ฤดูกาลอ่อนค่า ของเงินบาท

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน หุ้น-ตลาดทุน -

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว 10 ปีของไทย ดีดตัวข้นึ สู่ 2.49% ตามหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี สหรัฐทําจุดสูงสุดในรอบ 4 ปี 3.02%

Spread ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว 10 ปี ของไทย ยังคงทําจุดุ ตํ่าสดุุ ในรอบ 11 ปีคร้งั ใหม่ที่ -0.53% คาดจะส่งผล ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว 10 ปีของไทย ต้องขึ้นตามอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว 10 ปีของสหรัฐอีก บีบให้นักลงทุนต่าง ประเทศขายในตราสารหนตี้ อ่ เนื่อง (นกั ลงทนุุ ตา่ งประเทศขายสทุุ ธติ ราสาร หนี้ 9 จาก 10 วันหลังสุด 2.4 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการขายในตราสาร หนี้อายุุตํ่ากว่า 1 ปี 2.3 หม่นื ล้านบาท สะท้อนว่าต่างชาติกําลังเลิกเก็ง ค่าเงินบาท (การเก็งค่าเงินบาท ต่างชาติมักจะเข้ามาพักเงินในตราสารหนี้ อายุตํ่ากว่า 1 ปี)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรท่ปี รับเพิ่ม แต่ยังไม่กระทบต่อการลงทุน ในดัชนีหุุ้นไทย (SET Index) มากนัก เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน กาํ ไร ทั้งระยะสั้นและยาว (อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังใน SET Index หกั ด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 1 ปี และ 10 ปี) อยูู่ที่ 4.69% และ 3.49% ซึ่งยังสููงกว่าระดับเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ดังนั้น ความน่าสนใจต่อการลงทุน ใน SET Index ยังไม่ได้แย่เมื่อเทียบกับการลงทุุนในตราสารหนี้

ธรรมชาติการลงทุนของทั้งสองตลาดแตกต่างกัน หากส่วนต่างอัตรา ผลตอบแทนกาํ ไร ไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสําคัญจริง (สูงเกิน 5% หรือต่ํากว่า 2%) จะยงั ไมม่ ผี ลตอ่ การโยกยา้ ยกระแสเงนิ จากตลาดหนงึ่ ไปสอูู่ กี ตลาดหนงึ่

แมป้ จั จบุุ นั แนวโนม้ ของอตั ราผลตอบแทนพนั ธบตั รจะสงูู ขนึ้ แตใ่ นแง่ ของราคาพันธบัตรจะต้องลดลง อีกทั้งยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นราคามีแต่จะ ลงอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมของนักลงทุนุ จึงต้องเป็นการเน้นขายมากกว่า ที่จะเข้าไปซื้อ (ผิดไปจากที่ตลาดเข้าใจว่า ผลตอบแทนพันธบัตรดีขึ้นจะ เห็นการโยกเงินจากตลาดหุ้นเข้าสู่ตราสารหน้)ี

นอกจากกลไกของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร จะทาํ ใหเ้ งินบาทอ่อน คา่ อยา่ งตอ่ เนื่องแลว้ บาทยงั มปี ระเดน็ อืน่ ๆ ทจี่ ะเปน็ เหตใุ หอ้ อ่ นไดอ้ กี จาก การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เมอื่ เทียบกับเยนและยูโร โดยยูโร ปรับอ่อนค่าลงมากที่สุดุ ในรอบ 3 เดือน หลังผลการประชุุมุ ธนาคารกลาง ยุโุ รป (อีซีบี) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% และคงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากระหว่างธนาคารไว้ที่ -0.4% พร้อมคงแผนการเข้าซื้อสินทรัพย์ วงเงิน 3 หมื่นล้านยููโร/เดือน ไปจนถึงเดือน ก.ย. 2561 ทั้งนี้เบื้องหลังการ ประชุมมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

