เดนนทั่วั่วไไททยย

Post Today - - ในประเทศ -

ล่า 2 ตำารวจบุกรีดทรัพย์

เจา้ หนา้ ทตี่ าํ รวจ สภ.คคู ต จ.ปทมุ ธานี เร่งติดตามจับกุมชายฉกรรจ์ 5 คน อ้าง ตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจปราบปราม ยาเสพติดบุกบ้านนํานายอัครายุทธ วรากรณ์ นายศรัณยู วรากรณ์ น.ส. เกวลิน คณะสุข และ น.ส.กรรณิการ์ อนุ่ สาย ไปรดี ทรพั ยส์ นิ สรอ้ ยคอและแหวน ทองคํา มูลค่าหลายแสนบาท ทั้งนี้จาก การตรวจสอบพบวา่ เปน็ เจา้ หนา้ ทตี่ าํ รวจ สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล 2 นาย คือ ร.ต.ท.เฉลิมชัย สุติบุตร รอง สว.สส.สน.พลับพลาไชย 2 และ ด.ต.สมบตั สนนั่ เออื้ ผบ.หมงู่ านสบื สวน สน.ประเวศ และอกี 3 รายเปน็ พลเรอื น

ไล่ออก ผอ.ศูนย์ฯ ขอนแก่น

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า สรุปผลการ สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน วินัยอย่างร้ายแรง ให้ไล่ผู้อํานวยการ ศนู ยค์ มุ้ ครองคนไรท้ พี่ งึ่ จงั หวดั ขอนแกน่ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 2 คน ออกจากราชการ หลังมีพฤติการณ์ ร่วมกันในการปลอมแปลงเอกสาร และจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครบจํานวน โดยจะส่งผลการพิจารณาให้กับคณะ อนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ภายในวันที่ 4 พ.ค.นี้

ยันไม่กดดันพระผู้ใหญ่

พล.อ.บณุ ยวจั น์ เครอื หงส์ กรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลคดีการ ทุจริตเงินทอนวัดล็อต 3 คาดว่าจะเข้า ที่ประชุมใหญ่ ป.ป.ช.ได้เร็วๆ นี้ โดย ยนื ยนั วา่ ป.ป.ช.ไมม่ คี วามกดดนั ในเรื่อง ดังกล่าว แม้เรื่องนี้จะมีพระชั้นผู้ใหญ่ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะการทํางาน ของ ป.ป.ช.ไม่มีใครมากดดันได้ เพราะ ทําเป็นอิสระ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.