‘เปรมชยั ’สทู้ กุ ขอ้ หา ศาลแถลงคด2ี 1พ.ค.

Post Today - - ในประเทศ -

โพสต์ทูเดย์ - “เปรมชัย” พร้อม พวก ปฏิเสธทุกข้อหาพร้อมสู้คดียิง เสือดําในชั้นศาล นัดแถลงคดีอีก ครั้ง 21 พ.ค.นี้

นายเปรมชัย กรรณสูต ประธาน บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป เมนต์ พร้อมด้วยนายยงค์ โดดเครือ นายธานี ทุมมาศ และนางนที เรียม แสน จําเลยคดีล่าสัตว์ป่าในเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน ตะวันตก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่อัยการจังหวัด ทองผาภูมิได้สั่งฟ้องคดีต่อศาลจังหวัด ทองผาภูมิ

ศาลอนญุ าตใหจ้ าํ เลยทงั้ 4 ประกนั ตัว โดยเพิ่มหลักทรัพย์จาก 1.5 แสน บาท เป็นรายละ 4 แสนบาท แต่ห้าม เดินทางออกนอกประเทศ นอกจากจะ ได้รับอนุญาต ยกเว้นนางนทีที่ใช้หลัก ทรัพย์ 1.5 แสนบาทเท่าเดิม

ทั้งนี้ นายเปรมชัยและจําเลยอีก 3 คน ได้มารายงานตัวต่อศาล โดยศาล ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในการสอบคําให้การ ซึ่งจําเลยทั้ง 4 ให้การปฏิเสธทุกข้อหา ศาลจึงนัดแถลงคดีอีกครั้งในวันที่ 21 พ.ค.นี้

นายเปรมชัย กล่าวว่า ไม่รู้สึก หนักใจ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ยิงเสือดํา พร้อมพิสูจน์ความจริงทุกข้อกล่าวหา ในชนั้ ศาล คดดี งั กลา่ วไมก่ ระทบตอ่ การ ดาํ เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั อติ าเลยี นไทยฯ และไมไ่ ดห้ นกั ใจทภ่ี าคประชาชนจะออก มาเคลื่อนไหวกดดัน โดยให้ทุกอย่าง ดําเนินไปตามกระบวนการยุติธรรม ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.