เดลต้าจ่อฟื้นไตรมาส2

สัปัปัปัปัปดาหหหห นาาาาระดมสมองรับับัับบาทแข็ง็ง็็ง สรปุปุุปผลซ้อืือื้ื้อกจิิจิ การภายในม.ิ.ิิ.ย.

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน หุ้น-ตลาดทุน -

โพสต์ทููเดย์ - เดลต้าคาดไตรมาส 2 ผล การดาํ เนนิ งานฟน้ื จากไตรมาสแรกทกี่ าํ ไร ลดลง เพราะปรบั ตวั รบั บาทแขง็ ได้ เตรยี ม สรุปซ้อื กิจการ

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ บริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (DELTA) เปดิ เผยวา่ คาดวา่ ผลการดาํ เนนิ งานในไตรมาส 2/2561 ของบรษิ ทั ทงั้ ราย ได้และกําไรจะเติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน และมากกว่า ไตรมาส 1/2561 ที่มีรายได้เติบโต 3.3% และกําไรสุุทธิเติบโต 8.4% ซึ่งบริษัทได้ เตรยี มแผนรองรบั กบั ปญั หาทเี่ กดิ ขนึ้ จาก สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งคา่

ทั้งน้ี ผลจากเงินบาทแข็งค่าทําให้ ไตรมาสแรกทผี่ า่ นมาตน้ ทนุุ การผลติ ทสี่ งูู ขนึ้ และมผี ลตอ่ การผลติ สนิ คา้ ของซพั พลาย เออร์ที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้บริษัทหยุด ชะงกั ทาํ ใหว้ ตั ถดุุ บิ ขาดตลาด และตน้ ทนุ วัตถุดิบสูงขึ้น ฉุดกําไรไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมาลดลง

สําหรับไตรมาส 2/2561 บริษัทและ ซัพพลายเออร์เร่ิมปรับตัวรับสถานการณ์ เงินบาทแข็งค่าได้ และสัปดาห์หน้าบริษัท เตรยี มทจ่ี ะประชมุุ กบั โรงงานผลติ ของบรษิ ทั ทั้ง 8 แห่ง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาดงั กล่าว สง่ ผลกระทบต่อผลดาํ เนิน งานของบริษัท ซึ่งอาจจะลดค่าใช้จ่ายบาง รายการเพื่อชดเชยกบั ผลกระทบของคา่ เงนิ บาทที่แข็งค่าขึ้น หรือการที่บริษัทจะออก เงนิ ใหก้ บั ซพั พลายเออร์ไปผลติ สนิ คา้ ทเี่ ปน็ วตั ถดุ บิ ของบรษิ ทั เพื่อทาํ ใหม้ อี าํ นาจในการ ตอ่ รองราคาไดถ้ กู ลง ประกอบกบั บรษิ ทั อยู่ ระหว่างพิจารณาการทําประกันความเสี่ยง ของค่าเงิน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่าง รอบคอบในภาวะที่ค่าเงินมีความผันผวน

บริษัทยังมั่นใจว่าผลการดําเนินงาน ในปี 2561 ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายทั้ง รายได้และกาํ ไรสุทธิที่จะเติบโตไม่ตาํ่ กว่า 10% และจะรักษาอัตรากาํ ไรสุทธิให้อยู่ที่ ไม่ตํ่ากว่า 10% แม้ว่าสถานการณ์ค่าเงิน บาทที่แข็งค่าจะกดดัน แต่จะหันมาใช้วิธี การลดคา่ ใชจ้ า่ ยลง เพื่อทาํ ใหผ้ ลการดาํ เนนิ งานเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้

ทงั้ นี้ บรษิ ทั อยรู่ ะหวา่ งการเจรจาเพื่อ ซอ้ื กจิ การโรงงานผลติ ชน้ิ สว่ นอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ขนั้ สงู ทเี่ ปน็ เพาเวอร์ โซลชู นั่ และเพาเวอร์ แมเนจเมนต์ในยุโรป จํานวน 1 ธุรกรรม คาดวา่ จะไดข้ อ้ สรปุ ในชว่ งไตรมาส 2/2561 ซงึ่ บรษิ ทั อยรู่ ะหวา่ งรอผขู้ ายตดั สนิ ใจ หาก ไม่เสนอขายให้กับบริษัทอาจจะยกเลิกไป โดยการซื้อกิจการดังกล่าวบริษัทจะใช้เงิน จากกระแสเงนิ สดของบรษิ ทั ซงึ่ มี 1.7 หมื่น ล้านบาท รวมถึงการลงทุนในปีนี้ที่วางงบ ลงทนุ ไวร้ าว 1,000 ลา้ นบาท เพื่อใช้ในการ กอ่ สรา้ งโรงงานผลติ ในอนิ เดยี ซงึ่ อยรู่ ะหวา่ ง การกอ่ สรา้ งและการปรบั ปรงุ เครื่องจกั รใน โรงงานที่มีอยู่ให้เป็นแบบอัตโนมัติรองรับ เทรนด์ 4.0 ซงึ่ ทาํ ใหส้ ายการผลติ ของบรษิ ทั มีความทันสมัยมากขึ้น ■

PRM ประชุมผู้ถือหุ้น : บวร วงศสินอุดม ประธานกรรมการ (กลาง) ชาญวิทย อนัคกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร (ขวา) พรอมดวยคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน (PRM) รวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของ PRM ประจาํ...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.