เล็งปรับภาษีที่ดิน

กมธ.กลบัั ลำํํ เกบ็็ บำ้้ นหลงัั แรก50ลำ้้้ นตำมเดมิิ หลงัั ประช พจิ ำรณพ์์์ บคนไมก่่ งััั วล

Post Today - - หน้าแรก -

โพสตท เู ดย - กรรมาธกิ ารขยายเวลา พจิ ารณากฎหมายทดี่ นิ อกี 2 เดอื น มน่ั ใจ บงั คบั ใชป 2562 เลง็ ปรบั เพดานราคา บา นที่ 50 ลา น

นายอภชิ าติ ประสทิ ธน์ิ ฤทธ์ิ กรรมาธกิ าร วสิ ามญั พจิ ารณารา ง พ.ร.บ.ภาษที ดี่ นิ และ สง่ิ ปลกู สรา ง พ.ศ .... เปด เผยวา ทป่ี ระชมุ ไดม กี ารขยายเวลาการพจิ ารณารายละเอยี ด กฎหมายดงั กลา วอกี 60 วนั กาํ หนดถงึ สน้ิ เดอื น ก.ค.นี้ และคาดวา จะเสรจ็ ทนั ตาม กรอบและสามารถบงั คบั ใชในป 2562

ทั้งนี้ ในเรื่องของเพดานราคาบาน หลงั แรกทจี่ ะไดร บั การยกเวน นน้ั อาจกลบั ไปใชท 50 ลา นบาท ตามทเ่ี สนอในครงั้ แรก กอ นจะมกี ารปรบั ลด 40% เพราะจาก การลงพนื้ ทที่ วั่ ประเทศ พบวา ประชาชน ไมม คี วามกงั วลในเรอื่ งดงั กลา ว ทงั้ เพดาน จดั เกบ็ ท่ี 20 ลา นบาท หรอื 50 ลา นบาท เนื่องจากผูที่เขาขายมีจํานวนไมมาก ใน ขณะทที่ างคณะกรรมการรว มภาคเอกชน 3 สถาบนั ประกอบดว ย สภาหอการคา แหง ประเทศไทย สภาอตุ สาหกรรมแหง ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เสนอ ใหจ ดั เกบ็ ภาษอี ตั ราคงทอี่ ตั ราเดยี วสาํ หรบั อสังหาริมทรัพยแตละประเภทแทนการ ลดหยอ น

อยา งไรกด็ สงิ่ ทปี่ ระชาชนกงั วลคอื การบังคับใชจะสงผลทําใหภาระเจาของ ทดี่ นิ และสงิ่ ปลกู สรา งเพมิ่ มากขนึ้ อกี ทง้ั เรอื่ งของการกระจายอาํ นาจการคลงั ซงึ่ มองวา องคก รปกครองสว นทอ งถนิ่ มคี วาม พรอ มทง้ั หมดแลว หรอื ยงั ในการจะเขา มา บรหิ ารจดั การแทนสว นกลาง และยงั มอี กี หลายประเดน็ ทย่ี งั ไมไ ดข อ สรปุ โดยเฉพาะ ในเรอ่ื งของการใชด ลุ ยพนิ จิ ของพนกั งาน เจา หนา ทที่ าํ เทา ทจี่ าํ เปน

นอกจากนี้ รวมไปถงึ หลกั เกณฑก าร ยกเวนหรือลดหยอนสําหรับที่ดินและสิ่ง ปลกู สรา งบางประเภท ซงึ่ พบวา มกี ารใช ประโยชนที่ดินบางประเภทหรืออาคาร ชนดิ พเิ ศษ แตย งั ไมม บี ญั ชรี าคาประเมนิ ทนุ ทรพั ยจ ากกรมธนารกั ษ เปน ตน โดย พ.ร.บ.หรอื กฎหมายลกู ตอ งมคี วามชดั เจน เพอื่ ลดการใชด ลุุ ยพนิ จิ ของเจา พนกั งาน ไม เชน นนั้ การผลกั ดนั ออกกฎหมายมาบงั คบั ใชจ ะกอ ใหเ กดิ ปญ หาตามมามาก ซงึ่ ขณะนี้ กฎหมายลกู มคี วามกา วหนา อยา งมากและ พรอ มออกมารองรบั เมอื่ พ.ร.บ.ดงั กลา ว ใชบ งั คบั คาดวา จะไดข อ สรปุุ เสรจ็ กอ นสนิ้ เดอื น ก.ค.นี้ และเสนอใหส ภานติ บิ ญั ญตั แหง ชาตพิ จิ ารณาตอ ไป

ดา น นายอธปิ พชี านนท กรรมการ บริหารสภาหอการคาแหงประเทศไทย กลา ววา รา ง พ.ร.บ.ภาษที ดี่ นิ และสง่ิ ปลกู สรา งนนั้ ยงั ขาดความชดั เจน จงึ ทาํ ใหเ กดิ ปญหาการตีความไดเมื่อนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งอาจกอใหเกิดการใชดุลยพินิจในการ ตคี วามของเจา หนา ที่ในการบงั คบั ใชก ฎหมาย นอกจากน้ี การจดั เกบ็ ภาษตี อ งไมเ ปน ภาระ กบั ผถู กู จดั เกบ็ ควรจะคงที่ในอตั ราเดยี ว และการจดั เกบ็ ในอตั ราสงู อาจสง ผลเสยี และบนั่ ทอนตอ การลงทนุ ▪

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.