ชิงผู้นู ำาทา่ เรอื อาเซียน

ไพรนิิ ทรย์์ กระดบัั แหลมฉบงัั ตดิิ ทอ็็ ปทรีีใน5ปีีี เชื่อื่อื่ มขนสง่่่ ซแีีี อลเอม็็็ วีีี

Post Today - - ประชาคม -

โพสต์ทููเดย์ - “ไพรินทร์” เทงบแสน ลา้ น ตงั้ เปา้ ยกเครื่องทา่ เรอื ไทยตดิ ทอ็ ป ทรีอาเซียนใน 5 ปี กระตุ้นยอดขนส่ง ซีแอลเอ็มวี-จีเอ็มเอส

นายไพรนิ ทร์ ชโูู ชตถิ าวร รมช.คมนาคม เปดิ เผยวา่ กระทรวงคมนาคมตงั้ เปา้ เพมิ่ ปรมิ าณขนสง่ สนิ คา้ ทางนาํ้ เพื่อสนบั สนนุุ เศรษฐกจิ และการคา้ ในภมู ภิ าค โดยตงั้ เปา้ ยกระดับท่าเรือแหลมฉบังด้วยการลงทุน 1.2 แสนล้านบาท ให้เป็นท่าเทียบเรือ ชั้นนาํ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของภูมิภาคและ สูงกว่าอันดับที่ 20 ของโลกด้วยปริมาณ ขนส่งสินค้าเกือบ 20 ล้านทีอียู/ปี ช่วงชิง ตลาดกับสิงคโปร์และมาเลเซยี

ทงั้ นี้ จะออกแบบทา่ เรอื แหลมฉบงั ให้ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและเชื่อม ต่อโลจิสติกส์ของภูมิภาค เพ่อื ให้รองรับ การขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟและเพิ่ม ระบบจัดการขนตูู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) โดยต้ังเป้าเน้นการเชื่อม โยงสนิ คา้ ในกลมุุ่ ประเทศซแี อลเอม็ วแี ละ อนภุ มู ภิ าคลมุ่ นาํ้ โขง (GMS) ตลอดจนเสน้ ทางเดินเรือหลักอย่างจีนตอนใต้-ญี่ปุ่นคาบสมุทรเกาหลี

นายไพรนิ ทร์ กลา่ ววา่ ศนูู ยก์ ลางทา่ เรอื ออี ซี จี ะมกี ารลงทนุ ตดิ ตงั้ งานระบบขนถา่ ย และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซยี นทงั้ ระบบจดั การขนตสู้ นิ คา้ แบบ อตั โนมตั คิ วบคไู่ ปกบั พฒั นาระบบการใหบ้ รกิ าร อเิ ลก็ ทรอนกิ สแ์ บบเบด็ เสรจ็ (One Stop e-Port Service) และระบบเชื่อมโยงฐาน ขอ้ มลู แบบบรู ณาการ ควบคกู่ บั การพฒั นา เปน็ ทา่ เรอื สเี ขยี ว (Green Port) ซงึ่ เปน็ การ ยกระดบั การใหบ้ รกิ าร สรา้ งความไดเ้ ปรยี บ ด้านต้นทุนการแข่งขัน ดึงดูดความสนใจ จากสายการเดนิ เรอื ชนั้ นาํ จากทวั่ ทกุุ มมุุ โลก

ทงั้ นี้ คาดวา่ เมื่อเปดิ ใหบ้ รกิ ารแหลม ฉบงั เฟส 3 เตม็ รปูู แบบ จะชว่ ยเพมิ่ สดั สว่ น สนิ คา้ ผา่ นทา่ โดยรถไฟทงั้ หมดของทา่ เรอื แหลมฉบงั จากรอ้ ยละ 7 เปน็ รอ้ ยละ 30 ลด ตน้ ทนุ คา่ ขนสง่ รวมของประเทศ (Logistics Cost) จากรอ้ ยละ 14 ของ GDP เหลอื รอ้ ย ละ 12 ของ GDP ประหยัดเงินค่าขนส่ง ได้ถึง 2.5 แสนล้านบาท สามารถเชื่อม ต่อการขนส่งหลายรูปู แบบ (Multimodal Transportation) ภายในพื้นที่ท่าเรือ สนับสนุนพื้นที่อุตสาหกรรมหลังท่าเรือที่ เกดิ ขนึ้ ในพนื้ ทอี่ อี ซี แี ละประเทศไทยในการ เชื่อมตอ่ ไปยงั ตา่ งประเทศแบบไรร้ อยตอ่ ทงั้ ทางดา้ นการขนสง่ สนิ คา้ แบบถา่ ยลาํ เรอื (Transshipment) จากเรือขนสินค้าขนาด เลก็ (Feeder) ไปยงั เรอื แมข่ นาดใหญ่ หรอื การเปลยี่ นการขนสง่ สนิ คา้ ไปสรูู่ ะบบราง ซึ่งเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ซีแอลเอ็มวี

นายมนตรี ฤกษจ์ าํ เนยี ร ผอู้ าํ นวยการ ทา่ เรอื แหลมฉบงั การทา่ เรอื แหง่ ประเทศไทย (กทท.) กลา่ ววา่ ในอนาคตจะเนน้ เพมิ่ สดั สว่ น ขนสง่ สนิ คา้ กบั กลมุ่ ซแี อลเอม็ วโี ดยเฉพาะ ตลาด Transshipment ที่ต้องเร่งรัดเพ่ิม ปรมิ าณเพื่อแบง่ สดั สว่ นตลาดจากมาเลเซยี และสงิ คโปรซ์ งึ่ มปี รมิ าณหลายลา้ นทอี ยี /ู ปี ขณะทป่ี ระเทศไทยอยทู่ รี่ าว 1 แสนทอี ยี /ู ปี คู่ กบั การเนน้ แผนขนสง่ สนิ คา้ ตามแนวชายฝง่ั เชื่อมสามประเทศ ไทย-กมั พชู า-เวยี ดนาม ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.