GOOD BYE RAT RACE พอร์ตเกษียณเร็ว (2)

Post Today - - หุ้น-ตลาดทุน -

เมื่อเราทราบแล้วว่า ชีวิตต้องการอะไร …

“อสิ รภำพทำงกำร เงินและเวลำ จะ ได้มีเวลำอยู่กับ ครอบครัวและสิ่ง

ที่รัก”

สิ่ ง ที่ เ ร า ต้องการน้ันมีเงินมา เกี่ยวข้องและเป็นเครื่อง สนับสนุนชีวิตยังไง … “แผน เกษยี ณเรว็ ” โดยอาศยั การสรา้ ง ทรพั ยส์ นิ (ซง่ึ ในทนี่ คี้ อื ธรุ กจิ หนุ้ และอสงั หารมิ ทรพั ย์ใหเ้ ชา่ ) ใหม้ Passive Income 60,000 บาท

สดุ ทา้ ยกต็ อ้ งมาเปลยี่ นแผน เกษียณเร็วให้กลายเป็น … การเรียนรู้ และลงมือทํา

ในขั้นตอนน้ีให้กําหนดเป็นแผน เกษยี ณเรว็ หรอื แผนการสรา้ งทรพั ยส์ นิ ให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทํา จน เกิดผลในแบบที่ต้องการได้

เช่น นายจักรพงษ์ ตั้งเป้าหมาย ว่าจะสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่า 25,000 บาท/เดือน โดยกาํ หนด เปน็ แผนการเรยี นรแูู้ ละลงมอื ทาํ ในชว่ ง 10 ต่อจากนี้ไว้ ดังนี้

- ลงทนุ ซอื้ คอนโดมอื สอง ในแนว รถไฟฟา้ ใกลแ้ หลง่ งาน ระดบั ราคา 2-3 ล้านบาท เพื่อปล่อยเช่า จาํ นวน 4 หอ้ ง โดยใชเ้ งนิ ธนาคาร 90-100%

- กําหนดเกณฑ์ค่า เช่าหักลบค่าใช้จ่าย (รวม เงินผ่อนธนาคาร) ให้มี

สว่ นตา่ งขนั้ ตาํ่ 5,000 บาท/เดือน/ห้อง

- ใชเ้ วลาชว่ งวนั จนั ทร-์ ศกุ ร์ คน้ หา ทรพั ยส์ นิ ทางอนิ เทอรเ์ นต็ และนดั หมาย โบรกเกอร์ทุุกวันเสาร์ช่วงเช้า เพื่อลง พื้นที่สํารวจทรัพย์สินที่สนใจจะซื้อ ต้ัง เปา้ หมายดอู สงั หาสมิ ทรพั ย์ไมถ่ งึ 80 หอ้ ง ไมเ่ ลกิ (อตั ราสว่ นทรพั ยส์ นิ ทเี่ หมาะกบั การลงทนุ เปน็ 20:1 หรอื ลงดทู รพั ยส์ นิ 20 แหง่ อยา่ งโชครา้ ยทสี่ ดุ คณุ นา่ จะพบ ทรัพย์สินที่ลงทุุนได้ 1 แห่ง)

- เมื่อซอื้ ลงทนุ แลว้ ใหท้ ยอยยา้ ย ชื่อตวั เองเขา้ ไปในทะเบยี นบา้ น หอ้ งละ 1 ปี เพื่อจะได้ไมต่ อ้ งเสยี ภาษธี รุ กจิ เฉพาะ 3.3 เปอรเ์ ซน็ ต์ หากตอ้ งขาย ในกรณที มี่ ขอ้ เสนอดๆี และมสี ว่ นตา่ งกาํ ไรมากพอ

- ทกุ ๆ 3 ปี ทาํ การรไี ฟแนนซเ์ งนิ ตน้ ทยี่ งั คา้ งอยู่ เพื่อลดคา่ ผอ่ นชาํ ระ อกี ทงั้ อาจพจิ ารณาเพมิ่ คา่ เชา่ (ถา้ ทาํ ได)้ ในกรณที รี่ าคาคา่ เชา่ ในตลาดเพมิ่ สงู ขนึ้ เพื่อเพมิ่ สว่ นตา่ งกระแส เงินสดต่อเดือน

- ฯลฯ หรืออย่างเป้าหมายการลงทุนใน หนุ้ ทตี่ อ้ งการเงนิ ปนั ผลเดอื นละ 5,000 บาท หรอื 60,000 บาท/ปี กอ็ าจคดิ กลบั ง่ายๆ ว่า หุ้นปันผลชั้นดีในบ้านเราให้ ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลเฉลี่ย 3-4 เปอร์เซ็นต์

สมมตวิ า่ คดิ ที่ 4 เปอรเ์ ซน็ ต์ ถา้ อยาก ได้เงินปันผลปีละ 60,000 บาท ก็ต้องมี เงนิ ลงทนุ อยา่ งนอ้ ยเทา่ กบั 1.5 ลา้ นบาท (คาํ นวณโดยเอา 60,000 หารด้วย 4%)

และนนั่ คอื โจทยท์ เี่ ราตอ้ งหาเงนิ มา ลงทนุ ในหนุ้ ปนั ผลวา่ จะเอามาจากไหน สะสมเปน็ กอ้ นแลว้ คอ่ ยลง หรอื จะทยอย ซอื้ สะสมไปเรื่อยๆ เมื่อมจี งั หวะ เปน็ ตน้

ทงั้ หมดนี้ คอื แนวคดิ กำรจดั พอรต์ เกษียณเร็วเบื้องต้น ถ้ำใครสนใจผม แนะนํำวำ่ ให้เริ่มลองทํำได้เลยนะครับ ทาํ แลว้ กค็ อ่ ยๆ เรยี นรแูู้ ละลงมอื ทาํ กนั ไป สงิ่ สาํ คญั ทสี่ ดุ ทจี่ ะทาํ ใหแ้ ผนการนปี้ ระสบ ความสาํ เรจ็ ได้ กค็ อื การมวี นิ ยั และอดทน มากพอทจี่ ะลงมอื ทาํ และเรยี นรตู้ อ่ เน่ือง ไปจนกวา่ จะประสบความสาํ เรจ็ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.