พญ.เพ็ญ็ญลดา ครุธุธโกษา '#,-, $$ ด 1

Post Today - - B Ld - เรื่อง มัลลิกา นามสง่า-จุฑามาศ นิจประพันธ์

ช่เพียงแค่เร่ืองรักสวยรักงาม แต่ยังมีอีก หลายมมุ ท่ี พญ.เพญ็ ลดา ครธุ โกษา หรอื หมอแหวว ซอี โี อธรุ กจิ ดา้ นความงาม เอเม่ คลนิ กิ ใหค้ วามสาำ คญั เมื่อพลิกมุมจากบทบาทคุุณหมอผูู้สวมเสื้อ กาวนส์ ดุุ เนยี้ บ จะพบกบั คาแรกเตอรข์ องหญงิ สาว ทะมดั ทะแมง ทมี่ กี จิ กรรมสดุ โปรด อยา่ งการเลน่ กฬี า เอก็ ซต์ รมี

จากความตงั้ ใจของเดก็ เรยี นดแี ละแรงสนบั สนนุ จากคุณแม่ซึ่งเป็นพยาบาล ทำาให้เพ็ญลดาคว้าใบ ปรญิ ญาแพทยศาสตรบณั ฑติ จากมหาวทิ ยาลยั รงั สติ สำาเร็จ และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา กายวิภาคทโี่ รงพยาบาลศริ ิราช เพราะความสนใจ พิเศษเร่ืองร่างกายมนุษย์และการขจัดของเสียออก จากรา่ งกาย

ระหว่างนั้นได้เก็บเกี่ยวความรู้ด้านผิวพรรณ ความงามจากหลากหลายคลนิ กิ และนาำ มาทดลอง ใชก้ บั ตวั เองจนไดผ้ ลลพั ธท์ น่ี า่ พอใจ หลงั จากไดส้ ง่ั สม ความรแูู้ ละประสบการณม์ ากพอแลว้ จงึ จบั มอื กบั เพอื่ น แพทยแ์ ละทมี งานเพอ่ื รเิ รมิ่ กจิ การดา้ นความงาม

“ผหู้ ญงิ ทกุุ คนอยากสวยเนอะ ไมว่ า่ จะมบี คุุ ลกิ หา้ วกต็ าม เรากไ็ ปเทยี่ วเลน่ อะไรของเรา ชอบเลน่ กฬี า กลางแจง้ ประกอบกบั เราเหน็ เพอื่ นทแี่ ตก่ อ่ นเพอื่ นไม่

วยขนาด นนมี้ นั สวยมาก เกดิ อะไรขนึ้ เรากเ็ ลยคยุ ๆ กนั หลายๆ คน เขากเ็ บนเขม็ มาทาง ดา้ นธรุ กจิ ความสวยความงามเขา้ มากอ่ น

แตแ่ รกๆ หมอไมไ่ ดท้ าำ ทางนเี้ ลย แตว่ า่ พอทาำ ไปการรักษาโรคมันก็จะมีความเครียดพอสมควร รกั ษาโรคมนั กท็ กุ ขเ์ นอะ คนเราไมม่ ใี ครไมเ่ สยี ชวี ติ เจอคนปว่ ยเปน็ มะเรง็ อบุ ตั เิ หตรุ นุ แรง เรากเ็ ครยี ด เรากท็ าำ ใจไมไ่ ด้ รสู้ กึ วา่ เสยี ใจมาก พอนานๆ กไ็ มช่ อบ พอเรารูู้สึกว่าทางนี้มันมีความสุขกว่า เราก็ค่อยๆ หนั มาทางนเี้ ตม็ ตวั ”

พอทำางานจุดนี้ได้เห็นผู้ใช้บริการหลายคนที่ อยากทาำ ใหต้ วั เองดดู ขี นึ้ จนบางคนเรยี กวา่ เสพตดิ ศลั ยกรรม แตเ่ พญ็ ลดากม็ วี ธิ เี จรจากบั คนไข้

