นัดลงมติ23พ.ค.น้ี กฎหมายเลือกสว.

Post Today - - า ม -

โพสตท์ เู ดย์ - ศาลรฐั ธรรมนญู นดั ลง มตริ า่ งกฎหมาย สว. พรอ้ มอภปิ รายปม กฎหมายเลอื กตงั้ สส.และคาํ สงั่ คสช. 53/2560 ขดั รธน.หรอื ไม่ วนั ที่ 23 พ.ค.

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) เมื่อวันท่ี 2 พ.ค.ได้มีคําส่ังนัดลงมติ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก วฒุ สิ ภา (สว.) ขดั หรอื แยง้ ตอ่ รฐั ธรรมนญู หรือไม่ ในวันที่ 23 พ.ค. 2561

ทั้งนี้ สนช. 30 คน ได้ขอให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยในบทเฉพาะกาล ที่ มีกําหนดให้มีที่มา สว. 2 ประเภท วิธี สรรหา สว. ด้วยการเลือกตรงจากคน กลุ่มอาชีพเดียวกัน และการลดกลุ่มผู้ สมัคร สว.เหลือ 10 กลุ่มอาชีพ ขณะที่ รัฐธรรมนูญกําหนดให้มี 20 กลุ่ม และ เลือกไขว้กัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมศาล รัฐธรรมนููญยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สส.ตามที่สมาชิก สนช.27 คนขอใหศ้ าลรฐั ธรรมนญู วนิ จิ ฉยั วา่ มขี อ้ ความขดั หรอื แยง้ ตอ่ รฐั ธรรมนญู หรือไม่ ซึ่งศาลได้กําหนดประเด็นและ อภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัย และ นัดอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยต่อ ในวันท่ี 23 พ.ค.

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ พิจารณา เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอ ให้พิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ประกอบ รฐั ธรรมนญู วา่ ดว้ ยพรรคการเมอื ง พ.ศ. 2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่ง แก้ไขเพมิ่ เตมิ โดยคาํ สงั่ หวั หนา้ คณะรกั ษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 53/2560 เรื่อง การดาํ เนนิ การตามกฎหมายประกอบ รฐั ธรรมนญู วา่ ดว้ ยพรรคการเมอื งมปี ญั หา เกยี่ วกบั ความชอบดว้ ยรฐั ธรรมนญู หรอื ไม่ ซงึ่ ศาลพจิ ารณาความเหน็ เปน็ หนงั สอื และข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้วมี คําส่งั รับรวมไว้ในสํานวน

สําหรับกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มีหนังสือ ขอขยายระยะเวลาในการส่งความเห็น เป็นหนังสือและข้อมููลที่เกี่ยวข้องเป็น วันที่ 11 พ.ค.นั้น ศาลพิจารณาแล้วมี คําส่ังอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตาม คําขอ และนัดอภิปรายเพ่อื นาํ ไปสู่การ วินิจฉัยในวันพุธที่ 23 พ.ค. ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.