ฟินันเซียฯรุกุ TFEX ใชห้ นุ้ วางมารจ์ นิ้ ได้

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน -

โพสต์ทูเดย์ - ฟินันเซีย ไซรัส รุกหนกั ธุุรกิจ TFEX ซุุ่มเตรียมให้ลูกค้านาํ หุ้น มาวางเป็นมาร์จิ้นได้

นายนิมิต วิทย์ศลาพงษ์ ผู้อู ํานวย การอาวโุ ส ฝา่ ยธรุ กจิ สญั ญาซอื้ ขายลว่ ง หน้า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายให้ ลกู คา้ นาํ หนุ้ มาวางเปน็ มารจ์ นิ้ ในการซอื้ ขายฟิวเจอร์ส และออปชั่นในตลาด สญั ญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) คาดว่า เริ่มให้บริการในไตรมาส 2 นี้

ทั้งนี้ ในระยะแรกหุ้นที่บริษัทจะ พิจารณาให้ลููกค้าสามารถนํามาวางเป็น มาร์จิ้นได้จะเป็นหุ้นที่เป็นสินค้าอ้างอิง ของซงิ เกอร์ สตอ็ กฟวิ เจอรส์ ซง่ึ สว่ นใหญ่ จะอยใูู่ นดชั นี SET100 โดยมนั่ ใจวา่ บรกิ าร นจี้ ะสามารถตอบโจทยค์ วามตอ้ งการของ ผู้ลงทุุนใน TFEX ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การที่ผูู้ลงทุุนสามารถ นาํ หนุ้ ทมี่ อี ยใู่ นพอรต์ มาวางเปน็ มารจ์ นิ้ ร่วมกับเงินสดจะช่วยเพิ่มความคล่อง ตัวให้กับผู้ลงทุน แถมยังสามารถช่วย ลดตน้ ทนุ ในการลงทนุ ไดอ้ กี ดว้ ย สง่ ผล ใหส้ ามารถบรหิ ารพอรต์ และสรา้ งกลยทุ ธ์ ที่หลากหลายสําหรับการลงทุนในหุ้น ร่วมกับ TFEX ได้มากยิ่งขึ้น

“การนาํ หนุ้ วางเปน็ มารจ์ นิ้ นอกจาก ชว่ ยเพม่ิ โอกาสในการลงทนุ แลว้ บรษิ ทั ยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพ ผูู้ลงทุุนผ่านการพัฒนาความรูู้ด้านการ ลงทนุ จงึ ไดจ้ ดั ตงั้ ศนููู ยอ์ บรมไวท้ อี่ าคาร เอ็มบีเค ซึ่งขณะน้ีพร้อมให้บริการแก่ ลกู ค้าแล้ว ผู้ลงทุนที่สนใจเปิดบัญชีกับ บริษัท” นายนิมิต กล่าว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.