“ปจั จบุ นั มผี หู้ ญงิ ทกี่ ลา้ ทาำ สวยมากขนึ้ ทงั้ การ ปรบั รปูู หนา้ โดยไมศ่ ลั ยกรรมและศลั ยกรรม หมอวา่ ทกุ คนตอนนรี้ จู้ ดุ ทพี่ อดสี าำ หรบั ตวั เอง รคู้ วามตอ้ งการ ของตวั เองวา่ ตอ้ งทาำ แคไ่ หน

กม็ บี า้ งเหมอื นกนั ทบ่ี างคนมคี วามตอ้ งการแบบ เปลยี่ นไปเลย ถา้ เปน็ ลกั ษณะนหี้ มอกจ็ ะไมแ่ นะนาำ เทา่ ไหร่ เปลยี่ นในทนี่ คี้ อื มนั กต็ อ้ งดพู นื้ ฐานของหนา้ สมมตวิ า่ หนา้ สไตลอ์ สี านแตจ่ ะเปลยี่ นเปน็ ตา่ งชาติ (ฝรง่ั ) มนั กเ็ กนิ ไป

ถา้ ถามวา่ ทาำ ไดไ้ หม นวตั กรรมเดยี๋ วนที้ าำ ไดน้ ะ คณุ เปลยี่ นโครงสรา้ งกไ็ ด้ จรงิ ๆ คณุ สามารถทาำ ได้ หมด สมมตโิ หนกเยอะไป กท็ บุุ กต็ ดั ได้ หรอื วา่ ถา้ ไมม่ มหนัมก ด ม็ สซี มลิ มโิ คตนโหในหกเ้ สเยรมิอะแไต ป ถ่ กาทมบวกา่ ถตา้ดม ได นั ตหอ้ รงอเวปาลถย่ี านไมไปม เลยเนยี่ เราทาำ แลว้ เราไดอ้ ะไร เราคมุ้ หรอื เปลา่ บางคน เขาโอเค เงนิ ถงึ อยากจรงิ ๆ ทาำ แลว้ ทาำ งานไดด้ อนั น้ี ตอ้ งคยุ กนั แลว้ ตอ้ งทาำ แลว้ ถงึ ขนาดไหน เรากต็ อ้ งดู วา่ เขามปี ญั หาเรอ่ื งของแนวความคดิ หรอื เปลา่ เพราะ อยา่ งนนั้ บางคนพอทาำ ไปเสรจ็ กไ็ มจ่ บ พอไดแ้ บบหนงึ่ อกี วนั เกดิ เปลยี่ นอยากเปน็ ดาราอกี คน

สว่ นเสพตดิ ศลั ยกรรมมนี ะ บางคนทเ่ี ดนิ เขา้ มา หมอและหลายๆ คนบอกสวยแลว้ แตว่ า่ ตวั เองยงั บอก ไมส่ วยอยเู่ ลยอยากเปลยี่ น แบบนบี้ างทเี รากต็ อ้ งคยุ นะคะ คยุุ กอ่ น แตถ่ า้ คยุุ ไมไ่ ดจ้ รงิ ๆ ตวั เราเองกต็ อ้ ง ซอื่ สตั ย์ บางคนอาจจะคดิ วา่ ไมเ่ ปน็ ไรทาำ ๆ ไปเถอะไดเ้ งนิ แต่เราบอกเลยทำาไม่ได้แล้ว สวยแล้ว เราหยุดไว้ แคน่ ดี้ กี วา่ ”

เพญ็ ลดา ดแู ลกจิ การทงั้ 5 สาขา อยใูู่ นพนื้ ที่ กรงุ เทพฯ และตา่ งจงั หวดั เขา้ ทาำ งาน 7 วนั ตอ่ เนอื่ ง แตช่ วั่ โมงทาำ งานไมไ่ ดโ้ หดรา้ ย

“คลนิ กิ เปดิ ตงั้ แตเ่ ชา้ กจ็ รงิ แตล่ กั ษณะของคนไข้ ทเี่ ขา้ มาใชบ้ รกิ าร มบี างสว่ นทที่ าำ โดยไมต่ อ้ งใชห้ มอ อยา่ งเชน่ ทรตี เมนต์ นวดหนา้ ในเรอ่ื งของแพทย์ แผนจนี กจ็ ะเปน็ คณุ หมอทา่ นอนื่

