รฐั หนนุ เอสเอม็ อคี า้ ออนไลน์

Post Today - - ในประเทศ -

โพสต์ทููเดย์ - พาณิชย์ดึงผู้ให้บริการ อี-คอมเมิร์ซชั้นนําของไทย เสริมแกร่ง ตลาดออนไลน์ ปน้ั ไมโครเอสเอม็ อตี ตี รา DBD Registered

นายสนธริ ตั น์ สนธจิ ริ วงศ์ รมว.พาณชิ ย์ เปดิ เผยวา่ กระทรวงพาณชิ ยจ์ ะจดั ใหม้ กี าร ลงนามบนั ทกึ ขอ้ ตกลง (เอม็ โอย)ู ระหวา่ ง หนว่ ยงานภาครฐั ผปู้ ระกอบการตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไทย บรษิ ทั ไปรษณยี ์ไทย ผู้ใหบ้ รกิ ารโลจสิ ตกิ ส์ และระบบการชาํ ระเงนิ ทางออนไลน์ (อ-ี เพย)์ ในวนั ที่ 17 พ.ค. 2561 เพื่อรว่ มมอื ขบั เคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดการ คา้ ออนไลนข์ องไทย ใหม้ คี วามพรอ้ มและ สามารถรบั มอื กบั สถานการณก์ ารแขง่ ขนั ที่รุนแรงได้

“การลงนามครั้งนี้ ไม่เพียงแต่อีคอมเมริ ซ์ ทจี่ ะไดร้ บั ประโยชน์ แตธ่ รุุ กจิ เกยี่ ว เนื่องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการ โลจสิ ตกิ ส์ ธรุ กจิ การรบั ชาํ ระเงนิ และธรุ กจิ ค้าปลีกรายย่อย ก็จะได้รับประโยชน์ด้วย เพราะจะมกี ารเชื่อมโยงกนั ทงั้ หมด ทาํ ให้ การค้าออนไลน์ของไทยมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได”้ นายสนธิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงจะมีการเปิดตัว เวบ็ ไซต์ “ของดที วั่ ไทย” ซงึ่ รวบรวมสนิ คา้ และ บรกิ ารของผปู้ ระกอบการจากทวั่ ประเทศในรปู แบบ e-Directory มานาํ เสนอขายบนเวบ็ ไซต์ และผู้ใชบ้ รกิ ารยงั สามารถใหค้ ะแนนรา้ นคา้ ได้ด้วย ซึ่งจะทําให้ร้านที่ได้คะแนนน้อย ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มข้นึ

นายสนธิรัตน์ กล่าววา่ นอกจากการ สร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าออนไลน์ ของไทย กระทรวงยังมีแผนที่จะส่งเสรมิ ใหผ้ ปู้ ระกอบการอ-ี คอมเมริ ซ์ ขนาดกลาง เล็ก และรายย่อย (ไมโครเอสเอ็มอี) ของ ไทยเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น โดยจะผลักดัน ใหม้ กี ารจดทะเบยี นพาณชิ ยอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ อยา่ งถกู ตอ้ ง และขอรบั เครื่องหมาย DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยนื ยนั ตวั ตนและสรา้ งความนา่ เชื่อถอื ใหแ้ กธ่ รุ กจิ ของตนเอง และสรา้ งความเขม้ แข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.