ลุยเชยี งใหม่ถกบ้านพัก

บกิ๊ ตสู่ ง่ ‘สวุ พนั ธ’์ุ คยุ ภาคประชาชน 6พ.ค.วนั ชมุ นมุ ใหญท่ วงคาํ ตอบ

Post Today - - ในประเทศ -

โพสต์ทูเดย์ - “สุวพันธุ์” ลงพื้นที่ เชียงใหม่ 6 พ.ค.นี้ เตรยี มถกเครอื ข่ายภาคประชาชน หาทางออกปญั หาบา้ นพกั ตุลาการเชิงดอยสุเทพ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เดินทางไป จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 พ.ค.นี้ เพื่อแก้ปัญหา บา้ นพกั ตลุ าการเชงิ ดอยสเุ ทพโดยจะเนน้ พดู คยุ ภาคประชาชนทมี่ 17 เครอื ขา่ ยทรี่ วมกนั อยู่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและทําให้เห็น วา่ รฐั บาลใหค้ วามสาํ คญั กบั ภาคประชาชน

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ประเด็นที่จะ หารือคือจะสามารถทําอะไรได้ก่อนและ หลัง ทั้งในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และ 3 บางเรื่องอาจได้ข้อสรุปบางประเด็น อาจ ตอ้ งตงั้ คณะทาํ งานขนึ้ มา สง่ิ สาํ คญั รฐั บาล ตอ้ งการแกป้ ญั หาใหเ้ รว็ ทสี่ ดุ อยา่ งไรกต็ าม หากภาคประชาชนตอ้ งการใหร้ อื้ ทงั้ หมดก็ ตอ้ งมาพจิ ารณารว่ มกนั วา่ ทาํ ไดห้ รอื ไม่ ผดิ กฎหมายหรือไม่

นายวษิ ณุ เครอื งาม รองนายกรฐั มนตรี กลา่ ววา่ หลงั จากนายสวุ พนั ธล์ุ งพนื้ ทแี่ ลว้ ก็จะนําข้อเสนอและปัญหามาต่อกันเพื่อ แก้ไขปัญหาโดยเร็ว ส่วนการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนนําเสนอ นายกฯ ต่อไป

รองนายกรฐั มนตรี กลา่ ววา่ ทมี่ าของ เรื่องเกดิ ขนึ้ จากสมยั รฐั บาลกอ่ นกวา่ 10 ปี มกี ารอนมุ ตั โิ ครงการตงั้ แตร่ ฐั บาลนยี้ งั ไม่ เข้ามาจนกระทั่งมีการก่อสร้างในขณะนี้ จดุ ประสงคเ์ พื่อตอ้ งการใหศ้ าลมที อี่ ยเู่ ปน็ กลมุ่ เปน็ กอ้ น ดงั นนั้ ขอใหเ้ หน็ ใจศาลดว้ ย และต้องไม่พูดให้กระทบกระเทือนศาล

นายวิษณุ กล่าวว่า การชุมนุมที่จะ มขี นึ้ เชื่อวา่ อยบู่ นพน้ื ฐานของความสจุ รติ ใจ ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะไม่มี ประเดน็ ทางการเมอื งเขา้ มาเกยี่ วขอ้ ง ถอื เปน็ เรื่องทดี่ ที ที่ าํ ใหก้ ารแก้ไขปญั หาตา่ งๆ เปน็ ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ยและไมย่ าก เรื่อง นี้รัฐบาลต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหา แต่ต้อง อาศัยความร่วมมือและความเข้าใจทั้ง 3 ฝ่าย คือ ตุลาการ ประชาชน และฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ทงั้ นี้ เครอื ขา่ ยทวงคนื พนื้ ทดี่ อยสเุ ทพ รวมพลงั ชมุ นมุ ในพนื้ ที่ จ.เชยี งใหม่ อกี ครงั้ ใน วนั ที่ 6 พ.ค. โดยยื่นขอ้ เรยี กรอ้ งใหร้ ฐั บาลทบุ บา้ นพกั ตลุ าการทง้ิ และปลกู ปา่ ทดแทน ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.