ระหวา่ งวนั มผี ใู้ ชบ้ รกิ ารหลากหลาย ในสว่ นของ ทเี่ ปน็ หมอเอง ผา่ ตดั หรอื เปน็ เรอื่ งของการฉดี เพราะ ฉะนนั้ ชวั่ โมงของหมอกจ็ ะไมไ่ ดโ้ หดรา้ ยขนาดนนั้ แต่ ดว้ ยเราเปน็ เจา้ ของเองดว้ ยกจ็ ะมงี านอนื่ ๆ เขา้ มา”

ยามเมอ่ื ถงึ เวลาหยดุุ พกั เธอจะใชเ้ วลาชนดิ ทวี่ า่ คมุุ้ แนน่ อน เพราะการหยดุุ หนงึ่ ครงั้ คอื การไดท้ าำ อะไรทรี่ กั และไดป้ ลดปลอ่ ยอยา่ งเตม็ ที่

“โดยนสิ ยั ถา้ หยดุ จะหยดุุ ยาว ดว้ ยความทเี่ รา เคยชนิ ตงั้ แตส่ มยั เรยี นในเรอื่ งของการทาำ งาน ฉะนนั้ เราไมไ่ ดม้ องวา่ ตอ้ งมวี นัั หยดุุ ประจาำ แตเ่ มอื่ ไรทเี่ รา อยากไปเทยี่ วอยากพกั ผอ่ น เรากบ็ าลานซ์ เรากเ็ บรก ชอบไป เวลาขนึ้ อยกู่ บั ความจาำ เปน็ ของทรปิ นานสดุ ท ปคอื 17 วนั ไปขมี่ า้ ทมี่ องโกเลยี บแอดเวนเจอร์์ ชอบไปหาธรรมชาติ ไมช่ อบ

อบขา้ งกบ็ อกวา่ เหมอื นเหนอื่ ยขนึ้ หรอื เปลา่ กบั กจิ กรรมทที่ าำ ไปดาำ นา ขม่ี า้ แตเ่ ราวา่ นคี่ อื ความสขุ มี มรสู้ กึ วา่ ถา้ เราไดว้ นั หยดุุ ยาวๆ กอ็ ยากไปออกกาำ ลงั

กิจกรรมที่ได้ปลดปล่อยความเครียดจากการ ท ง

ท้าความถึงความชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม ดก็ ดนู ก ดาำ นาำ้ พอโตเขา้ สวูู่ ยั ทาำ งาน ชวี ติ จงึ ยนอยกู่ บั กจิ กรรม ดาำ นาำ้ ขมี่ อเตอรไ์ ซค์ ขมี่ า้ สกี “อะไรทเี่ ปน็ กฬี าเลน่ หมด แตช่ ว่ งไหนเลน่ อะไร กจ็ ะเอาใหส้ ดุ กอ่ น พออมิ่ ตวั กเ็ ปลยี่ น แตอ่ มิ่ ตวั นคี่ อื ไม่ ดเ้ ลกิ นะแคอ่ มตวั กบั สงิ่ นนั้ ไปสกั พกั อยา่ งตอนดาำ นาำ้ ติ 3 ปี ขมี่ อเตอรไ์ ซคเ์ ทยี่ วก็ 4-5 ปตี อ่ เนอื่ งไป แ บจะทวแล้ว จุดนี้ก็เริ่มอิ่มตัว แต่ยังอยากไปขี่ ไ์ ซคไ์ ปเทยี่ วตา่ งประเทศ”

สาำ หรบั คาแรกเตอรส์ าวบก๊ิ ไบคม์ จี ดุุ เรมิ่ ตน้ จาก การเชา่ ขรี่ ถเลน่ กบั เพอื่ นในพทั ยา แลว้ คอ่ ยๆ ขยบั ายจากรถเลก็ เปน็ รถใหญ่ รวมเปน็ เวลา 20 ปที เี่ ธอ นชอบกจิ กรรมน้ี

ถอยบกไบคค์ นั แรกดว้ ยนาำ้ พกั นาำ้ แรงของตวั เอง awasaki D-Tracker 250 ซซี เปน็ รถแนวทวั รง่ิ กงสายวบิ าก และพาตวั เองไปเขา้ รว่ มกลมุุ่ Girl Riders า้ วสกู ารเปน็ บลอ็ กเกอร์ ชอ่ื SweetSyrup ที่ แบง่ ปนั ความรเู้ รอื่ งเสน้ ทางและการขบั ขมี่ อเตอรไ์ ซค์ อยาง อดภยั บนทอ้ งถนน

