ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ น้องใหม่จ่อเข้า SET

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน หุ้น-ตลาดทุน -

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ภายใต้การบริหารของ ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูู้ก่อตั้ง เพิ่งตั้งบริษัท แอสเสท พลัส เป็น ที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อนําบริษัท ยื่นแบบแสดงรายการข้อมููล (ไฟลิ่ง) ขอกระจายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดือน มิ.ย. เพื่อนาํ บริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET) ภายในปีน้ี

ธนากร ใหส้ มั ภาษณ์โพสตท์ เู ดยว์ า่ บรษิ ทั มคี วามพรอ้ มทางดา้ นการจดั การ งบการเงนิ โดยมผี สูู้ อบบญั ชที ี่ไดม้ าตรฐาน ทงั้ บรษิ ทั ดลี อยท์ ทชู้ โธมทั สุ สอบบญั ชี และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท ท่ีเป็น ผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการ

ทงั้ นี้ จะมกี ารเพมิ่ ทนุ จาก 410 ลา้ น บาท เป็น 515 ล้านบาท เพื่อขายหุ้นุ เพิ่มทุน 102 ล้านหุ้น เพื่อนาํ เงินไปซ้อื ที่ดินเพ่อื ขยายกิจการ และสร้างความ น่าเชื่อถือให้บริษัท ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุน ทางการเงินจากปัจจุุบันที่กูู้เงินจาก ธนาคารดอกเบยี้ ปลี ะ 6% ปจั จบุุ นั บรษิ ทั มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ดีอี) 2.3 เท่า ทคี่ าดวา่ เม่อื นาํ หนุุ้ เขา้ SET แลว้ สดั สว่ น นี้จะลดลงเหลือไม่เกิน 2 เท่า

บริษัทมีกาํ ไรย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2558 จํานวน 3.5 ล้านบาท ปี 2559 จาํ นวน 20 ลา้ นบาท และปี 2560 จาํ นวน 80 ล้านบาท จากรายได้ 109 ล้านบาท 420 ล้านบาท และ 715 ล้านบาท ตามลาํ ดับ

ปัจจุบันบริษัทมียอดขายที่รอรับรู้ รายได้ 7,572 ล้านบาท คาดว่าจะรับรูู้ รายได้ในปีนี้ 5,100 ล้านบาท และมี โครงการใหมท่ จี่ ะเปดิ ในปนี 7 โครงการ มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะสร้างยอดขายให้บริษัทปีนี้ 8,000 ล้านบาท โดยเปิดไปแล้ว 3 โครงการ ซึ่งยังคงพัฒนาโครงการโดยเน้นทําเล ใกล้รถไฟฟ้า สะดวกในการเดินทาง และสะท้อนไลฟ์สไตล์เหนือระดับของ ผู้พักอาศัย

บริษัทเริ่มต้นพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยเม่อื ปี 2556 จนถึงปัจจุบันมีการ พัฒนาโครงการ 11 แห่ง รวม 4,000 ยูนิต มูลค่า 8,700 ล้านบาท บริษัทมี ยอดขายเตบิ โตอยา่ งกา้ วกระโดดลา่ สดุ ปี 2560 มียอดขาย 5,500 ล้านบาท จากปี 2559 ที่มียอดขาย 2,300 ล้าน บาท โครงการทเี่ ปน็ ทรี่ จู้ กั ดขี องผบู้ รโิ ภค คือ ดิเอ็กเซล คอนโดมิเนียมพร้อม เฟอร์นิเจอร์ ราคาหน่วยละไม่เกิน 3 ล้านบาท และไรส์ คอนโดมิเนียม ราคา 2.5-5 ล้านบาท หรือประมาณตาราง เมตร (ตร.ม.) ละ 9 หมื่นบาท และ อิมเพรสชั่น ตร.ม.ละ 2 แสนบาท

ปนี บี้ รษิ ทั จะเนน้ โครงการหรจู บั กลมุ่ ลูกค้าระดับบนและต่างชาติ โครงการ แนวราบจะพัฒนาในรูปแบบทาวน์โฮม และโครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มีจุดเด่นด้านการขาย เพราะมีบริษัท ย่อยคือ บริษัท ไทยดีเรียลเอสเตท ทดี่ แู ลการขายและการตลาดตา่ งประเทศ รวมถงึ รบั ขายโครงการใหบ้ รษิ ทั อื่นดว้ ย ส่งผลให้โครงการขายได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ประหยัดต้นทุนด้านการตลาด

ธนากร เจ้าของบริษัทเป็นลูกคน ที่สอง ท่ีมาจากครอบครัวระดับกลาง ที่ จ.อดุ รธานี หลงั จากบดิ าจากไปสถานะ ครอบครัวยํ่าแย่ลง เขาต้องเสียสละ ไม่เรียนหนังสือเพื่อให้น้องเรียน เดิน ทางเข้ามาแสวงหาโอกาสในกรุงเทพฯ เพื่อทาํ งานสง่ ตวั เองเรยี นจนกระทงั่ จบ ปรญิ ญาโท คณะบรหิ ารธรุ กจิ มหาวทิ ยาลยั รามคาํ แหง และทํางานในบริษัทขนาด ใหญ่ อย่างเคยเป็นผูู้จัดการบริษัท สตารบ์ คั ส์ คอฟฟ่ี ไทยแลนด์ ตงั้ แตห่ า้ ง สรรพสินค้าเซ็นทรัลซื้อลิขสิทธิ์เข้ามา จนกระทั่งขายคืนให้สตาร์บัคส์บริหาร งานเองเป็นเวลารวมกัน 8 ปี ท่ีมีเขา บริหารงานตั้งแต่พนักงาน 5 คน จน ก่อนออกสตาร์บัคส์ขยายสาขาในไทย ถึง 100 สาขา จากนั้นไปเป็นผู้จัดการ แบรนดแ์ มคไทย ผจู้ ดั การบรษิ ทั โทเทลิ่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น สมัยบุญชัย เบญจรงคกลุ บรหิ ารงานรว่ มกบั เทเลนอร์ และเปน็ ผจู้ ดั การทวั่ ไปบรษิ ทั ซพี ออลล์ ปี 2554-2556

จุุดเริ่มต้นการออกมาตั้งบริษัท พฒั นาอสงั หารมิ ทรพั ยข์ ายนนั้ เกดิ จาก การที่เป็นผู้บริหารที่ซีพี ออลล์ ดูแลรับ ผดิ ชอบเรื่องการเปดิ สาขา มคี นมาเสนอ ขายทดี่ นิ เพ่อื เปดิ สาขา ทาํ ใหม้ ปี ระสบการณ์ ในการดููทําเลตั้งเซเว่นอีเลฟเว่น เมื่อ ออกมาตั้งบริษัทปี 2556 ทําให้ต้นทุน การทําโครงการของบริษัทตํ่า เพราะ มีการไปเสนอขอซื้อที่ดินจากเจ้าของ ที่ดินในทําเลท่ตี ้องการ

เป้าหมายของบริษัทต้องการเป็น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียน ใน SET ชนั้ นาํ 1 ใน 5 ทางดา้ นศกั ยภาพ ในการทํากําไรจากปัจจุบันก็มีอัตรา กําไรสุทธิสูงถึง 17% เมื่อไตรมาสแรก ที่ผ่านมา จากยอดขาย 500 ล้านบาท และปี 2560 ท่ีผ่านมา ที่มีอัตรากําไร สุทธิ 11% ■

ธนากร ธนวริทธิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.