โนตต วัชัชัชรบูลูลูล )% #

Post Today - - B Ld - เรอง ไรเฟลเบรด

เ ป็นอีกหน่ึงบุุคคลสาธารณะท่ีเป็นแบบ อยา่ งทด่ี แี กเ่ ยาวชนและแฟนคลบั ทต่ี ดิ ตาม ผลงานมาตลอด สาำ หรบั “โนต้ -วชั รบลู ลส้ี วุ รรณ” นกั แสดงจากชอ่ ง 7 ตอนน้ี กาำ ลงั มผี ลงานละครเรอ่ื งระบาำ มาร

โนต้ ไดเ้ ปน็ หนงึ่ ในผรู้ ว่ มเสวนาเกย่ี วกบั การดแู ลตน้ ไมใ้ นเมอื ง ซงึ่ กรมปา่ ไมเ้ หน็ ความ สาำ คญั ของการดแู ลตน้ ไมใ้ นเขตเมอื งและใน บริเวณสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ ได้จัด เสวนารว่ มกบั เครอื ขา่ ยพนั ธมติ ร “ตน้ ไมเ้ ปน็ สงิ่ มชี วี ติ กเ็ หมอื นกบั คนทตี่ อ้ งการการดแูู ล รกั ษา ถา้ ทไ่ี หนมตี น้ ไมท้ นี่ น่ั กจ็ ะมอี ากาศที่ บรสิ ทุ ธิ์ และจะชว่ ยลดอณุ หภมู ทิ รี่ อ้ นลงได้ 6-8 องศาฯ เลยนะครบั

จากทผี่ มไดไ้ ปเทยี่ วประเทศสงิ คโปร์ แลว้ มองมมุ กลบั มาทป่ี ระเทศเรา ผมรสูู้ กึ วา่ เรามี ธรรมชาตทิ ส่ี วยงาม เรามตี น้ ไมใ้ หญ่ มวี ฒั นธรรม ขณะเดยี วกนั สงิ คโปรเ์ ปน็ ประเทศเกดิ ใหม่ ยงั ตอ้ ง พยายามสรา้ งพนื้ ทสี่ เี ขยี วกลบั เขา้ มาในเมอื ง ของเขา จงึ กลบั มาคดิ วา่ เรามขี องเราทดี่ อี ยู่ แลว้ ทาำ ไมไมช่ ว่ ยกนั รกั ษาไว้

แลว้ ผมกแ็ ปลกใจอยา่ งหนงึ่ มาก ลองสงั เกต กนั มย้ั วา่ พน้ื ทพี่ กั อาศยั หรอื พน้ื ทที่ เ่ี ปน็ อสงั หา รมิ ทรพั ยใ์ นเมอื งทรี่ าคาแพงๆ ดงูู า่ ยๆ เลย จะเปน็ พนื้ ทที่ อี่ ยใู่ กลพ้ น้ื ทสี่ เี ขยี ว การมพี นื้ ที่ สีเขียวนอกจากจะช่วยด้านระบบนิเวศแล้ว มนั ยงั ชว่ ยในดา้ นมลู คา่ ของพนื้ ที่ มลู คา่ ของ ทดี่ นิ ตรงนนั้ ดว้ ย เรากน็ า่ จะทาำ สงิ่ เหลา่ นใี้ ห้ มนั สมดลุ กนั

ผมรู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาสามารถ เปน็ ปอดได้ ผมฝากไวเ้ ปน็ ไอเดยี นะครบั คอื จรงิ ๆ แลว้ ผมจบภมูู สิ ถาปตั ยม์ า กไ็ มค่ อ่ ยได้ ทาำ งานทเี่ กยี่ วขอ้ ง ไมไ่ ดใ้ ชค้ วามรทู้ เี่ รยี นมา สกั เทา่ ไร แตก่ ลายมาเปน็ นกั แสดง ผมจะบน่ อะไรมาก กร็ สู้ กึ วา่ ตวั เองกม็ สี ว่ นผดิ

ผมมคี วามรสูู้ กึ วา่ มพี นื้ ทสี่ เี ขยี วมากมายที่ เราไมไ่ ดท้ าำ อะไร มนั อาจจะเปน็ ทข่ี องเอกชน เปน็ เจา้ ของ แตว่ า่ พน้ื ทเี่ หลา่ นน้ั มนั มตี น้ ไมใ้ หญ่ มนั สามารถเอาพน้ื ทตี่ รงนน้ั มาจดั การใหม้ นั ดไี ด้ และใหค้ นในเมอื งสามารถเขา้ ไปใชป้ ระโยชน์ ได้ ผมวา่ จะทาำ กรงุุ เทพฯ ใหน้ า่ อยมู่ ากยงิ่ ขนึ้

อกี ตวั อยา่ งหนงึ่ ทจี่ ะทาำ ไดค้ อื การดแู ลรกั ษา ตน้ ไมใ้ หญๆ่ ในมหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ ผมเคยมาดนู ก มนี กเคา้ อยเู่ พราะมนั มโี พรง ต้นไม้ใหญ่สามารถเป็นบ้านของสัตว์ป่าได้ มันทำาอะไรได้มากมาย อยากจะให้ช่วยกัน เกบ็ รกั ษาตน้ ไมเ้ อาไว้

ผมอยากรณรงคแ์ ละเปน็ กระบอกเสยี งให้ ทกุุ คนหนั มาใหค้ วามสาำ คญั กบั ทรพั ยากรปา่ ไม้ โดยเฉพาะตน้ ไมใ้ นเมอื งทใี่ กลต้ วั เรา โดยเรา สามารถตดิ ตามขา่ วสารและแนวทางปฏบิ ตั จากเครอื ขา่ ยตา่ งๆ ทรี่ ว่ มรณรงคใ์ นเรอื่ งนี้ และลงมอื ทาำ รว่ มมอื รว่ มใจกนั ปกปอ้ ง ดแู ล รกั ษาใหท้ รพั ยากรปา่ ไมค้ งอยสู่ บื ไปครบั ” ■

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.