ยคุ แรกๆทมี่ ผี หูููู้้ ญงิ ขบี่ กิ๊ ไบคแ์ ลว้ ออกมาเขยี น ก ประกอบกบั การทหี่ มอแหววชอบตง้ั คาำ ถามกบั คมวา่ “ทาำ ไมผหูู้ ญงิ ถงึ ไมส่ ามารถทาำ อะไรคนเดยี วได”้ งเ เหตผุ ลทที่ าำ ใหม้ ผี ตูู้ ดิ ตามบลอ็ กเธอจาำ นวนมาก เปรียบกีฬาที่เล่นคล้ายกับของเล่น แม้ว่าจะ ยนชนแต่สไตล์ของเล่นก็ยังเป็นเช่นเดิม และ ู้สึกก็เหมือนเด็กเวลาได้ของเล่นใหม่ก็อยาก ากลอง สนกุ ใหเ้ ตม็ ทกี่ อ่ นไปหาชนิ้ ใหม่ ลา่ สดุ ทกาำ ลงั สนใจอยูู่ คอื สกี “พอเพอนเขาไปเลน่ กนั เรากเ็ อาดว้ ย ลองเปลยี่ น ด้ มนั เหมอื นกฬี าแอดเวนเจอรท์ ว่ั ไป แคเ่ ปลย่ี นจาก า เปน็ บนบก แลว้ มาเลน่ หมิ ะบา้ ง

เลน่ หมดแหละอะไรทเี่ ปน็ แอดเวนเจอร์ ถา้ ถามวา่ ทาำ ไม กค็ งเพราะสนกุ มนั ทา้ ทาย มนั ไมใ่ ชเ่ รอ่ื งของ ความเรว็ อยา่ งเดยี ว บางอยา่ งกไ็ มไ่ ดเ้ รว็ อาจจะเปน็ เรอ่ื งของเทคนคิ ความสนกุ และเราไดฝ้ กึ ทกั ษะที่ แปลกและตา่ งออกไป บวกกบั ไดเ้ ลน่ กฬี า ไดอ้ อกกาำ ลงั ยดื เสน้ ยดื สาย

แตล่ ะคนกต็ อ้ งบาลานซช์ วี ติ ตวั เองนะคะ หมอ บาลานซต์์ วัั เองในเรอื่ื่ งของการจดั เวลาไปทาำ กจิ กรรม คือการรีแลกซ์แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน สำาหรับ หมอกจ็ ดั การออกกาำ ลงั ใหม้ นั ไดเ้ ปลย่ี นสถานท่ี เชน่ ขจี่ กั รยานไปเทยี่ วจนั ทบรุุ หมอไปนาำ้ ตก ไปเลน่ นาำ้ หรืออาจจะขี่ไปหยุุดที่เนินนางพญา เสร็จปุุ๊บเราก็ อาจนดั นอ้ งนดั เพอื่ นใหไ้ ปรบั แลว้ กแ็ วะทานขา้ วกอ่ น แล้วค่อยกลับมาทำางาน มันก็เหมือนเราได้รีแลกซ์ ประมาณหนึ่ง เราได้เที่ยวไม่เครียดมาก มีการ เปลยี่ นสถานท”ี่

นอกจากรักในกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้ว ยังชอบทำา สมาธิ “จรงิ ๆ เรอื่ งนไี้ มไ่ ดใ้ ชเ้ วลาเยอะ คนเราควร ตอ้ งทาำ เรอื่ งนที้ งั้ กอ่ นนอนและตน่ื นอน

นั่งคิดว่าระหว่างวันเกิดอะไรขึ้น ดูจิตตาม อารมณเ์ รา สว่ นตอนตนื่ นอน คนเรามนั ไมไ่ ดล้ กุ ขนึ้ มาเลยหรอก เรากร็ วบรวมสมาธกิ อ่ น ประมวลผลวา่ วนั นเี้ ราตอ้ งทาำ อะไร อยากใหต้ วั เองเปน็ อยา่ งไร เราก็ ทอ่ งกบั ตวั เองพดูู กบั ตวั เอง เหมอื นสะกดจติ ตวั เอง

