เปิดตัว ‘รอว์แกนิค’ สบ่สู ่วนผสมธรรมชาติ

Post Today - - S Cial - อง ปอย

รา้ งสรรคผ์ ลติ ภณั ฑย์ หี่ อ้ ของคนไทย ดว้ ยความเชอื่ พลงั ธรรมชาติ โดย นฤมล บญุุ ทวกี จิ ซอี โี อและผรูู้ ว่ มกอ่ ตงั้ สบยูู่ หี่ อ้ รอวแ์ กนคิ Rawganic เปดิ ตวั ไปเมอ่ื เรว็ ๆ นี้ ทรี่ า้ นอาหารควนิ้ ซ์ อที๊ เทอรี่ แอนด์ บาร์ สขุุ มุุุ วทิ 45 สบกูู่ อ้ นนสี้ ะทอ้ นความใสใ่ จพถิ พี ถิ นั เรม่ิ ตง้ั แตบ่ รรจภุ ณั ฑล์ วดลายแฮนดเ์ มดสวยงาม ฝีมือ 2 นักออกแบบไทย พันทิพา ตันชูเกียรติ จาก Paper Studio ลิเกบายเดอรี สเปเชียลิสต์ ด้านงานกระดาษ และงานคราฟต์ ออกแบบ ห่อบรรจุสุ บู่รู ่วมกับ สุทุ ธิภา คาแย้ม นักวาด ภาพประกอบฝีมือเยี่ยม

พรอ้ มกนั นี้ มกี ารเปดิ ตวั ภาพยนตรโ์ ฆษณา สบู่รอว์แกนิค โดย ทอม วอลเลอร์ ผู้กากับ ชื่อดังแห่ง เดอ วอร์เรนท์ พิคเจอร์ ร่วมกากับ สะท้อนเรื่องราวธรรมชาติท่ีมาของแบรนด์ แสดงโดยแบรนดแ์ อมบาสซาเดอร์ ซารา่ เลก็ จ์ นกั แสดงสาวสวยชาวไทย รว่ มสรา้ งสรรคเ์ รอ่ื งราว การคิดค้นสบูู่ ด้วยความเข้าใจพื้นฐานของ คนยุคุ นี้ ที่เลือกการใช้ชีวิตหวนคืนสู่ธรรมชาติ กันมากขึ้น

นฤมล กล่าวว่า การล้างหน้าเป็นกิจวัตร ของทุกุ ๆ คน และหลายคนก็เลือกสบู่โู ดยไม่รูู้ ที่มาว่ามีส่วนผสมเคมี ใบหน้าเป็นผิวที่แพ้ง่าย มาก แตด่ ว้ ยหลกั ในการสรา้ งผลติ ภณั ฑท์ เ่ี ขา้ ใจ ความหมายท่แี ท้จริงของการล้างหน้า คือ การ ทาให้หน้าสะอาด ไม่มีส่งิ สกปรก หรือสารเคมี ตกคา้ งใดหลงเหลอื อยบู่ นใบหนา้ โดยการใชส้ ว่ น ผสมปรงุุ จากพชื พรรณธรรมชาตเิ กษตรอนิ ทรยี จาก 6 แหล่งออร์แกนิกคุณภาพจากทั่วโลก สบรู่ อวแ์ กนคิ ไดร้ บั ตรารบั รองมาตรฐานออรแ์ กนกิ จาก USDA Organic (U.S. Department of Agriculture) องค์กรตรวจสอบอาหารและ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของสหรัฐ

นฤมล บุญทวีกิจ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งสบู่รอว์แกนิค

ทอม วอลเลอร์ คทรีนา กลอส สรัลธร ศรีสงคราม รชุดา ศรียากร

สองนกั ออกแบบ พนั ทพิ า ตนั ชเู กยี รติ สทุ ธภิ า คา1 แยม้ มณีรัตน์ เรเชล ฮุนตระกูล

นฤมล บุญทวีกิจ แนะน1าสบู่จากธรรมชาติ

เซเลบร่วมงานเปิดตัวสบู่รอว์แกนิค

ไปรยา ศรีวรรธนะ

ซาร่า เล็กจ์ แบรนด์แอมบาสซาเดอร์สบู่รอว์แกนคิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.