ความท้าทายของ Digital Transformation

Post Today - - ประชาคม -

ช่วงที่ไปเขา Forum ของ Unleash ระหว่างรอเข้า Session ผมได้อ่านบทความ ในเอกสารแจกของ Microsoft UK เก่ียวกับการทํา Digital Transformation ในองค์กร มีความน่าสนใจอยู่หลายประเด็น เขามองว่า ความท้าทายในการทํา Digital Transformation จะมีความท้าทายสําคัญอยู่ 5 ความท้าทาย ที่ไม่ว่าจะ เป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในธุุรกิจใด หากต้องการประสบ ความสําเร็จแล้ว จะต้องเตรียมตัว และจะต้องบริหารจัดการความท้าทายเหล่านี้ ผมจะขอนํามาขยายความเพิ่มเติมจากที่ได้คุยกับคนของ Microsoft UK ช่วงพัก ทานกาแฟ ดังนี้ครับ

● ความทา้ ทายแรก : จะตอ้ งเปน็ การสรา้ งใหเ้ กดิ “ความรว่ มมอื ” ไมใ่ ช่ “การ แข่งขัน” คือ จะต้องสร้างแนวทาง หลักคิดให้คนในองค์กรได้เข้าใจถึงการร่วมมือ กันเพื่อนาํ องค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ผมเห็นด้วยกับประเด็นน้มี ากเพราะ หลายองค์กรที่ต้องการทํา Digital Transformation ได้ส่งสัญญาณที่ทําให้คนใน องค์กรที่อาจจะยังไม่ทันเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเกิดความกลัว กังวล แต่ในทางกลบั กัน กลับทําให้คนที่เท่าทันเทคโนโลยีรู้สู ึกเหนือกว่าคนอื่น ซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะ ทําลายความร่วมมือซึ่งเป็นตัวตั้งต้นสาํ คัญในการทาํ Transform

● ความท้าทายที่สอง : ช่วยคนในองค์กรอ้าแขนรับ “ความกลัว” ได้อย่างไม่ ตื่นตระหนก เพราะแนน่ อนวา่ เมื่อมแี นวโนม้ วา่ องคก์ รจะเรมิ่ ปรบั ตวั ไปเปน็ องคก์ ร แบบดิจิทัลมากขึ้น คนในองค์กรย่อมมีความกลัว ความกังวลเป็นธรรมดา ดังนั้น จะต้องช่วยสร้างความเข้าใจเพื่อลดความกังวลเหล่าน้ี เป็นต้นว่า อาจจะสื่อสาร ว่า คนกับเทคโนโลยีจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เทคโนโลยีแทนได้บางส่วนที่ เป็นงานพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยทาํ ให้คนมีเวลาพัฒนาตัวเองเพื่อทาํ อะไรใหม่ๆ ให้เกดิ ผลลัพธ์อ่นื ที่ต่างหรือดีมากกว่าเดมิ

● ความท้าทายที่สาม : ทําให้คนในองค์กรได้ตระหนักถึงคุณค่าของการได้ เรียนรู้และได้ใช้ดิจิทัลในการทํางาน โดยองค์กรจะต้องสร้างกิจกรรม จัดสรร ทรัพยากร และวางแนวทางให้คนในองค์กรได้สัมผัสประสบการณ์ดิจิทัลแล้วนํา ไปปรับใช้ด้วยตนเอง

● ความท้าทายที่สี่ : การเข้าใจถึงธรรมชาติขององค์กรว่ามีสภาพแวดล้อม มีความพร้อมแค่ไหนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร เพ่อื จะได้วาง แนวทางในการนํามาปรับใช้อย่างเหมาะสม ไม่ฝืนกับความพร้อมและธรรมชาติ ขององค์กร

● ความท้าทายที่ห้า : ช่วยให้คนในองค์กรพร้อมจะปรับเปลี่ยนและปรับตัว มีความยืดหยุ่น ด้วยการปลูกฝังวัฒนธรรมการทํางานแบบที่เรียกว่า “Forward Thinking” หมายถึง จะต้องทํางานแบบมองไปข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือมี เป้าหมายอะไร แล้วทําการปรับปรุงุ อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเพื่อรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ได้คาดการณ์เอาไว้

นํามาฝากเอาไว้สาํ หรับองค์กรที่กาํ ลังทํา Digital Transformation แล้วผมจะ มาเล่าให้ฟังต่อเกี่ยวกับความท้าทายในแต่ละข้อนะครับ ■

- ภาพ : รอยเตอรส

เร่งสร้าง : คนงานในกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย กาํ ลังเรงงานกอสรางรถไฟ ความเรว็ สงู เสน จาการต า-บนั ดงุ ท่ีไดร บั การสนบั สนนุ เงนิ จากประเทศจนี ในการกอ สรา ง รถไฟสายนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.