หมอเชอื่ ในศาสตร์ NLP หรอื การสอื่ สารกบั ตวั เอง เพื่อโฟกัสตัวเองในแต่ละวัน ผ่อนคลายตัวเองจาก สงิ่ ทด่ี งึ เราออกจากลทู่ างทเ่ี ราจะใหเ้ ปน็ เขยี นเปา้ หมาย ชวี ติ ใหช้ ดั เจน

แลว้ กข็ อ้ ดขี อ้ เสยี ขอ้ เสยี ของเราคอื เราไมอ่ ยาก ทาำ อะไร ไมอ่ ยากเปน็ คนแบบไหน กแ็ คพ่ ดูู กบั ตวั เอง เมอื่ วานเกดิ อะไรขนึ้ เมอื่ วานเธอมเี รอ่ื งนะ เธอโมโห เยอะเกินไปไหม มันจำาเป็นต้องโมโหขนาดนี้เหรอ ลองคยุ กบั ตวั เอง สอื่ สารกบั ตวั เองดูู

หมอเชื่อว่ามันเปลี่ยนทุกคนได้ ของพวกนี้ไม่ ตอ้ งใชเ้ วลาเยอะ บางทอี าจจะคดิ วา่ เราตอ้ งนง่ั 3-4 ชวั่ โมงเพอื่ ใหม้ นั บรรลุ ไมจ่ รงิ จรงิ ๆ คนทนี่ งั่ สมาธิ หรอื โฟกสั ไดด้ 5 นาที 10 นาที กส็ ง่ ผลไดท้ งั้ วนั แลว้ แตว่ า่ ถา้ ถามวา่ นงั่ สมาธบิ อ่ ยๆ 4-5 ชว่ั โมง หมอเคยนะ นงั่ ไปเลย นงั่ แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไร พอเราหลุด ออกจากสมาธเิ รากร็ สูู้ กึ วา่ สดใส”

อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจาก สงิ่ ตา่ งๆ คอื การฟงั เพลง คนทใี่ กลช้ ดิ จะคนุุ้ ตากบั ภาพที่เธอมีหููฟังติดตัวแทบตลอดเวลา แนวเพลง ที่ชอบฟังคือเพลงบรรเลง ฟังสกอร์ของหนัง เป็น ดนตรีที่ไม่มีเนื้อร้องประกอบภาพยนตร์ และพวก ซาวดแ์ ทรก็ ตา่ งๆ

“แตก่ อ่ นหาฟงั ตามวทิ ยุ ชอบฟงั สไตลอ์ อกรบ หนอ่ ยๆ แตไ่ มถ่ งึ กบั ฮกึ เหมิ อะไรขนาดนน้ั บางเพลง มนั กเ็ ศรา้ ดนตรมี นั สวย บางทมี นั เศรา้ สนกุ แลว้ แต่ ในหนงั แตล่ ะเรอ่ื ง มนั ทาำ ใหเ้ ราไดจ้ นิ ตนาการ บาง ครงั้ ไดป้ ลดปลอ่ ยไปกบั มนั ไดค้ ดิ ตาม มนั ชว่ ยเรอื่ ง ความจำา และเพลงช่วยในเรื่องของอารมณ์อยู่แล้ว บางคนกจ็ ะปลดปลอ่ ยความเครยี ดไปกบั เพลง บาง คนนงั่ ฟงั เพลงกจ็ ะคดิ ตาม รอ้ งตาม การรอ้ งเพลง เปน็ การระบายอารมณร์ ปู แบบหนงึ่ ”

ไม่ว่าจะอยูู่ในบทบาทไหน ผูู้หญิงร่างบางก็มี จิตใจที่แกร่งพร้อมรับมือกับทุุกสถานการณ์ที่เกิด ขนึ้ ไดอ้ ยา่ งมสี ติ เพราะทกุ สง่ิ ทที่ าำ เกดิ จากการสงั่ สม ประสบการณ์ ที่สำาคัญจิตรับรู้ทุกการกระทำาด้วย อารมณส์ งบสขุ ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.