อสังหาเวียดนามดูดเงินลงทุนต่างชาติ

Post Today - - ประชาคม -

โพสต์ทูเดย์ - ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เวียดนามยังคงดึงดูดนักลงทุน คาด ปี 2561 สถานการณ์เป็นบวก

สาํ นกั ขา่ วทอ้ งถนิ่ เวยี ดนามนวิ ส์ เปดิ เผยรายงานผลสํารวจบริษัทชั้นนํา 500 แห่ง จากงานเวียดนาม บิซิเนส ฟอร่ัม พบว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นช่อง ทางที่สร้างผลกําไรได้อย่างมั่นคงในปี 2561 อย่างไรก็ตามการแข่งขันในตลาด ย่อมสูงขึ้นเช่นกัน ดังน้ันแต่ละโครงการ ต้องคํานึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน อายุการ ใช้งานที่อยูู่อาศัยยาวนาน

นอกจากนี้ เศรษฐกิจมหภาคที่จะ เติบโตอย่างมั่นคงในปี 2561 ส่งผล กระทบดา้ นบวกตอ่ ภาคสว่ นอสงั หารมิ ทรพั ย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการเกษตร คุณภาพสูงให้เติบโตตามไปด้วย

นายดั่งฮู่งโว๋ อดีต รมช.ทรัพยากร ธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม ของเวยี ดนาม กล่าวว่า การขาดแคลนข้อมูลในตลาด อสังหาริมทรัพย์เป็นปัญหาใหญ่ในการ พฒั นา อาทิ จาํ นวนคอนโดเทลทเี่ สนอขาย ในจงั หวดั ดานงั หรอื จาํ นวนเงนิ ทนุ ท่ีไหล เขา้ มาในตลาดอสงั หารมิ ทรพั ย์ หรอื การ ประชาสมั พนั ธอ์ ยา่ งแพรห่ ลาย

“ถ้าหากพวกเราไม่มีข้อมูล เราไม่ สามารถพดู คยุ เกยี่ วกบั การพฒั นา การคาด การณล์ ว่ งหนา้ และความรว่ มมอื ระหวา่ ง นกั ลงทนุ ในตลาดอสงั หารมิ ทรพั ย์ได”้ นาย ดงั่ ฮงู่ โว๋ กลา่ ว

อยา่ งไรกด็ ยงั ไดแ้ นะนาํ วา่ รฐั บาลมี ข้อมูลเปิดด้านอสังหาริมทรัพย์ เพอ่ื ช่วยนักลงทุนมองภาพรวมในตลาด อสงั หารมิ ทรพั ย์

นายดั่งฮวีโดง อดีตรอง รมว.การ วางแผนและการลงทนุ กลา่ ววา่ รฐั บาลและ ภาคส่วนธุรกิจ ควรร่วมมือกันเพื่อรับรอง ขอ้ มลู ในตลาด โดยขอ้ มลู ในตลาดอสงั หา รมิ ทรพั ย์ ไมไ่ ดร้ วมแคข่ อ้ มลู โครงการพฒั นา แตย่ งั รวมถงึ วสั ดอุ ปุ กรณ์ ซพั พลายเออร์ และขอ้ มลูู ดา้ นการเงนิ

“ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นดัชนีชี้ วัดสําคัญด้านเศรษฐกิจ รวมถึงยังชี้วัด ด้านความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค” นายดั่งฮวีโดง กล่าว

สาํ หรบั บรษิ ทั ลงทนุ ชนั้ นาํ ดา้ นอสงั หา ริมทรัพย์ในตลาดเวียดนาม ปี 2561 อาทิ บรษิ ทั วนิ กรปุ๊ เจเอสซี บรษิ ทั โนวาแลนด์ กรุ๊ป คอปอเรชั่น บริษัท เดิ๊ต แซง เรียล เอสเตท เซอร์วิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอปอเรชั่น เป็นต้น ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.