1.รายงานสรุปุ การประชุมุ รอบ 26 เม.ย. เหมือนกับรายงานของรอบ 8 มี.ค. ทุกตัวอักษร สะท้อนว่าอีซีบีเตรียมที่จะยุติโปรแกรมการเข้าซื้อ สินทรัพย์ (เอพีพี) ในเดือน ก.ย.อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นท่าทีที่เปล่ยี นไปจาก รอบการประชุม 25 ม.ค. ที่อีซีบียังส่งสัญญาณพร้อมที่จะขยายทั้งขนาด และเวลาเอพีพี

2.ประธานอีซีบี มาริโอ ดรากี ได้ทําการแถลงข่าวหลังการประชุม ไมไ่ ดพ้ ดูู ถงึ โปรแกรมเอพพี วา่ จะมกี ารขยายออกไปอกี หรอื ไม่ แตไ่ ปพดู ถงึ เงนิ เฟอ้ ของยโุ รปซงึ่ ตอนนอี้ ยทู่ 1.3% เปน็ ระดบั ทตี่ าํ่ อยทู่ 1.3% โดยยนื ยนั การใชม้ าตรการกระตนุุ้ เศรษฐกจิ ตอ่ ไปในอกี หลายเดอื นขา้ งหนา้ เพื่อทาํ ให้ เงินเฟ้อไปได้ถึง 2% นอกจากนั้น ดรากี ยังพููดเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง ของสงครามการค้า จุดนี้สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่า อีซีบียังคงระมัดระวัง ในการปรับเปลี่ยนนโยบาย

การประชุมธนาคารกลางญี่ปุุ่น (บีโอเจ) ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาด เหมอื นของอซี บี โดยยงั คงอตั ราดอกเบยี้ นโยบายไวท้ -0.1% และคงวงเงนิ ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ในการซื้อพันธบัตร 80 ล้าน ล้านเยน/ปี กองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (อีที เอฟ) 6 ล้านล้านเยน/ปี และทรัสต์เพ่อื การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (รีท) 9 หมื่นล้านเยน

เงินบาทซ่ึงกําลังอยู่ในฤดูกาลการไหลออกของเงินปันผลท่ีต่างชาติ ไดร้ บั จากตลาดหนุุ้ ไทย ประเมนิ วา่ จะอยทูู่ 4.7 หมื่นลา้ นบาท คาดวา่ จะเหน็ การเร่งไหลออกในช่วง พ.ค. ทั้งนี้พฤติกรรมของเงินบาทใน 10 ปีที่ผ่านมา บาทจะมฤี ดกูู าลในการเคลื่อนไหว โดยมกั จะแขง็ คา่ ในชว่ ง ม.ค.-เม.ย. เฉลยี่ 1.5% และพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วง พ.ค.-ก.ค. เฉลี่ย 2% ถัดจากนั้น ใน ส.ค.-ต.ค. จะนิ่งอยู่กู ับที่หรือแกว่งออกข้างในกรอบแคบ ก่อนที่จะดีด แข็งค่าอีกครั้งในช่วง พ.ย.-ธ.ค. 1.2% ซึ่งในช่วง ม.ค.-มี.ค. 2561 บาทแข็ง ค่าผิดปกติรุุนแรงกว่า 4.2% ต่อเนื่องจากที่แข็งผิดปกติตลอดปี 2560 9% เพิ่มโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าในช่วง พ.ค.-ก.ค.ในปีนี้

แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาทจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทุกุ ๆ การอ่อนค่า 1 บาท จะเป็นบวกต่อประมาณการ กาํ ไรของกลมุ่ ชนิ้ สว่ นอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ บรษิ ทั เอสวไี อ (SVI) 9.6% บรษิ ทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (DELTA) 5.1% บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (HANA) 4.8% บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) 3.3% ในทางตรงกันข้ามจะเป็น ผลลบตอ่ กลมุุ่ โรงไฟฟา้ บรษิ ทั ผลติ ไฟฟา้ (EGCO) -6.4% บรษิ ทั โกลว์ พลงั งาน (GLOW) -3.1% บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งส์ (RATCH) -2.1% ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.