ไฟแนนเชียล ไดเจสต

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน -

บริษัทย่อย APCS เริ่มงาน

นายอภิชาติ การุณกรสกุุล กรรมการผูู้อํานวยการ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น (APCS) เปิดเผยว่า งานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดนิ ระบบโครงการบรหิ ารจดั การมลู ฝอยชมุ ชน เพื่อผลติ พลงั งาน ด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพธนาคม ของบริษัท เอทู เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คาดว่าจะก่อสร้างในต้นเดือน พ.ค. 2561 โดยคาดว่า จะรับรูู้รายได้ปีนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากมููลค่าโครงการ ทงั้ หมด 1,870 ลา้ นบาท ซงึ่ จะชว่ ยผลกั ดนั ใหร้ ายไดข้ องบรษิ ทั เตบิ โตอยา่ ง แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญารับงานรับเหมาก่อสร้าง โรงไฟฟา้ และระบบสาธารณปูู โภคภาคเอกชนหลายโครงการอยา่ งตอ่ เนื่อง มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่างานในมือเพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบัน 2,000 ล้านบาท มาอยู่ท่ี 3,000 ล้านบาท

นายอภชิ าติ กลา่ ววา่ บรษิ ทั ปรบั โครงสรา้ งธรุ กจิ โดยรกุุ ธรุุ กจิ รบั เหมา ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณููปโภค ส่งผลให้มีงานเพิ่มขึ้นมาอย่าง ตอ่ เนื่อง รวมทง้ั สง่ ผลบวกตอ่ รายได้ในอนาคตอยา่ งมนี ยั สาํ คญั คาดวา่ ผล การดาํ เนินงานปี 2561 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน มา โดยบริษัทได้อานิสงส์จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะ เติบโตกว่า 5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย

TLUXE คาดฟนื้ ปีนี้

นายสุวุ ิทย์ วรรณะศิริสุขุ ผู้อู าํ นวยการสายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (TLUXE) เปิดเผยว่า ในปีนี้เชื่อว่าผลการดาํ เนนิ งานของบริษัทจะกลับมาฟื้นตัวภายในปีน้ี เนื่องจากบริษัทจะรับรู้รายได้ จากโครงการโรงไฟฟา้ ในญปี่ นุ่ ทผี่ ลติ เเละขายไฟฟา้ ใหก้ บั Kyushu Electric ได้แล้ว ประกอบกับบริษัทยังเร่งเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในอัตราขายไฟฟ้าสููงสุุด 55 เยน/กิโลวัตต์ ถึง 20 ปี

บริษัทตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นํา Geothermal Energy รายใหญ่ ทสี่ ดุ ในเมอื งเบปปุุ จงั หวดั โออติ ะ ญปี่ นุุ่ เนื่องจากจะเปดิ ดาํ เนนิ การจาํ หนา่ ย ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในปีนี้ 32 โครงการ ไม่นับรวมโครงการที่ซีโอดี พร้อมรับรูู้รายได้แล้วในปี 2560 จาํ นวน 15 โครงการ พรอ้ มกนั นบี้ รษิ ทั เตรยี มซโี อดโี รงไฟฟา้ ซงึ่ เปน็ โครงการ ต่อเนื่องจากปี 2560 เพิ่มอีก 9 โครงการ ภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ ส่งผล ให้ภายในปี 2561 จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพรวม 56 โครงการ หรอื กาํ ลงั การผลติ เทยี บเทา่ กบั โรงไฟฟา้ พลงั งานแสงอาทติ ย์ 56 เมกะวัตต์

ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มีแผนเปิดดําเนินการซีโอดี จาํ นวน 20 ยูนิต โดยจะเร่มิ ทยอยเปิดดําเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งไม่นับรวมโครงการที่เปิดดาํ เนินการซีโอดีแล้ว 7 ยููนิต ในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งสิ้น 27 ยููนิต โดย มอี ตั ราขายไฟฟา้ อยทู่ 55 เยน/กโิ ลวตั ต-์ ชวั่ โมง และมสี ญั ญาซอื้ ขายไฟฟา้ เป็นระยะเวลา 20 ปี

GL ฟ้องเจทรัสตเ์ อเชยี

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นฟ้องบริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี เป็นจาํ เลยต่อศาล แพ่ง เมื่อวันท่ี 30 เม.ย. 2561 เป็นคดีแพ่งหมายเลขดําท่ี พ.2313/2561 มีจํานวนทุุนทรัพย์ 880 ล้านบาท ในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน โดยมีวันนัดพิจารณาครั้งแรก (วันนัดชี้สองสถาน) ในวันที่ 20 ส.ค. 2561

TITLE กาำ ไรพุุ่ง

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) แจ้งไตรมาสแรกปีนี้มีกาํ ไรสุทธิ 13.07 ล้านบาท พุุ่ง 43.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก รายได้ 81.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.85% หลังมียอดการโอนกรรมสิทธิ์ห้อง ชุดโครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 3 ต่อเนื่อง

นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม TITLE กล่าวว่า ยังคงเป้าหมายรายได้รวมในปีนี้เติบโตไม่ตํ่ากว่า 100% หรืออยู่ที่ 600 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีแผนเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 2,500-3,000 ล้านบาท ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.