ

ขายหุ้นไทคอน จิระพงษ์ วินิชบุตร เอ็มดี

แจ้งว่า ที่ประชุมบอร์ดได้เคาะให้นาํ เงินไป ลงทุนในกองทุนต่างประเทศวงเงินไม่เกิน

3,800 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนระยะ สั้นเพื่อสร้างผลตอบแทน

การบินไทย (THAI) เทกออฟแรง

ล้นุ งบไตรมาสแรกเทิร์นอะราวด์ ราคาหุ้น

ปิดที่ 17.10 บาท พุ่งุ 5.56% ทําสถิติสููงสุุดในรอบกว่า 3 เดือน บล.เคจีไอฯ แนะ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 20.20 บาท คาดการณ์ไตรมาสแรกมีกาํ ไรสุทุ ธิ 3,380 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 90.9% จากไตรมาสก่อน หรือ คิดเป็น 70% ของประมาณการกําไรทั้งปีที่ 4,850 ล้านบาท

หนุ้ กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ดเี วลลอปเมนท์ (GULF) วงิ่ แรงสวนขนึ้ เครื่องหมาย XD วันแรกเมื่อ 2 พ.ค. โดยราคาปิดที่ 68.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท ปันผล 0.40 บาท/หุ้น รับทรัพย์ 14 พ.ค.นี้

เศรษฐโลกดี โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ทมี่ เฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นกัปตันได้ฤกษ์เสริมกองเรือ ล่าสุดซ้ือเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสอง จาํ นวน 1 ลาํ ขนาดของเรือ 58,731 เดท

เวทตนั มลู คา่ 14 ลา้ นดอลลาร์ หรอื ประมาณ

443.53 ล้านบาท ส่งผลให้กองเรือที่ TTA เป็นเจ้าของทั้งหมด 22 ลํา ขนาดระวาง

บรรทกุ เฉลยี่ 54,706 เดทเวทตนั อายเุ ฉลยี่

ของกองเรือ 11.57 ปี

ช.การช่าง (CK) เดินหน้าออกห้นุ

กู้ 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ทริสจัดอันดบั

เครดติ ทรี่ ะดบั “A-” นาํ เงนิ รไี ฟแนนซห์ นุ้ กชู้ ดุ เดมิ อนั ดบั เครดติ ยงั สะทอ้ นความ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนําของประเทศ ตลอดจนความสามารถในการรับงาน ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมท้ังความแข็งแกร่งในการดําเนินโครงการและความยืดหยุ่นทางการเงินที่ เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ■

จิระพงษ์ วินิชบุตร

เฉลิมชัย มหากิจศิริ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.