ตลท.จี้TSFชี้แจง ขายพื้นที่โฆษณา

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

โพสตท์ เูู ดย์ - ตลท.จี้ TSF แจงเรื่องขาย พนื้ ที่โฆษณาในปม๊ั ปตท. และการพกั ชาํ ระ คา่ สทิ ธริ ายเดอื นให้ กทม.

น.ส.สริ กิ นั ย์ ปยิ ไกรวฒุุ เลขานกุุ ารบรษิ ทั ทรซี กิ ตี้ไฟว์ (TSF) ชแี้ จงตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย (ตลท.) ตามที่ ตลท.สอบถาม เกยี่ วกบั ธรุ กจิ ของบรษิ ทั วา่ เรื่องการลงนาม ในสญั ญากบั บรษิ ทั เอสโอโอ มเี ดยี เพื่อขาย พนื้ ที่โฆษณาภายในสถานบี รกิ ารนาํ้ มนั ปตท. 300 สถานบี รกิ าร มอี ายสุ ญั ญา 1 ปี บรษิ ทั มหี นา้ ทขี่ ายโฆษณาและไดร้ บั สว่ นแบง่ จาก รายได้โดยไมม่ ภี าระในการชาํ ระคา่ เชา่ พนื้ ที่ หรอื ลงทนุ การซอื้ หรอื ตดิ ตงั้ อปุ กรณ์

สาํ หรบั การพกั ชาํ ระคา่ สทิ ธริ ายเดอื นให้ กรงุ เทพมหานคร (กทม.) สาํ หรบั ปา้ ยโฆษณา โครงการ 691 นนั้ เปน็ การดาํ เนนิ การตาม ปกตขิ องทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้ ที่ 1/2561 เมื่อวนั ที่ 10 ม.ค. 2561 ซงึ่ อนมุ ตั ใิ ห้ พกั การชาํ ระคา่ สทิ ธริ ายเดอื นสาํ หรบั โครงการ 691 ตงั้ แตเ่ ดอื น ม.ค.-เม.ย. 2561 เนื่องจาก มคี ดขี องศาลปกครองกลางหมายเลขดาํ ที่ 467/2559 ทบี่ รษิ ทั ฟอ้ งรอ้ ง กทม.เพื่อเรยี ก คา่ เสยี หาย 389 ลา้ นบาท จากการที่ กทม. สง่ มอบทรพั ยส์ นิ ชาํ รดุ บกพรอ่ งใหบ้ รษิ ทั

ต่อมาที่ประชุุมคณะกรรมการบริษัท ครงั้ ที่ 4/2561 เมื่อวนั ที่ 27 ม.ี ค. 2561 ได้ มมี ตใิ หข้ ยายระยะเวลาการพกั ชาํ ระคา่ สทิ ธิ ไปจนถงึ เดอื น พ.ย. 2561 โดยบรษิ ทั ไดแ้ จง้ เจตนาใชส้ ทิ ธหิ กั กลบลบหนรี้ ะหวา่ งคา่ เสยี หายตามฟอ้ งกบั หนี้ใชส้ ทิ ธริ ายเดอื นทบี่ รษิ ทั ตอ้ งชาํ ระให้ กทม.ตามสญั ญา 691 ตงั้ แต่ เดอื น ม.ค. 2561 จนครบกาํ หนดอายขุ อง สญั ญาในวนั ท่ี 30 พ.ย. 2561 คดิ เปน็ เงนิ 186 ลา้ นบาท ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.