ทรสิ เรทตงิ้ CKPทAี่ ความเสี่ยงลาวฉุด

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน หุ้น-ตลาดทุน -

โพสตท์ เู ดย์ - ทรสิ เรทตงิ้ จดั อนั ดบั เครดติ องค์กร ซีเค พาวเวอร์ ที่ A ด้วยแนว โน้มคงที่

ทริสเรทต้ิงจัดอันดับเครดิตองค์กร ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) ที่ระดับ A โดยอันดับเครดิตสะท้อนผลงานของ บริษัทในการพัฒนาและดําเนินงานโรง ไฟฟ้าพลังนาํ้ ขนาดใหญ่ รวมถึงโรงไฟฟ้า พลงั งานความรอ้ นรว่ ม ตลอดจนมกี ระแส เงนิ สดรบั ทคี่ าดการณ์ไดจ้ ากการมสี ญั ญา ซอื้ ขายไฟฟา้ (พพี เี อ) กบั ผซู้ อื้ ทมี่ คี วามนา่ เชื่อถอื สงูู และเทคโนโลยซี งึ่ ผา่ นการพสิ จู น์ แล้วที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังนาํ้ ของบริษัท

อนั ดบั เครดติ ดงั กลา่ วมขี อ้ จาํ กดั จาก ความไมแ่ นน่ อนของปรมิ าณนาํ้ และความ เสี่ยงระดับประเทศของ สปป.ลาว (ได้รับ อันดับเครดิต BBB+/ลบ)

บรษิ ทั มสี ถานะทางธรุ กจิ ทแี่ ขง็ แกรง่ จากผลงานพฒั นาและดาํ เนนิ งานโรงไฟฟา้ พลังนาํ้ ขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว โดยส่วน หนึ่งมาจากความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้น หลักคือ บริษัท ช. การช่าง (CK) (ได้รับ อันดับเครดิต A-/คงที่)

บรษิ ทั พฒั นาโครงการโรงไฟฟา้ พลงั นํ้าขนาดใหญ่ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนร่วมมีส่วนร่วมในการจัดทํา สัญญา ช่วยลดความเสี่ยงของโครงการ มีการบริหารโครงการที่ดีโดยสินทรัพย์ สาํ คญั ของบรษิ ทั ไดแ้ ก่ โครงการโรงไฟฟา้ พลังนาํ้ นาํ้ งึม 2 (โครงการนาํ้ งึม 2) และ โครงการโรงไฟฟา้ พลงั งานความรอ้ นรว่ ม ซึ่งเป็นไปตามแผน ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.