สังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

Post Today - - ธุรกิจ-ตลาด -

เทคโนโลยี)

พดี บั บลวิ ซี คาดการณว์ า่ Sharing Economy ของโลกจะเติบโตจาก 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 เปน็ 3.35 แสนลา้ นดอลลาร์ ในปี 2568 โดยกลุ่มที่เติบโตสูงสุดคือ กลุ่มท่อง เที่ยว กลุ่มเช่ารถ กลุ่มการเงิน กลุ่ม ทรพั ยากรมนษุ ย์ และกลมุ่ บนั เทงิ คน ส่วนใหญ่อาจมีความกังวลใจว่าเมื่อ แบง่ ปนั ใหม้ ากซอ้ื นอ้ ยลงแลว้ ผลกระทบ ตอ่ ระบบเศรษฐกจิ จะเปน็ ไปในทศิ ทาง ลบ

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย โคลัมเบีย พบว่าผลเป็นไปในทางตรง กันข้าม กล่าวคือ Sharing Economy ก่อให้เกิดการนําไปสู่ไลฟ์สไตล์แบบ ยั่งยืน เป็นการลดของเสียออกจาก ระบบ โดยขณะเดียวกันยังคงสร้าง ประสบการณ์การบริโภคในทางบวก และไม่ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจใน ระยะยาว เนื่องจาก 1 ใน 4 ของค่าใช้ จา่ ยในครวั เรอื นหมดไปกบั สนิ คา้ ทแี่ ลก เปลยี่ นได้ในชวี ติ ประจาํ วนั โดยสนิ คา้ เหลา่ นนั้ กลบั กลายมาเปน็ 1 ใน 3 ของ ของเสยี ทเี่ กดิ ขนึ้ ในครวั เรอื น ถา้ โมเดล ของการแบง่ ปนั เกดิ ขนึ้ ภายใตเ้ งื่อนไข ทสี่ มเหตสุ มผลทสี่ ดุ จะเกดิ การประหยดั ในครัวเรือน 7% และลดการขับของ เสียออกจากครัวเรือนสูงถึง 20% ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.