จ่อชงครม.ล้างบางแป๊ะเจี๊ยะ

Post Today - - ในประเทศ -

โพสตท์ เู ดย์ - ป.ป.ช.เตรยี มเสนอ ครม. คลอดแผนระยะยาวปราบโรงเรยี นรบั แป๊ะเจี๊ยะ

พล.อ.บณุ ยวจั น์ เครอื หงส์ กรรมการ ปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ แหง่ ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ได้ ออกมาตรการหรือแผนระยะสั้นปราบ ปรามการรับแป๊ะเจี๊ยะในโรงเรียนไป แลว้ สว่ นแผนระยะยาวจะมกี ารประชมุ อนุกรรมการเพื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จ แล้ว จะนําให้กรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ พิจารณาแผน จากนั้นจะส่งให้คณะ รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพื่อสั่งการให้ ทกุ หนว่ ยงานทเี่ กยี่ วขอ้ งปฏบิ ตั ติ ามแผน คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

“ผมในฐานะประธานคณะอนกุ รรม การตรวจสอบและปราบปรามการรับ แป๊ะเจี๊ยะในโรงเรียน ได้ประชุมเพื่อ กําหนดให้แผนการปราบปรามระยะ ยาวที่ต้องทําให้ทุกโรงเรียนมีมาตรฐาน เดียวกันทั้งประเทศ ให้มีความสมบูรณ์ พรอ้ มทกุ ดา้ น นกั เรยี นจะไดเ้ รยี นอยา่ งมี ความสุข” พล.อ.บุณยวัจน์ กล่าว

กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนตื่นตัวกันอย่าง มากเกยี่ วกบั การดาํ เนนิ การปราบปราม เรื่องนี้ และ ป.ป.ช.ได้ส่ง ป.ป.ช.จังหวัด ไปเตอื นทกุ โรงเรยี นใหร้ ะมดั ระวงั หา้ มรบั แปะ๊ เจยี๊ ะเดด็ ขาด เพื่อไมเ่ กดิ เหตกุ ารณ์ ซาํ้ รอยอดตี ผอู้ าํ นวยการโรงเรยี นสามเสน วทิ ยาลยั เรยี กรบั แปะ๊ เจยี๊ ะแลกเขา้ เรยี น ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที 1 แตเ่ บอื้ งตน้ ยงั ไมม่ ใครแจง้ เบาะแสโรงเรยี นทมี่ กี ารเรยี กรบั แป๊ะเจี๊ยะเพิ่มเติมเข้ามา ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.