แนะลงทนุ นอก กระจายเสี่ยี่ยีย่ ง/เพิม่ิ่มิ่มโอกาสก4า44 ไร

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน -

ช่วงนี้เริ่มมีคํำแนะนํำให้นักลงทุนหันไป พจิ ารณาทางเลอื กการลงทนุ ในตา่ งประเทศ

โดยเฉพาะประเทศสหรฐั อเมรกิ า ซงึ่ เป็นแหล่งรวมของบริษัทเทคโนโลยี และ ธุรกิจขนาดใหญ่ของโลก

รวมถงึ ประเทศเกดิ ใหมท่ มี่ อี ตั ราการ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ สงู กวา่ ประเทศไทย

ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซยี พลสั กรปุ๊ โฮลดงิ้ ส์ แนะนาํ

ว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยให้ผล ตอบแทนไมด่ เปน็ จงั หวะเหมาะ ในการเลอื กไปลงทนุ ตา่ งประเทศ เพื่อเพมิ่ โอกาสในการทาํ กาํ ไร และการะจายความ เสี่ยงในการลงทุน

รวมถงึ ในตลาดทนุ ต่างประเทศยัง มีสินค้าลงทุน ให้เลือกหลาก

หลายไมใ่ ชเ่ พยี ง หุ้นสามัญอย่าง

เดียว มีโอกาส ลงทุุนในบริษัท

ชั้นนาํ ของโลก

ทั้งนี้ แนะนําให้ลงทุน ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เพราะ เป็นตลาดที่ใหญท่ ี่สุดในโลก มี มลู คา่ ตลาดรวม หรอื มารเ์ กต็ แคป เกือบ 30 ล้านล้าน ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 36% ของมาร์เก็ตแคปของโลก ตามด้วยญี่ปุ่นและจีน ซึ่งจีน มีมูลค่าตลาดรวม 9% ของมาร์เก็ตแคป โลก และฮ่องกง 7% หากรวมจนี กบั ฮอ่ งกงเขา้ ดว้ ยกนั ก็มีขนาดใหญ่ถึง ครงึ่ หนงึ่ ของตลาด หนุ้ สหรฐั อเมรกิ า หรอื เปน็ อนั ดบั 2 ของโลก

ข ณ ะ ที่ ตลาดหนุ้ ไทย มี มลู คา่ ตลาดรวม อยู่อันดับที่ 22 ของโลก ประมาณ 0.56 ล้านล้าน ดอลลาร์ หรือประมาณ 14 ล้านล้านบาท คดิ เปน็ 0.7% ของมารเ์ กต็ แคปของทงั้ โลก

“ในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยไม่ดี การ กระจายการลงทนุ ไปตา่ งประเทศ 70-80% ไมใ่ ชเ่ รื่องแปลก สว่ นตวั ผมกล็ งทนุุ 80-90% อยทู่ ตี่ า่ งประเทศ ทงั้ ซอื้ หนุ้ ตรง ซอ้ื กองทนุ ส่วนหุ้นไทยก็มีนิดๆ หน่อยๆ ถ้าหุ้นไทย กลับมาดี เราก็กลับข้างมาลงทุนในไทย เพิ่ม” ก้องเกียรติ กล่าว

ก้องเกียรติ กล่าวว่า สําหรับลูกค้า ชาวไทยของบริษัท เอเซีย พลัส นิยม ไปลงทุนในต่างประเทศถึง 24 ประเทศ ตลาดทคี่ นไทยนยิ มไปลงทนุ มากทสี่ ดุ คอื ตลาดหนุ้ สหรฐั อเมรกิ า ตามดว้ ยตลาดหนุ้ จีน ฮ่องกง ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการ เพิ่มนํ้าหนักการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี และหุ้นุ ธนาคาร ในสหรัฐอเมริกาสูงู มาก เพราะมองว่าอัตราดอกเบ้ียในประเทศ สหรัฐอเมริกาจะเป็นขาขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็ ยืนยันแล้วว่าพันธบัตร 10 ปี แตะ 3% ขึ้นมาเร็วมาก

เกษตร ชัยวันเพ็ญ รองกรรมการผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม (บลจ.) กสกิ รไทย กลา่ ววา่ การลงทนุ ในกองทุุนรวมที่ไปลงทุุนต่างประเทศได้ รบั ความนยิ มมากขนึ้ เพราะตลาดหนุ้ ไทย ไม่ค่อยไปไหน จึงมีการแบ่งเงินไปลงทุนุ ตา่ งประเทศมากขนึ้ เพื่อเพมิ่ โอกาสรบั ผล ตอบแทนที่ดีกวา่

สาํ หรบั รปู แบบของกองทนุ ที่ไปลงทนุ ตา่ งประเทศ จะมแี บบที่ไปลงทนุ ในกองทนุ ใดกองทนุ หนงึ่ เกอื บทงั้ จาํ นวน กบั กองทนุ ที่ไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายๆ กอง ซ่งึ นักลงทุนจะต้องดูว่ากองทุนที่ไป ลงทนุ ตา่ งประเทศมกี ารปอ้ งกนั ความเสยี่ ง เรื่องคา่ เงนิ หรอื ไม่ หากไมไ่ ดป้ อ้ งกนั ความ เสี่ยงค่าเงิน จะทําให้ได้ลผลตอบแทน 2 ทาง คอื สว่ นตา่ งกาํ ไร และสว่ นตา่ งคา่ เงนิ แต่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากค่าเงินที่ เปล่ยี นแปลง ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.